Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικά ΘέματαΑπάντηση της ΥΠΑ στις δηλώσεις Βγενόπουλου για τις άγονες γραμμές
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Απάντηση της ΥΠΑ στις δηλώσεις Βγενόπουλου για τις άγονες γραμμές

Σχετικά με τις δηλώσεις του πρόεδρου της MIG, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνονται τα εξής:
Α. Aγονες Γραμμές
Ο διαγωνισμός για το σύνολο των (24) αεροπορικών γραμμών υπό καθεστώς παροχής δημόσιας υπηρεσίας προκηρύχθηκε στις 10/06/2009…

Σχετικά με τις δηλώσεις του πρόεδρου της MIG, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνονται τα εξής:

Α. Aγονες Γραμμές<...>
Ο διαγωνισμός για το σύνολο των (24) αεροπορικών γραμμών υπό καθεστώς παροχής δημόσιας υπηρεσίας προκηρύχθηκε στις 10/06/2009 (Δημοσίευση στην Επισ. Εφημ. Ε.Ε. C131/10-06-2009) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 10/08/2009. Ορίστηκε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007, δεν διενεργούνται διαγωνισμοί κατά το χρονικό διάστημα 5-20 Αυγούστου μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για την 26η Αυγούστου 2009 ( Δημοσίευση στην Επισ. Εφημ. Ε.Ε. C197/21-08-2009).

Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργήθηκε κανονικά στις 26/08/2009 από την ανωτέρω αναφερομένη Επιτροπή που είχε ήδη συγκροτηθεί. Μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των 7 εταιρειών που προσήλθαν στον διαγωνισμό, συντάχθηκε σχετικό Πρακτικό που υποβλήθηκε στην αρμόδια Δ/νση της ΥΠΑ η οποία προώθησε σχετική Υπουργική Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού. Επίσης συντάχθηκε Πρακτικό επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν για το οποίο, επίσης, προωθήθηκε σχετική Υπουργική απόφαση έγκρισής του.

Στις 18/09/2009 με Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ακυρώθηκε η εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία, κατόπιν της από 16-09-09 έγγραφης εντολής του που ανέφερε ως αιτιολογία ότι `η ακύρωση του υπόψη διαγωνισμού κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί η εκ των προτέρων επιβολή στον εκκαθαριστή των Ολυμπιακών Αερογραμμών περιορισμών ως προς τον τρόπο και τα μέτρα με τα οποία θα επιδιώξει το συμφέρον της εκκαθάρισης και εν τέλει του οικονομικού συμφέροντος του Ελληνικού Δημοσίου, ως μόνου μετόχου των Ολυμπιακών Αερογραμμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου άρθρου 14Α του Ν. 3429/2005, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 3710/2008`.

Με έγγραφη εντολή του Υπουργού εκδόθηκαν αποφάσεις ΥΠΜΕ για την εκμετάλλευση των 19 γραμμών από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές – χωρίς αντιστάθμισμα – με παράταση των ισχυουσών Συμβάσεων μέχρι 30/11/2009, ενώ τροποποιήθηκαν οι συμβάσεις των υπολοίπων 5 γραμμών ως προς την ημερομηνία λήξης τους, (οι 3 έληγαν 30-04-11 και οι 2 στις 30-04-10), με νέα ημερομηνία λήξης την 30/11/2009. Οι εν λόγω συμβάσεις τροποποιήθηκαν και ως προς την μη καταβολή αντισταθμίσματος.

Προκηρύχθηκε νέα διαγωνιστική διαδικασία με την υπΆαριθμ. Δ1/Β/40468/3429/16-10-2009 Υπουργική Απόφαση για την εκμετάλλευση των εικοσιτεσσάρων τακτικών αεροπορικών γραμμών από 01/04/2010 – 31/03/2012(Δημοσίευτηκε 13/11/2009 στην Επισ. Εφημ. Ε.Ε. C272/13-11-2009) και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 13η Ιανουαρίου 2010.

Για την κάλυψη των γραμμών κατά το χρονικό διάστημα από 01/12/2009 – 31/03/2010 προκηρύχθηκε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σύμφωνα με το ΠΔ60/2007 και με αναλογική εφαρμογή του Π.Δ.118/07. Η εν λόγω διαδικασία διενεργήθηκε στις 2/11/2009 από την ίδια Επιτροπή που διενήργησε και την ακυρωθείσα διαγωνιστική διαδικασία και μετείχαν οι ακόλουθες αεροπορικές εταιρείες:

  • Aegean Airlines (συμμετείχε σε 16 από τις 24 γραμμές)
  • Athens Airways (συμμετείχε σε 15 από τις 24 γραμμές)
  • Astra Airlines (συμμετείχε σε 7 από τις 24 γραμμές)
  • Carpatair (Ρουμανίας), (συμμετείχε σε 1 από τις 24 γραμμές)
  • Olympic Air (συμμετείχε και στις 24 γραμμές) και
  • Sky Express (συμμετείχε σε 7 από τις 24 γραμμές)

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των εταιρειών η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης εισηγήθηκε την κατακύρωση στην αεροπορική εταιρεία Athens Airways των ακόλουθων 10 γραμμών, με συνολικό αντιστάθμισμα για το τετράμηνο 1.561.250 ευρώ.

Αθήνα – Ικαρία
Θεσσαλονίκη-Χίος
Αλεξανδρούπολη-Σητεία
Aκτιο-Σητεία
Αθήνα – Κύθηρα
Αθήνα- Κάρπαθος
Αθήνα-Σκιάθος
Θεσσαλονίκη-Κέρκυρα
Κέρκυρα-Aκτιο-Κεφαλονιά-Ζάκυνθος και
Θεσσαλονίκη-Σάμος

Επίσης, η Επιτροπή εισηγήθηκε την κατακύρωση στην εταιρεία Sky Express των ακόλουθων 5 γραμμών με συνολικό αντιστάθμισμα για το τετράμηνο 632.007 ευρώ.

Λήμνος-Μυτιλήνη-Χίος-Σάμος-Ρόδος
Αθήνα-Σκύρος
Θεσσαλονίκη-Σκύρος
Αθήνα-Σητεία και
Θεσσαλονίκη-Καλαμάτα

Η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά της Aegean Airlines για τυπικούς λόγους και συγκεκριμένα γιατί δεν υπέβαλε πέραν του χειμερινού και θερινό πρόγραμμα πτήσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων της Προκήρυξης, δεδομένου ότι αφενός η χρονική περίοδος της προκήρυξης περιλαμβάνει τμήμα της θερινής περιόδου (28 έως και 31/03/10) και αφετέρου η υποβολή θερινού προγράμματος κρίνεται απαραίτητη για την περίπτωση παράτασης της Σύμβασης, πέραν της 31ης Μαρτίου 2010 που αποτελεί όρο περιλαμβανόμενο στο επισυναπτόμενο στην Προκήρυξη Σχέδιο Σύμβασης.

Επίσης, η Επιτροπή εξετάζοντας την οικονομική προσφορά της Olympic Air διαπίστωσε ότι η εταιρεία σε κάθε οικονομική προσφορά δήλωνε εγγράφως ότι `η παρούσα οικονομική προσφορά τελεί υπό τον όρο της ταυτόχρονης αποδοχής των Οικονομικών Προσφορών για το σύνολο των ακόλουθων γραμμών…`, οι οποίες είχαν ομαδοποιηθεί αυθαίρετα κατά την κρίση της Olympic Air σε δυο ομάδες 16 και 8 γραμμών. Η Επιτροπή εισηγήθηκε την απόρριψη της Οικονομικής Προσφοράς στο σύνολό της ως απαράδεκτης, δεδομένου ότι αντιβαίνει στους όρους της Προκήρυξης που προβλέπει την υποβολή οικονομικής προσφοράς για κάθε γραμμή ξεχωριστά αλλά και στη παράγραφο 3 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07 το οποίο σαφώς αναφέρει μεταξύ άλλων ότι “προσφορά υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσφορά της Olympic Air για τις οκτώ γραμμές συνολικά για το τετράμηνο (5.902.013 ευρώ), είναι μεγαλύτερη κατά 1,1 εκατ. ευρώ από το καταβληθέν αντιστάθμισμα στις Ολυμπιακές Αερογραμμές κατά το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα

Η Επιτροπή, επίσης απέρριψε την εταιρεία Carpatair για τυπικούς λόγους, (η εγγυητική επιστολή που υπέβαλε από πιστωτικό ίδρυμα της Ρουμανίας δεν είχε μεταφρασθεί στην ελληνική γλώσσα) και την εταιρεία Astra Airlines, διότι σε καμία γραμμή δεν μειοδότησε.

Για την κάλυψη των 9 γραμμών Αθήνας- Αστυπάλαιας, Aθήνας-Λέρου, Αθήνας-Μήλου, Ρόδου-Καρπάθου-Κάσου-Σητείας, Αθήνας-Νάξου, Αθήνας-Πάρου, Ρόδου-Κω-Λέρου-Αστυπάλαιας, Αθήνας-Καλύμνου και Ρόδου-Καστελόριζου, για τις οποίες από την ανωτέρω διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν προέκυψε ανάδοχος προκηρύχθηκε νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης η οποία έλαβε χώρα σήμερα στις 16/11/2009 και ώρα 10.00 Π.Μ. με την ίδια Επιτροπή.

Στη διαδικασία πήραν μέρος οι εταιρείες Olympic Air και Athens Airways. Η επιτροπή εξετάζει τις προσφορές τους και θα γνωμοδοτήσει σχετικά.

Σημειώνεται ότι στην νέα αυτή προσφορά της, η Olympic Air δεν περιέλαβε κανέναν όρο ή αίρεση προκειμένου η επιτροπή να την αξιολογήσει σύμφωνα με την κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.

Β. Ποιοτικά περιβαλλοντικά κριτήρια
Ο διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές που διέπεται από τον Κοινοτικό Κανονισμό 1008/08 και το Εθνικό δίκαιο είναι μειοδοτικός. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η κατοχή των νομίμων αδειών και πιστοποιητικών σε ισχύ και κατακυρώνεται σε οποιονδήποτε ζητήσει το μικρότερο αντιστάθμισμα.

Η Υ.Π.Α. ήλεγξε το αίτημα της Olympic Air που υποβλήθηκε στις 14/10/2009 με το οποίο ζητούσε την θέσπιση περιβαλλοντικών και λοιπών κριτηρίων και επιβεβαίωσε ότι τα εν λόγω κριτήρια δεν προβλέπονται από τον Κοινοτικό Κανονισμό .Επίσης σε χώρες της Κοινότητας καθώς και του ευρύτερου Ευρωπαϊκού χώρου δεν περιλαμβάνονται όροι αυτής της μορφής σε ανάλογους διαγωνισμούς, (Αγγλία – Ιρλανδία – Πορτογαλία- Ιταλία – Νορβηγία- Ισλανδία κ.λ.π.).

Γ. Αεροσκάφη υπό πλήρη μίσθωση (Wet Lease)
Ο ίδιος Κοινοτικός Κανονισμός επιτρέπει την χρήση αεροσκαφών με πλήρη μίσθωση (WET LEASE) υπό συγκεκριμένους όρους οι οποίοι πληρούνται στον παρόντα διαγωνισμό.

Δ. “Κοινωνικό έργο” της Olympic Air
Τη χρονική περίοδο από 01/10/2009 έως 30/11/2009 ανατέθηκε με απόφαση του προηγούμενου Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών η εκτέλεση των άγονων γραμμών στις Ολυμπιακές Αερογραμμές χωρίς αντιστάθμισμα. Το έργο αυτό εκτελεί η Olympic Air κατόπιν συμφωνίας πλήρους μίσθωσης (Wet Lease) με τις Ολυμπιακές Αερογραμμές. Στην περίοδο των 45 ημερών που ήδη έχουν διανυθεί έχουν καταγραφεί καταγγελίες κατοίκων και φορέων για πλημμελή εκτέλεση δρομολογίων των άγονων γραμμών που διερευνούνται από την Υ.Π.Α.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023
23/05/2023