Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςTourism LobbyΥΠΟΤ: Στη τελική ευθεία για ψήφιση το Νομοσχέδιο του Τουρισμού

ΥΠΟΤ: Στη τελική ευθεία για ψήφιση το Νομοσχέδιο του Τουρισμού

Με αρκετές αλλαγές, προσθήκες αλλά και αποσύρσεις διατάξεων, επανέρχεται μέσω ΚΕΝΕ, το σχέδιο νόμου 'Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις'. Μία πρώτη επισκόπηση των βασικών αλλαγών.

Στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής βρίσκεται πλέον το αναμορφωμένο Νομοσχέδιο για τον Τουρισμό του Υπουργείου Τουρισμού προς επεξεργασία πριν προωθηθεί για την ψήφισή του στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, με την αφαίρεση των διατάξεων για τον ΕΟΤ πλην εκείνων για την Ειδική Υπηρεσία Αδειοδότησης των τουριστικών επενδύσεων και των Γραφείων Εξωτερικού, έχει αλλάξει όλη δομή και αρίθμηση των άρθρων και οι πρώτες βασικές αλλαγές που…

…εντοπίζουμε, είναι η πλήρης απόσυρση των άρθρων για τις τουριστικές επαύλεις – θέμα που είχε προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες και ενστάσεις από την πλευρά των ξενοδοχειακών φορέων – αλλά και άλλα άρθρα που υπήρχαν στο αρχικό νομοσχέδιο όπως εκείνη για τα μοτοποδήλατα άνω των 50cc.

Έχουν προστεθεί, άρθρα με διατάξεις για τις προδιαγραφές τουριστικών καταλυμάτων και ειδικών τουριστικών υποδομών καθώς και πρόσθετες διατάξεις στα άρθρα για τους οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, στις διατάξεις για τους τουριστικούς λιμένες (πάρα πολλές νέες παράγραφοι αλλά και νέα άρθα για το ΤΑΙΠΕΔ), ενώ περιλαμβάνονται άρθρα για τους Ξενώνες Νεότητας και για τον Αλιευτικό Τουρισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με μία πρώτη μας έρευνα και σύγκριση με το αρχικό νομοσχέδιο:

Στο άρθο 1 για τους οργανωμένους Υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων:

Έχει αναδιατυπωθεί η παράγραφος δ, ως εξής:

“δ. Στα γήπεδα εκμετάλλευσης των οργανωμένων υποδοχέων δύνανται να περιλαμβάνονται και εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, όπως  ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και περιοχές υπαγόμενες στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α’ 60). Εφόσον στους οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται και εκτάσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι συγκεκριμένες εκτάσεις διέπονται από τα υφιστάμενα ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας. Στην περίπτωση αυτή στην οικεία πράξη έγκρισης ή καθορισμού ή οριοθέτησης και χαρακτηρισμού ή δημιουργίας εκάστου υποδοχέα πρέπει να αξιολογούνται ειδικώς οι συνέπειες από τη δημιουργία και λειτουργία των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων στις εν λόγω περιοχές και οι επιπτώσεις στο τοπίο από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, και να τεκμηριώνεται η συμβατότητα του υπό ίδρυση υποδοχέα με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους στόχους διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης των εν λόγω περιοχών. Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψεων υποβάλλεται ως τμήμα της Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 4014/2011”.

Στο άρθρο 2 για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα:

έχει τροποποιηθεί ως προς τους συντελεστές και τα ποσοστά, η παράγραφος 2, ως εξής:

“2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

“‘Εφόσον στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα περιλαμβάνεται γήπεδο γκολφ 18 οπών τουλάχιστον, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών προσαυξάνεται σε 55% (σ.σ ήταν 60%) της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος εφόσον ο συντελεστής δόμησης που πραγματοποιείται δεν υπερβαίνει το 0,10 και σε 70% (σ.σ. ήταν 75%) αντίστοιχα εφόσον ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,05′”.

Και νέες προσθήκες:

Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

“6. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να εφαρμόζονται και επί υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων της παραγράφου 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 που έχουν κατασκευασθεί σε γήπεδα τουλάχιστον 50.000 τ.μ. και τα οποία πληρούν ή μπορεί να αποκτήσουν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, εφόσον:

α) διαθέτουν σε ισχύ ειδικό σήμα λειτουργίας,

β) τα προς μεταβίβαση ή προς μακροχρόνια μίσθωση τμήματα δεν έχουν υπαχθεί στις επιδοτήσεις της αναπτυξιακής νομοθεσίας κατά τα τελευταία πέντε έτη. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης ή επιδότησης που έχει χορηγηθεί για τα τμήματα αυτά, επιστρέφεται και

γ) ο νομίμως υλοποιημένος συντελεστής δόμησης είναι ίσος ή μικρότερος του 0,15. Εφόσον ο συντελεστής αυτός είναι μεγαλύτερος του 0,15, η υπαγωγή στις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται  εφόσον συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις:

αα. Είτε καταβάλλεται ειδική εισφορά ίση με ποσοστό 5% επί της αντικειμενικής αξίας των τουριστικών εγκαταστάσεων οι οποίες αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,15. Η αντικειμενική αξία ορίζεται σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών. Η εισφορά καταβάλλεται ανά μεταβιβαζόμενη  αυτοτελή ιδιοκτησία το αργότερο έως τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, καθορίζεται η διαδικασία επιβολής της εισφοράς, ο τρόπος και οι υπόχρεοι καταβολής, η διαδικασία πληρωμής και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

ββ. Είτε κατεδαφίζονται τμήμα ή τμήματα των τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,15.

γγ. Είτε απαιτείται όμορο γήπεδο που να καλύπτει το ποσοστό του υπερβάλλοντος του 0,15 συντελεστή δόμησης.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής επί υφιστάμενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που έχουν κατασκευαστεί σε γήπεδα μικρότερα των 150.000 τ.μ. το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως, κατά την έννοια της παραγράφου 2α, τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της συνολικώς δομημένης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ορίζεται σε 60 τ.μ. ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία.

Για την εφαρμογή της παρούσας οι κατασκευές που έχουν ρυθμισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7 του νόμου 3843/2010 ή έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 θεωρούνται ως νομίμως υλοποιημένη δόμηση και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του νομίμως υλοποιημένου συντελεστή δόμησης”.

Στο άρθρο 4 για τις ΠΟΤΑ, δεν υπάρχουν πολλές μεταβολές, κυρίως αναδιατυπώσεις.

Στο άρθρο 5 που αφορά στους ειδικούς όρους δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων, έχουν προστεθεί σημαντικές παράγραφοι που έχουν να κάνουν και με τον αιγιαλό:

“Τα κτίρια των τουριστικών εγκαταστάσεων τοποθετούνται σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες εντός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, οι μη αμιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις εντός ΠΟΤΑ και οι κατοικίες εντός οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων τοποθετούνται σε απόσταση τριάντα (30) μέτρων τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, καθώς και σε τουριστικά καταλύματα πέντε (5) και τεσσάρων (4)  αστέρων επιτρέπεται η εγκατάσταση χώρων εστίασης και αναψυχής, αποδυτηρίων, συγκροτημάτων υγιεινής, εγκαταστάσεων αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών, μέγιστου ύψους 3,5 μέτρων μέχρι τη γραμμή παραλίας ή σε απόσταση δέκα (10) μέτρων τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, εφόσον δεν έχει καθορισθεί παραλία.

5. Επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, έμπροσθεν τουριστικών καταλυμάτων ή οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων για την κατασκευή ή μετασκευή υφισταμένων εξεδρών επί πασάλων ή πλωτών προβλητών, μήκους έως 30 μέτρα, πλάτους έως 3 ή 2,5 μέτρα αντιστοίχως και ύψους από την επιφάνεια της θάλασσας έως 1 μέτρο για την προσωρινή πρόσδεση σκαφών μήκους έως 8 μέτρων. Εφ’ όσον η κατασκευή είναι μόνιμη υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι των προβλεπομένων από τη μελέτη επεμβάσεων στον αιγιαλό, την κοινόχρηστη παραλία, τη θάλασσα και τον πυθμένα αυτής. Εφόσον η κατασκευή ενσωματώνεται σε υφιστάμενο τουριστικό κατάλυμα με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τουριστικού καταλύματος σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4014/2011.

6. Επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την κατασκευή (ξύλινων) διαδρόμων επί πασάλων, μήκους έως 30 μέτρα, πλάτους έως 3 μέτρα, που καταλήγουν σε εξέδρα, μέγιστου εμβαδού 100 τετραγωνικών μέτρων, φέρουσα κινητά ή μόνιμα στέγαστρα, πέργκολες, στοιχεία ανάπαυσης και εξυπηρέτησης λουομένων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. οι εγκαταστάσεις να εντάσσονται σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων ή σύνθετο τουριστικό κατάλυμα ή τουριστικό κατάλυμα πέντε (5) ή τεσσάρων (4) αστέρων.

β. για την κατασκευή υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι των προβλεπομένων από τη μελέτη επεμβάσεων στον αιγιαλό, την κοινόχρηστη παραλία, τη θάλασσα και τον πυθμένα αυτής. Εφόσον η κατασκευή ενσωματώνεται σε υφιστάμενο οργανωμένο υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων ή σύνθετο τουριστικό κατάλυμα ή τουριστικό κατάλυμα πέντε (5) αστέρων με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τουριστικού καταλύματος σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4014/2011″.

Στο Άρθρο 26 για τη Λειτουργική ενοποίηση τουριστικών καταλυμάτων, έχουν προστεθεί τρεις παράγραφοι:  

“2. Επιτρέπεται η λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων διαφορετικών κατηγοριών που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εκάστη και βρίσκονται σε απόσταση έως 300 μέτρα μεταξύ τους, με μίσθωση ή σε εταιρικό σχήμα, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) να επιτυγχάνεται η διασύνδεση των επιμέρους reception με την οριζόμενη από τον επιχειρηματία ως κύρια reception  

β) να εξασφαλίζεται η λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας επί 24ώρου βάσεως των  οριζόμενων ως  δευτερευουσών   reception

γ) να επιτυγχάνεται με ευθύνη του επιχειρηματία, η ασφαλής και απρόσκοπτη διακίνηση προσωπικού, επισκεπτών και μέσων μεταξύ των επιμέρους μονάδων.  Σε περίπτωση που τα τουριστικά καταλύματα τέμνονται από εθνική οδό ή κύρια επαρχιακή οδό πρέπει να προσκομίζεται η κατά το νόμο έγκριση υπέργειας ή υπόγειας διάβασης.

δ) Κάθε τουριστικό κατάλυμα κατατάσσεται αυτοτελώς στην αντίστοιχη κατηγορία.

3. Επιτρέπεται σε οικόπεδα ή γήπεδα, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση έως 300 μέτρα από υφιστάμενο κύριο τουριστικό κατάλυμα και έχουν λάβει έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου για ανέγερση τουριστικού καταλύματος ή από μη κύριο τουριστικό κατάλυμα, η  κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών, γηπέδων αθλοπαιδιών, θεάτρων, έργων ειδικής τουριστικής υποδομής, θεματικών εστιατόριων, μπαρ, σνακ μπαρ, συγκροτημάτων αποδυτηρίων και αποθηκών και γενικά υποβοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος  και η λειτουργική ενοποίηση τους με το τουριστικό κατάλυμα υπό την προϋπόθεση να επιτυγχάνεται με ευθύνη του επιχειρηματία η ασφαλής και απρόσκοπτη διακίνηση προσωπικού, επισκεπτών και μέσων, μεταξύ του ξενοδοχείου και των εγκαταστάσεων.  

4. Η προσπέλαση στα ξενοδοχεία πρέπει να γίνεται από αναγνωρισμένο ως κοινόχρηστο ή ιδιωτικό δρόμο ή και δια δουλείας διόδου που είτε έχει συσταθεί με συμβολαιογραφική πράξη είτε έχει αναγνωρισθεί με δικαστική απόφαση και έχει  μεταγραφεί, ελαχίστου πλάτους κατά τα οριζόμενα  στο κεφ. 2 υπό στοιχεία Ι.3α του π.δ. 43/2002, όπως ισχύει”.   

Στο Άρθρο 27 για την Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού σε ξενοδοχειακά καταλύματα, έχει προστεθεί διευκρίνιση ότι ο πολλαπλασισμός του ενός ογδόου γίνεται επί της τιμής απλού δικλίνου δωματίου.

(Το εδάφιο γ της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 τροποποιείται ως εξής:

“Το αντάλλαγμα, το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην Τ.Δ.Κ. σε όμορα κύρια τουριστικά καταλύματα και καταβάλλεται στο Δημόσιο, υπολογίζεται για το έτος 2013 και μέχρι συμπλήρωσης δωδεκαμήνου από της υπογραφής της σχετικής σύμβασης από τον πολλαπλασιασμό του ενός ογδόου (1/8) της τιμής απλού δίκλινου δωματίου μετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιμή αυτή δηλώνεται στο Ξ.Ε.Ε. για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθμό των κλινών”).

Στο Άρθρο 29, για τροποποιήσεις στα δικαιολογητικά αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων, περιλαμβάνεται παράγραφος για το ύψος των παραβόλων.

Σύμφωνα με αυτό:

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

“Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το τουριστικό κατάλυμα συνεπάγεται έκδοση νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας με μόνη την υποβολή των  δικαιολογητικών α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του πιο πάνω άρθρου 150, καθώς και απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του ποσού που καθορίζεται ανά κατηγορία καταλύματος στην περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου. Ειδικότερα στην περίπτωση των κολυμβητικών δεξαμενών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ανά οκταετία στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ, δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία, τα οποία προσκόμισε για την αδειοδότηση της κολυμβητικής δεξαμενής καθώς και βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους ΤΕΕ ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα, ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί  τις προδιαγραφές της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009, όπως ισχύει”.

Στο άρθρο 40 έχουμε νέες διατάξεις σχετικά με τις “Προδιαγραφές τουριστικών καταλυμάτων και ειδικών τουριστικών υποδομών”, στο οποίο προβλέπονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και διατάξεις:

“1. Στο τέλος της παραγράφου Ι1.γ του άρθρου 9 του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ Α’ 43) διαγράφονται οι περιπτώσεις 4 και 6.

2. Στο τέλος της παραγράφου Ι1.γ του άρθρου 9 του π.δ. 43/2002 προτίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Ως ελάχιστη υποχρεωτική απόσταση τουριστικών εγκαταστάσεων από γειτονικές χρήσεις θεωρείται η απόσταση μεταξύ του ακραίου σημείου της πλησιέστερης προς την γειτονική χρήση δομημένης επιφάνειας χώρων διαμονής υποδοχής και εστίασης της τουριστικής εγκατάστασης και του ακραίου σημείου της δομημένης επιφάνειας ή εγκατάστασης της γειτονικής χρήσης”.

3. Τουριστικά καταλύματα  που  εντάχτηκαν σε  καθεστώς τακτοποίησης κατά τις διατάξεις των ν. 3843/2010 και 4014/2011 ή  λειτουργικής τακτοποίησης υποβαθμίζονται σε κατώτερη κατηγορία εφόσον οι χώροι υποδοχής και εστίασης υπολείπονται των ελάχιστων υποχρεωτικών της κατηγορίας τους  πέραν του 20%.

4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 της υπ’αριθμ. 16793/23.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυξης (Β’ 2086) στη στήλη “παρατηρήσεις” προστίθεται: “Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η ίδρυση  ψυχαγωγικού θεματικού πάρκου σε απόστασης μικρότερη των 150 μέτρων, σε υφιστάμενες ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν κατά την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας και διαθέτουν κατά τα λοιπά τις υποχρεωτικές λειτουργικές απαιτήσεις του άρθρου 4 και προδιαγραφές εγκαταστάσεων του άρθρο 5 της παρούσης.

5. Υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα εντάσσονται σε ανώτερη κατηγορία εφόσον υπολείπονται έως 10% μόνο των ελάχιστων απαιτούμενων διαστάσεων, διαθέτουν όμως κατά τα λοιπά τις προβλεπόμενες για την αναβάθμισή τους τεχνικές προδιαγραφές.

Οι υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρ. β του άρθρου 2 του π.δ. 43/2002 δεν εφαρμόζονται για αναβάθμιση ξενοδοχείων εκ μετατροπής υφιστάμενων κτηρίων από ενός αστέρα (1*) σε 2 αστέρων (2*).

7. Τα εδάφια α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43 Β΄/02) αντικαθίστανται ως εξής:

“α) να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, του χρόνου ανέγερσης της μονάδας, της κατηγορίας στην οποία ζητείται η κατάταξη σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους

β) να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των δωματίων η διαμερισμάτων, του χρόνου ανέγερσης της μονάδας,  της κατηγορίας στην οποία ζητείται η κατάταξη, τουλάχιστον σε ποσοστό 50% της συνολικής δυναμικότητας του ξενοδοχείου”.

Στο άρθρο 21 και 22, “Αρμοδιότητες Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος”, έχουν αναδιατυπωθεί και τροποποιηθεί οι σχετικές διατάξεις ως εξής:

“1. Συνιστάται υπηρεσία ΓΕΜΗ και Υπηρεσίας Μιας Στάσης στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού   καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας, η σύνδεση με την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ και το Τμήμα ΓΕΜΗ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.Ε.Ε. δύνανται να γίνονται εξωτερικά μέλη του, επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.Ε.Ε. ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και το ύψος της εισφοράς των εξωτερικών μελών, όπως επίσης και κάθε ειδικότερο  ζήτημα.

Άρθρο 22

Διαθέσιμα κεφάλαια ΞΕΕ

Το άρθρο 246 παράγραφος 1 εδάφιο 1 του ν. 4072/2012 ισχύει και για το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος”.

Επιπρόσθετα, με το Άρθρο 7, ρυθμίζονται θέματα για “Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων”.

“1. Στο τέλος της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.  2160/1993, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α’ 230), προστίθεται υποπερίπτωση στ ως εξής:

“στ. Ξενώνες φιλοξενίας νέων:

Ως Ξενώνες φιλοξενίας νέων χαρακτηρίζονται κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 1Α, εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών, που αποτελούν χώρους διαμονής προσώπων εφοδιασμένων με ειδική κάρτα Διεθνών Ομοσπονδιών Νέων και Διεθνών Ενώσεων Νέων. Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων υπάγονται στην εποπτεία του ΕΟΤ μέχρι την μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης  του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού  σύμφωνα με το αρθρο 15 του νόμου αυτούΣτην συνέχεια θα εφαρμοστεί η παράγραφος 2 του αρθρου 15 του παρόντος νόμου”.

2. α. Οι επιχειρήσεις των ξενώνων φιλοξενίας νέων ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του παρόντος, όπως εκάστοτε ισχύουν. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, οι όροι ασφαλείας, καθώς και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται για τη δημιουργία των ξενώνων φιλοξενίας νέων. Με τις προδιαγραφές αυτές καθορίζονται και οι κοινόχρηστοι χώροι των ξενώνων φιλοξενίας νέων, οι οποίοι πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη της δυναμικότητας σε κλίνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Στους ξενώνες φιλοξενίας νέων επιτρέπεται η εκμίσθωση κλινών, δωματίων, διαμερισμάτων ή τμημάτων αυτών μέχρι ένα έτος.

β. Επιτρέπεται η επισκευή ή μετασκευή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παραγράφου 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 ή πολυώροφων οικοδομών σε ξενώνες φιλοξενίας νέων, εφόσον πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικής προδιαγραφές της προηγούμενης περίπτωσης.

γ. Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων διέπονται από Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας που καταρτίζεται, με συμβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Με τον κανονισμό αυτό καθορίζονται: α) ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση του ξενώνα φιλοξενίας νέων, β) οι ελάχιστες παρεχόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες προς τους χρήστες του ξενώνα φιλοξενίας νέων, γ) ο τρόπος τιμολόγησης των τιμών των δωματίων ή διαμερισμάτων, οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισμού και κατανομής τους στους χρήστες ή μισθωτές, ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης των κοινόχρηστων χώρων, έργων και υπηρεσιών και έργων και υπηρεσιών, δ) οι προϋποθέσεις και διαδικασία μίσθωσης ή τυχόν υπομίσθωσης, κλινών, δωματίων, διαμερισμάτων ή τμημάτων αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, η καταβαλλόμενη εγγύηση και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με απόφαση του υπουργού Τουρισμού εγκρίνεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο αυτού.

δ. Στους ξενώνες φιλοξενίας νέων επιτρέπεται επίσης η φιλοξενία και διαμονή φοιτητών, σπουδαστών, εκπαιδευτικών, καθηγητών, επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών. Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων μπορούν να συμβάλλονται με εκπαιδευτικά ιδρύματα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όλων των βαθμίδων.

ε. Ιδιοκτήτες υφισταμένων ξενοδοχείων ή πολυώροφων οικοδομών εντός ιστορικών κέντρων πόλεων ή ιστορικών τόπων που μετασκευάζονται σε ξενώνες φιλοξενίας νέων, μπορούν να υπάγονται στα κίνητρα αποκατάστασης του άρθρου 43 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α΄ 249). Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής οι προθεσμίες του άρθρου 43 του ν. 4030/2011 παρατείνονται μέχρι 31.12.2018.

στ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 δεν εφαρμόζεται στους ξενώνες φιλοξενίας νέων”.

Αυτά για αρχή. Είναι και πολλά άλλα, μικρότερα και μεγαλύτερα, για την Τουριστική Εκπαίδευση στο ΥΠΟΤ Ιαματικό Τουρισμό, τα Χιονοδρομικά Κέντρα, το συντονιστικό όργανο γενικών γραμματέων κ.λπ.

Συνεχίζουμε την έρευνα και θα επανέλθουμε.

Editors - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η συντακτική ομάδα του TravelDailyNews Greece & Cyprus διαθέτει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία σε Β2Β τουριστική ειδησεογραφία καθώς επίσης και σε θέματα marketing και επικοινωνίας.

29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023
23/05/2023
22/05/2023