Τελευταία νέα
ΑρχικήΔιαμονή-ΔιατροφήΞενοδοχείαΑύξηση 3,6% στον κύκλο εργασιών του Ομίλου Λάμψα το 2008
Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου Εταιρειών Λάμψα

Αύξηση 3,6% στον κύκλο εργασιών του Ομίλου Λάμψα το 2008

Οι ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και έχουν πλήξει συνολικά τον τομέα του τουρισμού παγκοσμίως, επηρέασαν αρνητικά τα οικονομικά μεγέθη τόσο του Ομίλου Εταιρειών Λάμψα, […]

Οι ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και έχουν πλήξει συνολικά τον τομέα του τουρισμού παγκοσμίως<...>, επηρέασαν αρνητικά τα οικονομικά μεγέθη τόσο του Ομίλου Εταιρειών Λάμψα, όσο και της μητρικής εταιρείας για την χρήση του 2008.

Ο κύκλος εργασιών το 2008 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των 60.375 χιλ. ευρώ, έναντι 58.277 χιλ. ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 3,6%, λόγω της ενσωματώσεως της εταιρείας Τουριστικά Θέρετρα ΑΕ, ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου Imperial Rhodes, πρώην Hilton Rhodes Resort. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 37.307 χιλ. ευρώ, από 38.785 χιλ. ευρώ το 2007.

Βασικές παράμετροι στη διαμόρφωση των παραπάνω εξελίξεων ήταν η δυσμενής συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ – δολαρίου, για το μεγαλύτερο διάστημα του 2008, αλλά και το γεγονός ότι τα οικονομικά μεγέθη του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία επηρεάστηκαν αρνητικά, λόγω των καθημερινών δυσάρεστων και συχνά βίαιων επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας καθ’όλη τη διάρκεια του μηνός Δεκεμβρίου. Επεισόδια και πορείες που – δυστυχώς – συνεχίστηκαν και το α΄ τρίμηνο του 2009, με μια πορεία ανά 48 ώρες κατά μέσον όρο.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 24.141 χιλ. ευρώ, από 25.986 χιλ. ευρώ το 2007, σημειώνοντας συρρίκνωση της τάξης του 7,1%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 40,0% το 2008, έναντι 44,6% το 2007.

Τα μικτά κέρδη της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 14.333 χιλ. ευρώ, έναντι 15.435 χιλ. ευρώ το 2007, σημειώνοντας υστέρηση της τάξεως του 7,1%. Το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας ανήλθε σε 38,4% το 2008 από 39,8% την προηγούμενη χρονιά εξαιτίας κυρίως α) μείωσης του κύκλου εργασιών και β) διατήρησης σταθερών δαπανών μισθοδοσίας, δηλαδή της μη μείωσης του εργατικού δυναμικού.

Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) ανήλθαν στο ποσό των 16.624 χιλ. ευρώ έναντι 18.536 χιλ. ευρώ το 2007. Επιπλέον, τα λειτουργικά κέρδη της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 9.573 χιλ. ευρώ, από 10.463 χιλ. ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας απόκλιση 8,5%.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ποσό των 10.569 χιλ. ευρώ, από 13.425 ευρώ το 2007. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 2.107 χιλ. ευρώ, έναντι 7.520 χιλ. ευρώ το 2007, επηρεαζόμενα από τις χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης του ομολογιακού δολαριακού δανείου, ύψους 1.282 χιλ. ευρώ, σε αντίθεση με τις πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές ύψους 2.464 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Επίσης, η μείωση οφείλεται και στην διαφορά του Ενιαίου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, ύψους 849 χιλ. ευρώ, έναντι Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, ύψους 226 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Σε επίπεδο Ομίλου, εκτός των ανωτέρω επιπτώσεων από τα αποτελέσματα της μητρικής, σημαντικό όφελος έφεραν οι δύο σταδιακές εξαγορές ποσοστών της θυγατρικής εταιρείας BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D., ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου Hyatt Regency Belgrade, που συνολικά ωφέλησαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα (κέρδη προ φόρων) της χρήσης 2008 κατά 4.825 χιλ. ευρώ.

Ιδιαίτερα αισιόδοξη εμφανίζεται κατά το α΄ τρίμηνο του 2009 η λειτουργία του ξενοδοχείου Hyatt Regency Belgrade, τηρουμένων των αρνητικών διεθνών συγκυριών. Αναμένεται επίσης ουσιαστική βελτίωση των λειτουργικών δεικτών και του δεύτερου ξενοδοχείου του Ομίλου στο Βελιγράδι Hotel Excelsior μετά την περάτωση των εργασιών ανακαίνισης εντός του Ιουνίου 2009.

Τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 12.132 χιλ. ευρώ, έναντι 12.665 χιλ. ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 4,2%. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 3.404 χιλ. ευρώ, από 5.829 χιλ. ευρώ το 2007. Σημαντική επίδραση στη σχέση με την προ φόρων μεταβολή είχε η αναπροσαρμογή αξίας οικοπέδου της μητρικής (Ν.2065/92), που δημιούργησε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, ύψους 2.193 χιλ. ευρώ. Σε επίπεδο Ομίλου, εκτός της ανωτέρω οφέλειας από την αναβαλλόμενη φορολογία της μητρικής, δεν προέκυψε επιβάρυνση φόρου στην αρνητική υπεραξία των εξαγορών ποσοστών της θυγατρικής εταιρείας BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D..

Η διοίκηση της εταιρείας θα φροντίσει να διατηρήσει ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους κατά την τρέχουσα – ιδιαίτερα δύσκολη χρήση – με περιορισμό δαπανών, αντισταθμίζοντας έτσι την αναμενόμενη μείωση του κύκλου εργασιών. Βασικό μέλημα της διοίκησης παραμένει η διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά και των 850 θέσεων εργασίας του Ομίλου. Τέλος, ο σχετικά χαμηλός δανεισμός του Ομίλου, αλλά και η σταθερή μετοχική βάση μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
25/09/2023
22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023
19/09/2023
18/09/2023