Τελευταία νέα
ΑρχικήΕναλλακτικός ΤουρισμόςΨηφιοποίηση των αγορών που πραγματοποιούν ταξιδιώτες τρίτων χωρών
Νομοθεσία

Ψηφιοποίηση των αγορών που πραγματοποιούν ταξιδιώτες τρίτων χωρών

Η νέα απόφαση 1108/2022 ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ Β' 4318/12-08-2022).

Με τη νέα απόφαση 1108/2022 τροποποιείται η ΠΟΛ 1338/1996 “Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή – ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ.” ως εξής προκειμένου οι αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδονται με βάση την απόφαση αυτή, να θεωρούνται και ψηφιακά:

Άρθρο 1
Υποχρεώσεις πωλητών

Στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών προστίθεται περ. ε’ ως εξής:
“ε. Να υποβάλλει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.).
Οι Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ) έχουν συγκεκριμένο μορφότυπο και αρίθμηση, την ένδειξη TAXFREE, με περιγραφή των ειδών (γραμμή-γραμμή), και επιπλέον πεδία:

 • Επωνυμία επιχείρησης.
 • ΑΦΜ επιχείρησης.
 • Ονοματεπώνυμο αγοραστή-ταξιδιώτη.
 • Αρ. Διαβατηρίου.
 • Χώρα έκδοσης διαβατηρίου.
 • Χώρα/Τόπος κατοικίας.
 • Αξία και ΦΠΑ ανά είδος.
 • Αριθμός απόδειξης.
 • Συνολική αξία απόδειξης.
 • Ημερομηνία έκδοσης απόδειξης.”

Άρθρο 2

Μετά το άρθρο 7 της υπό στοιχεία 1138050/4885/ 1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών προστίθεται νέο άρθρο 7Α ως εξής:
“Άρθρο 7Α
1. Η επιβεβαίωση της εξόδου των αγαθών, που αποτελούν αντικείμενο λιανικών πωλήσεων από πρόσωπα εγκατεστημένα στη χώρα μας, σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών από τα τελωνεία εξόδου της χώρας μας, στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων περί έμμεσης απαλλαγής, δύναται να πραγματοποιείται με ψηφιακή θεώρηση των ΑΛΠ, μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών των προσώπων του άρθρου 7. Η Ψηφιακή θεώρηση των ΑΛΠ διενεργείται κατά την έξοδο των ταξιδιωτών από τη χώρα, σε τελωνειακά ελεγχόμενους χώρους.
2. Η ψηφιακά θεωρημένη απόδειξη λιανικής πώλησης επιστρέφεται στον πωλητή των αγαθών εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 4 προθεσμίας και ο πωλητής εκδίδει το προβλεπόμενο στο άρθρο 5 πιστωτικό στοιχείο λιανικής και επιστρέφει στον αγοραστή – ταξιδιώτη το ποσό του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις αγορές του.
3. Η ψηφιακή θεώρηση της ΑΛΠ αποτελεί ένα σύνολο δεδομένων και δύναται να πραγματοποιείται με ξεχωριστό στοιχείο άμεσα συσχετιζόμενο με αυτή και πρέπει να περιέχει κατ’ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ημερομηνία Θεώρησης – επιβεβαίωσης εξόδου των αγαθών.
 • Μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός της πράξης θεώρησης.
 • Τη Χώρα με το πρόθεμα GR και Ελληνικό Τελωνείο εξόδου.
 • Αριθμός ΜΑΡΚ της ΑΛΠ.
 • Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ΑΛΠ.
 • ΑΦΜ Πωλητή.
 • Την επωνυμία του διαμεσολαβητή.”

Άρθρο 3
Έναρξη λειτουργίας των εφαρμογών ψηφιακής θεώρησης.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ανακοινώνει με σχετική εγκύκλιο την ημερομηνία έναρξης της ψηφιακής θεώρησης μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών των διαμεσολαβητών του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 1138050/4885/ 1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η υποχρέωση των πωλητών βάσει του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζεται το αργότερο έως 31.12.2022

2. Τα οριζόμενα στο άρθρο 2, τυγχάνουν εφαρμογής για τις περιπτώσεις των ΑΛΠ, για τις οποίες τηρείται η υποχρέωση της υποβολής στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε., βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 1 της παρούσας.

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β’ 4318/12-08-2022).

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

17/05/2024
16/05/2024
15/05/2024
14/05/2024
13/05/2024
10/05/2024