Τελευταία νέα
ΑρχικήΟδικές ΜεταφορέςCar RentalsAutoHellas Hertz ΑΤΕΕ: Κάμψη 8% στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων
Ενοικίαση αυτοκινήτου

AutoHellas Hertz ΑΤΕΕ: Κάμψη 8% στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 11,5 εκατ. ευρώ, από 14,3 εκατ. ευρώ το 2011 μειωμένα κατά 19,8% ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφθασαν τα 8,1 εκατ. ευρώ, από 13,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, μειωμένα κατά 39,4%.

Σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα 2012 της AutoHellas Hertz ΑΤΕΕ, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 152 εκατ. ευρώ, έναντι 172,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, λόγω κυρίως της σημαντικής επιβράδυνσης στην πώληση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που επιστρέφουν. Oι ενοικιάσεις, που αποτελούν το βασικό αντικείμενο της εταιρείας, είχαν κάμψη 8%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 11,5 εκατ. ευρώ, από 14,3 εκατ. ευρώ το 2011 μειωμένα κατά 19,8% ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφθασαν τα 8,1 εκατ. ευρώ, από 13,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, μειωμένα κατά 39,4%. Η μείωση στα προ φόρων οφείλεται κυρίως στην ζημιά από αποτίμηση συμμετοχής και μείωσης της εύλογης αξίας ακινήτων ενώ στα μετά φόρων συνέβαλε και η μείωση του αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγής των φορολογικών συντελεστών στην προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων έφθασαν τα 71,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές βελτιώθηκαν στα 35.3 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας παράλληλα την ενίσχυση των διαθεσίμων σε ενοποιημένο επίπεδο, που έφτασαν τα 107 εκατ. ευρώ παρά την παράλληλη μείωση του δανεισμού κατά 15 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2013 (κέρδη χρήσης 2012) το προτεινόμενο προς τη Γενική Συνέλευση μέρισμα θα είναι ίσο με 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Από τις 15 Μαΐου 2012 η εταιρεία έχει και τα δικαιώματα βραχυχρόνιων  ενοικιάσεων και στην Ρουμανία. Η εταιρεία πλέον δραστηριοποιείται σε 5 χώρες του εξωτερικού, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Σερβία και Μαυροβούνιο, όπου ακολουθεί πολιτική λελογισμένης ανάπτυξης, “κτίζοντας” σταδιακά την παρουσία της.

Ο συνδυασμός ισχυρής κεφαλαιακής βάσης 137 εκατ. ευρώ, αυξανόμενης  εξωστρέφειας, ανταγωνιστικής βάσης κόστους και ρευστότητας, εγγυάται τις αντοχές της εταιρείας αλλά και τη δυνατότητα της να υποστηρίξει την  ανάπτυξή της στις χώρες της βαλκανικής, παρά την κρίση που επηρεάζει την ζήτηση στην Ελλάδα και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

02/10/2023
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023