Τελευταία νέα
ΑρχικήΔιαμονή-ΔιατροφήΠλειοδοτική δημοπρασία για τη δημιουργία νέου κάμπινγκ στο Χορευτό Ζαγοράς
Κάμπινγκ

Πλειοδοτική δημοπρασία για τη δημιουργία νέου κάμπινγκ στο Χορευτό Ζαγοράς

Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου πραγματοποιεί φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στη θέση "Κιόσια" στο Χορευτό Ζαγοράς, για τη δημιουργία χώρου κάμπινγκ.

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία από το Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, η εκμίσθωση δημοτικού χώρου στη θέση “Κιόσια” οικισμού Χορευτού Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου για δημιουργία χώρου οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ) για την ανάδειξη μισθωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 όπως ισχύει σήμερα με τους εξής όρους:

1. Τόπος, χρόνος και τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας: Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του ΠΔ 270/1981 την 5η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρες 11:00 π.μ. έως ώρα 12.00 μ.μ.

2. Διάρκεια της μίσθωσης: Ο χρόνος της μίσθωσης ορίζεται εικοσαετής και αρχίζει από την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης, μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του δωδέκατου έτους.

3. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 18.000,00 ευρώ για ετήσιο μίσθωμα του πρώτου έτους, πέραν της διετούς περιόδου χάριτος, ολόκληρης της εκμισθούμενης έκτασης.

4. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 900,00 ευρώ. Η εν λόγω εγγύηση κατατίθεται σε ισόποσο γραμμάτιο του ΤΠΔΔ ή σε εγγυητική επιστολή Τράπεζας και επιστρέφεται στον πλειοδότη κατά την υπογραφή της μισθωτικής συμβάσεως.
4.1. Εγγύηση μίσθωσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο Μισθωτής σε αντικατάσταση της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι ποσού ίσο με το 10% του τρίτου έτους ετήσιου επιτευχθέντος μισθώματος  που τελικά προσφέρθηκε απ αυτόν στη δημοπρασία.
 
5. Ουδείς οφειλέτης του Δήμου γίνεται δεκτός σε δημοπρασία. Δεκτοί γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση συμμετοχής στην δημοπρασία νομικού προσώπου, ο εκπρόσωπός του, πρέπει να προσκομίσει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (επί Ο.Ε., Ε.Ε. καταστατικά, ΦΕΚ και καταστατικό  για την Ε.Π.Ε., ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού και νομιμοποίησης για Α.Ε. καθώς και το καταστατικό αυτής και πιστοποιητικό τελευταίας τροποποίησης από το Πρωτοδικείο για προσωπικές εταιρείες και Ε.Π.Ε.).

6. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης και τα κηρύκεια έξοδα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει με το πέρας της δημοπρασίας.
            
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης προσερχόμενοι στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (αρμόδιος υπάλληλος κ. Γεώργιος Κρινάκης).

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

08/12/2023
07/12/2023
06/12/2023
05/12/2023
04/12/2023
01/12/2023