Τελευταία νέα
ΑρχικήΘαλάσσιες ΜεταφορέςΑκτοπλοίαΠροκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση ενδοκυκλαδικών γραμμών
Ακτοπλοΐα

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση ενδοκυκλαδικών γραμμών

Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προκηρρύσσει μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών στις Κυκλάδες.

Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2016, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00, στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2).

Σε περίπτωση που, είτε δεν υπάρξει συμμετοχή, είτε οι συμμετέχοντες απορριφθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές διενέργειάς του, ο διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών
(Σ.Α.Σ.), με τους ίδιους ή άλλους όρους.

Οι γενικοί όροι του Διαγωνισμού είναι οι ακόλουθοι:

1. Κάθε δρομολογιακή γραμμή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV, είναι διαφορετική και ως εκ τούτου συνάπτεται ξεχωριστή σύμβαση με τον ανάδοχο.
2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν ενστάσεις – προσφυγές μόνον στις δρομολογιακές γραμμές για τις οποίες έχουν καταθέσει σχετική προσφορά.
3. Η επιλογή των μειοδοτών, όπου απαιτείται, θα γίνει με σειρά προτεραιότητας κατηγορίας πλοίων. Η σειρά προτεραιότητας των κατηγοριών των πλοίων είναι κατηγορία 2 και κατηγορία 3. Η κατηγορία 2 προηγείται της κατηγορίας 3.
4. Ο διαγωνισμός δύναται να ματαιωθεί, είτε στο σύνολο του, είτε σε επιμέρους γραμμή ή γραμμές, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού ή του οργάνου στο οποίο μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα ή παρασχέθηκε η προς τούτο εξουσιοδότηση.
5. Οι γενικοί όροι του διαγωνισμού καθορίζονται λεπτομερώς στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων…

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023