Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΚλιματική αλλαγή: Πρόοδος στην επίτευξη του στόχου της Ε.Ε.
Πρωτόκολλο του Κιότο

Κλιματική αλλαγή: Πρόοδος στην επίτευξη του στόχου της Ε.Ε.

Την πρόοδο που σημείωσε το 2006 η μείωση των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων από πολλά κράτη μέλη χαιρέτισε ο αρμόδιος για το περιβάλλον Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας. Η απογραφή εκπομπών, […]

Την πρόοδο που σημείωσε το 2006 η μείωση των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων από πολλά κράτη μέλη χαιρέτισε ο αρμόδιος για το περιβάλλον Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας. Η απογραφή εκπομπών, που διενεργήθηκε<...>από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για το 2006, το πλέον πρόσφατο έτος για το οποίο είναι διαθέσιμα πλήρη στοιχεία, δείχνει ότι οι εκπομπές της ΕΕ-15 υποχώρησαν κατά 0,8% έναντι του 2005, διαμορφώνοντας το επίπεδο των εκπομπών σε 2,7% κάτω από το αντίστοιχο για το έτος αναφοράς (το 1990, στις περισσότερες περιπτώσεις). Έτσι, η ΕΕ-15 βρίσκεται στη σωστή πορεία για να επιτύχει το στόχο της στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο, δηλαδή τη συγκράτηση του μέσου όρου των εκπομπών μεταξύ 2008 και 2012 σε τουλάχιστον 8% κάτω από τα επίπεδά του έτους αναφοράς.

«Οι πρόσφατα σημειωθείσες μειώσεις των εκπομπών από τα κράτη της ΕΕ-15 είναι ενθαρρυντικές”, δήλωσε ο κ. Δήμας. “Ωστόσο”, σημείωσε “παραμένει θέμα ζωτικής σημασίας η άμεση και πλήρης εφαρμογή των θεσπισμένων ή προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων. Τα κράτη μέλη χρειάζεται να εντείνουν συνεχώς τις προσπάθειές τους να περιορίζουν ή να μειώνουν τις εκπομπές».

«Οι αυξήσεις” συνέχισε “των εκπομπών στις περισσότερες χώρες της ΕΕ-12 δυσκολεύουν την κατάσταση. Οι νεοενταχθείσες χώρες (ΕΕ-12) πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν μπορούν να στηρίζονται στις επιτυχίες του παρελθόντος. Οι στόχοι μας για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012 ισχύουν για όλα τα κράτη της ΕΕ-27 και θα απαιτηθεί συνεχής προσπάθεια από όλα τα κράτη μέλη για την επίτευξή τους».

Περαιτέρω αποσύνδεση των εκπομπών από την οικονομική μεγέθυνση

Η κατά 0,8% μείωση των εκπομπών, στην ΕΕ-15, μεταξύ 2005 και 2006 είναι αντίρροπη προς την άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,8% το ίδιο διάστημα, πράγμα που σημαίνει ότι η Ε.Ε. έχει πετύχει να αποσυνδέσει περαιτέρω τις εκπομπές από την οικονομική μεγέθυνση. Οι κύριοι λόγοι για τη μείωση των εκπομπών – η οποία συμποσούται σε 34,9 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 – ήταν οι υψηλότερες θερμοκρασίες, η χαμηλότερη παραγωγή νιτρικού οξέος, η οποία προκαλεί εκπομπές πρωτοξειδίου του αζώτου που είναι θερμοκηπικό αέριο, καθώς και η έναρξη χρήσης νέων τεχνικών για τη μείωση των εκπομπών πρωτοξειδίου του αζώτου κατά την παραγωγή αδιπικού οξέος.

Οι εκπομπές στην ΕΕ-27 υποχώρησαν κατά 0,3% το 2006, δηλαδή ήταν κατά 10,8% χαμηλότερες από τις εκπομπές του έτους αναφοράς, το οποίο για ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι το 1990, και 7,7% κάτω από τις εκπομπές του 1990. Η περιστολή των εκπομπών, που συμποσούται σε 14 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2, μπορεί να αποδοθεί στη μείωση της παραγωγής νιτρικού οξέος, σε μειώσεις των εκπομπών της χημικής βιομηχανίας στη Γαλλία και στην Ουγγαρία, και στη χαμηλότερη συνολική χρήση αέριων και υγρών καυσίμων από τα νοικοκυριά.

Εξακολουθούν να αυξάνονται οι εκπομπές στον τομέα των μεταφορών

Όσον αφορά στις παρατηρούμενες τάσεις, τα αριθμητικά στοιχεία του 2006 για τις χώρες της ΕΕ-15 επιβεβαιώνουν συνεχή μείωση των εκπομπών από τους τομείς της γεωργίας και των αποβλήτων. Οι εκπομπές από τον ενεργειακό κλάδο έχουν σταθεροποιηθεί τα τελευταία έτη, ενώ οι εκπομπές από τον μεταποιητικό κλάδο βιομηχανίες παρουσιάζουν ελαφρώς φθίνουσα πορεία. Ωστόσο, αυξάνονται συνεχώς και αποτελούν πηγή ιδιαίτερης ανησυχίας οι εκπομπές που σχετίζονται με τις μεταφορές.

Οι τάσεις στην ΕΕ-27 είναι παρόμοιες με εκείνες στην ΕΕ-15, με εξαίρεση τις βιομηχανικές διεργασίες, όπου σημειώθηκε ελαφρά αύξηση των εκπομπών.

Σημειώνεται πως τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και έχουν υποβληθεί στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC).

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
Ετικέτες
19/06/2024
18/06/2024
17/06/2024
14/06/2024
13/06/2024
12/06/2024