Τελευταία νέα
ΑρχικήΘαλάσσιες ΜεταφορέςΑκτοπλοΐαΜε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το ΕΚΑΛ
Εθνικό Κέντρο Ανάπτυξης Λιμένων

Με νέο Διοικητικό Συμβούλιο το ΕΚΑΛ

Με τη συμμετοχή Προέδρων και Διευθυνόντων Συμβούλων όλων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., αλλά και παρουσία του Γενικού Γραμματέα Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του Υ.Ε.Ν.Α.&Ν.Π. κ. Γεώργιου Βλάχου, πραγματοποιήθηκετην περασμένη Παρασκευή, […]

Με τη συμμετοχή Προέδρων και Διευθυνόντων Συμβούλων όλων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., αλλά και παρουσία του Γενικού Γραμματέα Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του Υ.Ε.Ν.Α.&Ν.Π. κ. Γεώργιου Βλάχου, πραγματοποιήθηκε<...>την περασμένη Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Εθνικού Κέντρου Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Κ.Α.Λ.) στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΠ Α.Ε., η οποία αποφάσισε την τροποποίηση ορισμένων άρθρων του Καταστατικού.

Η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου στα όργανα διοίκησης του ΕΚΑΛ να μετέχουν ισότιμα μόνο τα μέλη των Δ.Σ. των Λιμανιών της χώρας, αλλά και για να αποκτήσει ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, καθώς επίσης και για να περιορισθούν τα λειτουργικά του έξοδα. Σημειώνεται ότι όσοι μετέχουν στα όργανα διοίκησης του ΕΚΑΛ δεν θα δικαιούνται αμοιβής.

Στη συνέχεια συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΛ το οποίο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 • Πρόεδρος: Διονύσιος Μπεχράκης, Πρόεδρος Ο.Λ. Πειραιώς Α.Ε.

 • Α΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τσάρας, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε.

 • Β΄ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ. Καβάλας Α.Ε.

 • Γενικός Γραμματέας: Σωτήριος Μαμμάσης, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ. Πατρών Α.Ε.

 • Οικονομικός Επόπτης: Φίλιππος Κονταξής, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ. Ραφήνας Α.Ε.


Μέλη:
 • Παναγιώτης Μανάκος, Πρόεδρος Ο.Λ. Ελευσίνας Α.Ε.
 • Δημήτριος Αμπατζής, Πρόεδρος Ο.Λ. Αλεξανδρούπολης Α.Ε.
 • Πέτρος Σούρλας, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ. Βόλου Α.Ε.
 • Ελευθέριος Βάσσος, Πρόεδρος Ο.Λ. Ηγουμενίτσας Α.Ε.
 • Εμμανουήλ Νταμπάκης, Πρόεδρος Ο.Λ. Ηρακλείου Α.Ε.
 • Αλέξανδρος Δεσύλας, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ. Κέρκυρας Α.Ε.
 • Ιωάννης Μπακάλης, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ. Λαυρίου Α.Ε.


Εκτελεστικός Διευθυντής: Απόστολος Καμαρινάκης.

Στην Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με το νέο Καταστατικό, μετέχουν ο Πρόεδρος Δ.Σ., οι δύο Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας και ο Εκτελεστικός Διευθυντής.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθησαν αποφάσεις οργανωτικού χαρακτήρα και διευθέτησης εκκρεμοτήτων. Κατά τη συνεδρίαση αποφασίσθηκε επίσης η εκπροσώπηση του Ε.Κ.Α.Λ. στον EUROPEAN SEA PORTS ORGANIZATION (ESPO) από τον Α΄ Αντιπρόεδρο Ιωάννη Τσάρα, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΘ Α.Ε.

Στους σκοπούς του Εθνικού Κέντρου Ανάπτυξης Λιμένων περιλαμβάνονται:

 1. Η ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών του ΕΚΑΛ για θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης λιμένων.
 2. Η λειτουργία γραφείου τεκμηρίωσης και η δημιουργία βάσεων δεδομένων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση ζητημάτων συλλογικού ενδιαφέροντος σχετικά με τις νέες πρακτικές, τεχνικές ή τεχνολογίες σε θέματα ανάπτυξης, οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης λιμένων. Το Ε.Κ.Α.Λ. μεριμνά επίσης για την ενημέρωση των μελών του σε θέματα κοινωνικά, εργασιακά και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
 3. Η μελέτη, γνωμοδότηση και διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη και επέκταση θαλασσίων διαδρόμων.
 4. Η οικοδόμηση συνεργασίας μεταξύ όλων των λιμενικών οργανισμών και των λιμένων της Χώρας.
 5. Η διαμόρφωση απόψεων για στρατηγικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Ελληνικού λιμενικού και εν γένει ναυτιλιακού συστήματος.
 6. Η παρουσίαση και προώθηση θέσεων και προτάσεων για τον καθορισμό της κυβερνητικής και κοινοτικής πολιτικής η διαμόρφωση των μέτρων για τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, και η υποστήριξη των κυβερνητικών πολιτικών που ενισχύουν και επεκτείνουν τις ευκαιρίες για τα μέλη του με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από το Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο και τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων και επιδοτήσεων.
 7. Η συνεργασία με την Πολιτεία και η υποβοήθηση των αρμοδίων αρχών για τη διαμόρφωση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου και την ορθή προσαρμογή των ελληνικών λιμένων προς τις ρυθμιστικές διατάξεις που απορρέουν από το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.
 8. Η οικοδόμηση και διατήρηση σχέσεων με εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις, ενώσεις και αντιπροσωπείες, σε θέματα αμοιβαίου συμφέροντος, η ανάπτυξη διμερών και πολυμερών σχέσεων με άλλες εγχώριες ενώσεις του ναυτιλιακού τομέα και με ενώσεις του ναυτιλιακού τομέα άλλων χωρών, με σκοπό τη διατήρηση της αποτελεσματικότερης επικοινωνίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η προώθηση των κοινών θέσεων τους σε αυτές.
 9. Η εκπροσώπηση των θέσεων των μελών του τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ή με φορείς, ενώσεις, επαγγελματικά σωματεία, οργανώσεις και επιμελητήρια του ναυτιλιακού τομέα της Ελλάδας ή άλλων χωρών στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας.
 10. Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων μέσω της συμμετοχής του σε προγράμματα και πρωτοβουλίες ανάπτυξης εθνικού και ευρωπαϊκού κοινοτικού επιπέδου και ερευνητικών προγραμμάτων, της έρευνας σε θέματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού λιμενικού και εν γένει του ναυτιλιακού συστήματος.
 11. Η εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών, αξιολόγησης επενδύσεων και αναπτυξιακών έργων λιμενικής διαχείρισης κατ’ εφαρμογή κοινοτικών και άλλων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία µε άλλους φορείς.
 12. Η λειτουργία γραφείου συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου και την τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών των μελών του για τις δυνατότητες ανάληψης και ένταξης έργων σε κοινοτικά επιχειρησιακά και περιφερειακά προγράμματα και πρωτοβουλίες καθώς και για τις διαδικασίες σύνταξης προτάσεων ένταξης των έργων στα παραπάνω προγράμματα και πρωτοβουλίες.
 13. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τον ουσιαστικό ρόλο των Ελληνικών λιμένων στην εθνική περιφερειακή, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μέσω εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων, εκδόσεων, δημοσιεύσεων σε επιστημονικά, επαγγελματικά περιοδικά ή άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 14. Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στο προσωπικό των μελών του και σε τρίτους αναφορικά με τη λειτουργία του λιμενικού συστήματος και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες.
Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
18/04/2024
17/04/2024
16/04/2024
15/04/2024
12/04/2024
11/04/2024