Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΤροποποιήσεις στην νομοθεσία 'περί ξεναγών' (ν.710/1977, όπως ισχύει)
Νομοθεσία

Τροποποιήσεις στην νομοθεσία 'περί ξεναγών' (ν.710/1977, όπως ισχύει)

Το Υπουργείο Τουρισμού ζητά από τις αστυνομικές διευθύνσεις, τον ΕΟΤ και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού να να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους τους αναφορικά με τη διενέργεια παράνομων ξεναγήσεων, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα και πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και εξαπάτησης του τουρίστα – καταναλωτή.

Το Υπουργείο Τουρισμού έδωσε στη δημοσιότητα τις τροποποιήσεις στην νομοθεσία ‘περί ξεναγών’:

“Με αφορμή τις πρόσφατες τροποποιήσεις στο νόμο 710/1977 (ΦΕΚ 283/Α’) κρίνουμε σκόπιμο να σας γνωρίσουμε τα εξής για την αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας περί ξεναγών νομοθεσίας:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ. 7 της υποπαράγραφο ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2102 (ΦΕΚ 222/Α’) “Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016”, το Υπουργείο Τουρισμού ασκεί την εποπτεία στο έργο των ξεναγών, η οποία συνίσταται στη διενέργεια ελέγχων και στην επιβολή κυρώσεων.

2. Σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, οι επαγγελματίες ξεναγοί, οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, φέρουν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους δελτίο ταυτότητας ξεναγού, προκειμένου να το επιδεικνύουν σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο. Στο εν λόγω δελτίο, το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού,
αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του ξεναγού, ο αριθμός μητρώου και η γλώσσα ή οι γλώσσες στις οποίες δικαιούται να ξεναγεί.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, η υποχρέωση των ξεναγών να θεωρούν κατ’έτος τις ταυτότητές τους καταργήθηκε. Τα δελτία ταυτότητας ξεναγού, που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2012, σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία, εξακολουθούν να ισχύουν και για το τρέχον έτος, ενώ σταδιακά πρόκειται να αντικατασταθούν με ταυτότητες νέου τύπου εντός του έτους 2013 στο πλαίσιο εγγραφής όλων των ξεναγών στο Μητρώο Ξεναγών του άρθρου 9 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Ο ξεναγός πραγματοποιεί την ξενάγηση αποκλειστικά στη γλώσσα ή στις γλώσσες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένος και οι οποίες αναγράφονται στο δελτίο ξεναγικής ταυτότητας. Η ξενάγηση με μεταφραστή είναι ανεκτή μόνο στην περίπτωση των “σπάνιων” γλωσσών (όπως κινεζικά, κορεατικά, εβραϊκά, πολωνικά, νορβηγικά, σλοβακικά, τσεχικά, ουγγρικά, φινλανδικά, φλαμανδικά, δανέζικα, βουλγάρικα, αραβικά, ρουμανικά, σερβικά, τουρκικά, ολλανδικά, σουηδικά, ιαπωνικά και πορτογαλικά), όπου ο αριθμός των Ελλήνων ξεναγών είναι εξαιρετικά μικρός. Σε αυτή την περίπτωση ο ξεναγός δεν περιορίζεται στην απλή συνοδεία του μεταφραστή, ως βουβό πρόσωπο δηλαδή, και φυσικά δεν απουσιάζει κατά την ξενάγηση, αλλά διενεργεί ξενάγηση και ο μεταφραστής μεταφράζει πιστά τα λεγόμενά του.

4. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 ειδικές και κατ’εξαίρεση άδειες ξενάγησης επ’αμοιβή χορηγούνται αποκλειστικά σε δύο περιπτώσεις:
α) σε άτομα, τα οποία δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, αλλά έχουν αποδεδειγμένα άριστη γνώση της γλώσσας, για την οποία παρατηρείται έλλειψη ξεναγού, έπειτα από σχετική άδεια η οποία χορηγείται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού
β) σε υπηκόους κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στα κράτη αυτά και διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την εκεί άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ξεναγού έχουν δικαίωμα προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών ξεναγού, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. 165255/ΙΑ/29-12-2010 (φεκ 2157/Β΄) κυα. Στους παραπάνω παρόχους υπηρεσιών ξενάγησης χορηγείται Βεβαίωση που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού και την οποία φέρει ο δικαιούχος κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

5. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περιπτ. 6 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του ν.4093/2012, δικαίωμα ξενάγησης χωρίς αμοιβή σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και χώρους που είχε αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται επιστημονική και ανασκαφική δραστηριότητα, έχουν καθηγητές ανώτατων σχολών ιστορίας και αρχαιολογίας, διευθυντές και καθηγητές ημεδαπών και αλλοδαπών σχολών αρχαιολογίας στην Ελλάδα για ξεναγήσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παραπάνω νόμου ο ξεναγός οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του αξιοπρεπώς και με τρόπο εμπνέοντα την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των ξεναγουμένων καθώς και να συμπεριφέρεται με προσήνεια και ευγένεια προς αυτούς.

Στους παραβάτες της παραπάνω διάταξης, σύμφωνα με την παραγρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 710/1977 επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις που κυμαίνονται από την ποινή της επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο μέχρι και της αφαίρεσης άσκησης του επαγγέλματος για συγκεκριμένο διάστημα.

7. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 3 του ν. 710/1977, σε όποιον παρέχει υπηρεσίες ξενάγησης, χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 1, κατά παράβαση των άρθρων 2, 3 και 11 του ιδίου νόμου, επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα, τα οποία κυμαίνονται από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Ακολούθως, σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, πρόστιμα επιβάλλονται και σε τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο άσκησης του έργου τους συνεργάζονται για την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης με πρόσωπο, στερούμενο των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού. Σε αυτή την περίπτωση οι διοικητικές κυρώσεις κυμαίνονται από χρηματικά πρόστιμα έως και αφαίρεση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα μέχρι έξι(6) μηνών.

8. Επισημαίνεται ότι οι παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 10, στις οποίες προβλεπόταν ποινή φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο σε όποιον παρέχει υπηρεσίες ξενάγησης καθώς και των ιδιοκτητών ή των διευθυντών ή υπαλλήλων τουριστικών γραφείων που εν γνώσει τους αναθέτουν ξενάγηση σε άτομο που στερείται των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος, αντικαταστάθηκαν και πλέον δεν επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις.

9. Για την καλύτερη εφαρμογή της ελεγκτικής διαδικασίας από τα αρμόδια όργανα σημαντικό είναι να αναζητείται το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής σε έντυπη μορφή, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 9, παραγρ. 1, περίπτ. γ΄ του ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α’), καταρτίζουν υποχρεωτικά τα τουριστικά γραφεία για τις οργανωμένες εκδρομές και στο οποίο μεταξύ άλλων πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς οι προσφερόμενες υπηρεσίες π.χ. η παροχή υπηρεσιών ξενάγησης καθώς και η γλώσσα ξενάγησης.

10. Κατόπιν τούτων παρακαλούνται οι αστυνομικές διευθύνεις, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού, στους οποίους απευθύνεται η παρούσα ενημερωτική εγκύκλιος, να συνδράμουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους στον έλεγχο της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας και να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους τους
αναφορικά με τη διενέργεια παράνομων ξεναγήσεων, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα και πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και κακής παροχής υπηρεσιών και εξαπάτησης του τουρίστα – καταναλωτή”.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023
23/05/2023
22/05/2023