Τελευταία νέα
ΑρχικήΤο πλήρες κείμενο του μνημονίου συμφωνίας για τα δωμάτια του 2004

Το πλήρες κείμενο του μνημονίου συμφωνίας για τα δωμάτια του 2004

Στην Αθήνα σήμερα την 19η Αυγούστου 1999 μεταξύ, α. αφενός της ανώνυμης εταιρίας με τημ επωνυμία “Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε.” που εδρεύει στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο, […]

Στην Αθήνα σήμερα την 19η Αυγούστου 1999 μεταξύ,
α. αφενός της ανώνυμης εταιρίας με τημ επωνυμία "Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. Κων. Μπακούρη, διευθύνοντα σύμβουλο (στη συνέχεια αποκαλούμενης χάριν συντομίας "Ο.Ε.Ο.Α") και
β. αφετέρου της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. Γεράσιμο Φωκά, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σαν εκπροσώπου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής Αττικής (στη συνέχεια αποκαλούμενης χάριν συντομίας "η ΕΞΑ")
παρουσία και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον κ. Ευγένιο Γιαννακόπουλο, γενικό γραμματέα (στη συνέχεια αποκαλούμενου χάριν συντομίας "ο ΕΟΤ") σαν εγγυητού των συμφωνηθέντων στο παρόν και για όσα θέματα ρητά τον αφορούν,
έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Σκοπός του παρόντος Μνημονίου Συμφωνίας είναι να καταγραφούν και συμφωνηθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη τα κεντρικά και ουσιώδη σημεία της οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ο.Ε.Ο.Α., των ξενοδοχείων της ευρύτερης περιοχής Αττικής και ΕΟΤ που θα ολοκληρωθεί και υπογραφεί από τα άνω μέρη, σε εύλογο διάστημα που να καλύπτει τις οργανωτικές ανάγκες τις Ο.Ε.Ο.Α.
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
1. Η διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (η ΔΟΕ) εξέλιξε την πόλη των Αθηνών φιλοξενούσα πόλη για την XXVIII Ολυμπιάδα που θα διεξαχθεί το έτος 2004 ("οι Αγώνες"). Σαν αποτέλεσμα το δικαίωμα της φιλοξενίας των Αγώνων και κάθε σχετικό δικαίωμα παραχωρήθηκε στην πόλη των Αθηνών με την υπογραφή της Σύμβασης Φιλοξενούσας Πόλης με ημερομηνία 5-9-97 που υπεγράφη ανάμεσα στην ΔΟΕ, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον Δήμο των Αθηναίων.
2. Η Σύμβαση Φιλοξενούσας Πόλης προβλέπει η Ο.Ε.Ο.Α να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες ώστε να εξασφαλισθούν δωμάτια ξενοδοχείων των κατηγοριών L, Α, Β, και Γ, της ευρύτερης περιοχής Αττικής ("τα Ξενοδοχεία") για τους επισκέπτες και την Ολυμπιακή Οικογένεια κατά τη διάρκεια των Αγώνων σε εύλογες τιμές. Αυτό άλλωστε αποτελεί και υπάρχουσα δέσμευση της ΕΞΑ όπως αυτή αποτυπώθηκε στις από 17-10-1996 και 19-11-1996 επιστολές της προς την πρόεδρο της Επιτροπής Διεκδίκησης Ολυμπιακών Αγώνων "Αθήνα 2004" και προς την Επιτροπή Κρίσεως της ΔΟΕ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 αντίστοιχα.
3. Η Ο.Ε.Ο.Α. και ΕΞΑ αντιλαμβάνονται την εθνική σημασία της Αγώνων και την ανάγκη να ολοκληρωθεί η συνολική διοργάνωση τους με επιτυχία, είναι αποφασισμένοι να συμβάλλουν σ’ αυτό κι επιθυμούν να προβούν στην υπογραφή της οριστικής σύμβασης κατά τα ανωτέρω ("η Σύμβαση") σαν επιβεβαίωση των μεταξύ τους συμφωνιών σε σχέση με τους Αγώνες. Η Σύμβαση, στη συνέχεια, αφού υπογραφεί από όσα ξενοδοχεία της Αττικής επιλεγούν από την Ο.Ε.Ο.Α., θα υποβληθεί αρμοδίως για νομοθετική κύρωση στην Βουλή των Ελλήνων όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Η νομοθετική κύρωση της Σύμβασης αποτελεί πρόσθετη και αυξημένη εγγύηση εφαρμογής των συμπεφωνημένων από κάθε συμβαλλόμενη πλευρά για όσα την αφορούν αλλά δεν αποτελεί και προϋπόθεση ισχύος της Σύμβασης.
Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρων και μετά από μακρές και γόνιμες συζητήσεις ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, έγιναν αμοιβαία και ανεπιφύλακτα αποδεκτά τα ακόλουθα κεντρικά και ουσιώδη σημεία συμφωνίας:
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
1. Κατά τη διάρκεια της εικοσαημέρου Ολυμπιακής περιόδου που αρχίζει δύο ημέρες πριν από την έναρξη των Αγώνων και λήγει δύο ημέρες μετά τη λήξη των Αγώνων (που ενδεικτικά αναφέρεται το εικοσαήμερο από 11-8-2004 ως 31-8-2004), τα ξενοδοχεία αναλαμβάνουν την υποχρέωση κι εγγυώνται να κρατήσουν ελεύθερο τόσον αριθμό δωματίων των Ξενοδοχείων όσος αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού των δωματίων κάθε τύπου των Ξενοδοχείων ("τα Ολυμπιακά Δωμάτια"). Ρητά συμφωνείται ότι η Ο.Ε.Ο.Α. θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα προκρατηθέντα δωμάτια των ξενοδοχείων για όλη τη διάρκεια της Ολυμπιακής Περιόδου. Η Ο.Ε.Ο.Α. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ημερομηνιών των Αγώνων σε περίπτωση που θα υπάρξει σχετική εντολή της ΔΟΕ, έγκαιρα γνωστοποιούμενης στην ΕΞΑ.
2. Για όσα και όποια ξενοδοχεία η Ο.Ε.Ο.Α. κρίνει σκόπιμο ή απαραίτητο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μνημονίου, η Ο.Ε.Ο.Α. θα έχει το δικαίωμα να κρατήσει χαμηλότερο ποσοστό του 80% των δωματίων, ή να ζητήσει ποσοστό μεγαλύτερο του 80% για κάποια ξενοδοχεία με τους ίδιους όρους, στη δε τελευταία περίπτωση, εάν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του ξενοδόχου.
3. Συμφωνείται ρητά ότι, τα ξενοδοχεία που θα επιλεγούν από από την Ο.Ε.Ο.Α. σαν ξενοδοχεία της ΔΟΕ (περιλαμβανομένου και του Αρχηγείου της ΔΟΕ ) γνωστοποιούμενης εγγράφως αυτής της επιλογής στα αντίστοιχα ξενοδοχεία και με την σύμφωνη γνώμη τους, μπορεί να διαθέσουν στην Ο.Ε.Ο.Α. μεγαλύτερο ποσοστό των δωματίων τους και μέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) των δωματίων τους για την Ολυμπιακή περίοδο.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Η Ο.Ε.Ο.Α. αναλαμβάνει και εγγυάται τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των προκρατηθέντων δωματίων τον Μάιο του 2003.
Από το παραπάνω ποσοστό (75%), η Ο.Ε.Ο.Α. θα έχει το δικαίωμα να αποδεσμεύσει αζημίως γι αυτήν ποσοστό έως πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προκρατηθέντων δωματίων κατά μήνα Δεκέμβριο του έτους 2003 και ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προκρατηθέντων δωματίων κατά μήνα Μάιο του έτους 2004.
ΤΙΜΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ / ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Η "Ολυμπιακή Τιμή" υπολογίζεται ως εξής:
α. Η τιμή κάθε Ολυμπιακού Δωματίου ("Η Ολυμπιακή Τιμή") συμφωνείται να είναι ο μέσος όρος Τιμής Πόρτας των ετών 2001 και 2002 συν τυχόν διόρθωση πληθωρισμού μέχρι του έτους 2004 (σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας) μείον έκπτωση δεκατρία τοις εκατό (13%). Στον υπολογισμό της Ολυμπιακής Τιμής κάθε δωματίου θα ληφθεί υπόψη ο τύπος κάθε δωματίου (standard, prime) και ο αριθμός κλινών του.
β. Για κάθε κρατηθέν και μη ακυρωθέν Ολυμπιακό Δωμάτιο η Ο.Ε.Ο.Α. θα καταβάλει στα ξενοδοχεία την Ολυμπιακή Τιμή, όπως αυτή προσδιορίζεται παραπάνω.
2. Οι αυξήσεις των τιμών πόρτας των Ολυμπιακών Δωματίων που θα γνωστοποιηθούν από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος στον ΕΟΤ κατά τη συνήθη ετήσια διαδικασία μέσα στους τελευταίους μήνες των ετών 1999, 2000, και 2001 αντίστοιχα, συμφωνείται μα είναι εύλογες και πάντως σύμφωνες με την τρέχουσα πορεία των επιχειρηματικών πραγμάτων και των εξελίξεων της αγοράς στον χώρο των ξενοδοχείων στην Ελλάδα, του ΕΟΤ έχοντας το δικαίωμα να μην εγκρίνει μη εύλογες αυξήσεις της τιμής πόρτας. Η σχετική απόφαση του ΕΟΤ θα είναι δεσμευτική για τους συμβαλλομένους.
3. Η Ο.Ε.Ο.Α. με την υπογραφή της Σύμβασης θα πληρώσει στα Ξενοδοχεία:
α. προκαταβολή που θα είναι το σε δραχμές ισόποσο των σαράντα (40) δολαρίων ΗΠΑ ανά δωμάτιο επί του συνόλου των προκρατηθέντων δωματίων.
β. στο τέλος του έτους 2002 ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) μείον το σε δραχμές ισόποσο των ήδη καταβληθέντων στα Ξενοδοχεία σαράντα (40) δολαρίων ΗΠΑ επί του συνόλου του τμήματος των προκρατηθέντων δωματίων.
γ. κατά το μήνα Μάιο του 2003 συμφηφιστικά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί των τότε εγγυηθέντων από την Ο.Ε.Ο.Α. δωματίων (τουλάχιστον 75% του συνόλου), ή συνολικά 40% του τμήματος των εγγυηθέντων δωματίων.
δ. κατά το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2004 συμψηφιστικά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί των τότε εγγυηθέντων από την Ο.Ε.Ο.Α. δωματίων (τουλάχιστον 70% του συνόλου), ή συνολικά 70% του τιμήματος των εγγυηθέντων δωματίων και
ε. κατά μήνα Ιούνιο του έτους 2004 συμψηφιστικά το υπόλοιπο της Ολυμπιακής Τιμής επί των τότε εγγυηθέντων δωματίων (τουλάχιστον 65% του συνόλου), με την παροχή από πλευράς των ξενοδοχείων προς την Ο.Ε.Ο.Α. των αναλόγων εγγυήσεων των μετά την προκαταβολή ανωτέρω πληρωμών όπως θα προβλεφθεί ειδικότερα στη Σύμβαση.
ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στην Σύμβαση θα περιληφθούν ακόμα ενδεικτικά τα ακόλουθα:
1. Εάν συμφωνηθούν ακυρωτικά, θα ισχύουν σε περίπτωση μη επαναπώλησης των Ολυμπιακών Δωματίων στην ελεύθερη αγορά.
2. Θα εφαρμοστούν ρήτρες υπέρ της Ο.Ε.Ο.Α. για τις περιπτώσεις (α) μη διάθεσης στην Ο.Ε.Ο.Α. κρατηθέντων δωματίων από τα ξενοδοχεία και (β) μη παροχής των ανάλογων προσφερομένων ή άλλως πως υπεσχημένων υπηρεσιών που αντιστοιχούν στην κατηγορία του Ξενοδοχείου, σύμφωνα με την συνήθη πρακτική και την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Τα Ξενοδοχεία έχουν την υποχρέωση να κρατήσουν μέχρι έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη της Ολυμπιακής Περιόδου όλους τους Χώρους Εκδηλώσεων που διαθέτουν ώστε τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας να κάνουν τις σχετικές κρατήσεις και συμφωνίες, μετά από απευθείας επαφή με τα ξενοδοχεία.
4. Η Ο.Ε.Ο.Α. θα εγγυηθεί μόνο την πληρωμή των τιμών των Ολυμπιακών Δωματίων και ενδεχομένως του πρωινού εάν αυτό συμφωνηθεί και όχι τις πάσης φύσεως επιπλέον χρεώσεις των Ολυμπιακών Δωματίων και των Χώρων Εκδηλώσεων, τα λεγόμενα extras (τηλέφωνα, γεύματα, mini bar, χρήση οπτικοακουστικού υλικού κτλ) για τα οποία θα είναι υπεύθυνος ο πελάτης του ξενοδοχείου.
5. Οι τιμές των extras θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα όπως και πριν από την Ολυμπιακή περίοδο.
6. Θα υπάρξει γραπτή ενημέρωση από τα ξενοδοχεία για τυχόν αλλαγές στη δυναμικότητα και στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.
Στη σύμβαση θα περιληφθούν επίσης μετά από συζήτηση και τα κατωτέρω θέματα:
1. σύστημα κρατήσεων
2. μέτρα ασφαλείας
3. marketing
4. χρήση σημάτων
5. έκθεση – διάθεση υλικών και εμπορευμάτων
6. χορηγοί
7. κατασκευές, ανακαινίσεις, επιδιορθώσεις των ξενοδοχείων
8. ειδικοί όροι για τα ξενοδοχεία της ΔΟΕ
9. ασφάλιση
10. εκχώρηση σύμβασης – εκχώρηση επιχείρησης – εγγυήσεις
11. διάρκεια και λύση της σύμβασης
12. αποτελέσματα και λύση της σύμβασης
13. ανωτέρα βία
14. διάφορες διαδικαστικές διατάξεις
Τέλος, όλοι οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι τα ξενοδοχεία θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ένταξης τους στην ανάλογη κατηγορία του Διεθνούς Συστήματος Αστέρων όταν και όπως αυτό εφαρμοστεί και στην Ελλάδα (π.χ. τα ξενοδοχεία πολυτελείας τα 5 αστέρια, τα Α’ κατηγορίας τα 4 αστέρια, τα Β’ κατηγορίας τα 3 αστέρια, τα Γ’ κατηγορίας τα 2 αστέρια κτλ) ώστε να πιστοποιηθούν από τον ΕΟΤ ως Ολυμπιακά ξενοδοχεία και να λάβουν το Ολυμπιακό Σήμα. Η πιστοποίηση αυτή που συνδέεται με τις υπάρχουσες διεθνείς προδιαγραφές αποτελεί στοιχείο για την κρίση της Ο.Ε.Ο.Α. σε ότι αφορά στην τελική επιλογή των Ολυμπιακών Δωματίων.
Σχέδιο της Σύμβασης η Ο.Ε.Ο.Α. δεσμεύεται να παραδώσει στους λοιπούς συμβαλλομένους το δυνατόν συντομότερο. Όλοι οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν το ανωτέρω σχέδιο Σύμβασης να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και επεξεργασίας από τους ίδιους και τους τεχνικούς τους συμβούλους, να εγκριθεί από τη ΔΟΕ το τελικό της σχέδιο έτσι ώστε η Σύμβαση να υπογραφεί από όλους τους συμβαλλομένους σύμφωνα με τα ανωτέρων ώστε να ακολουθήσει η νομοθετική της κύρωση.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

16/04/2024
15/04/2024
12/04/2024
11/04/2024
10/04/2024
09/04/2024