Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΣτη Βουλή το νομοσχέδιο για τη λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων
Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της νόμιμης λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων

Κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Μαρκόπουλο το σχέδιο νόμου με τίτλο: “Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις”. Το πλήρες κείμενο έχει ως ακολούθως:…

Κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Μαρκόπουλο το σχέδιο νόμου με τίτλο:<...> “Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις”. Το πλήρες κείμενο έχει ως ακολούθως:

Αιτιολογική έκθεση, λειτουργική τακτοποίηση καιλοιπές διατάξεις
Κεφάλαιο Πρώτο
Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων και αδειοδότηση κολυμβυτικών δεξαμενών αρμοδιότητας Ελληνικύ Οργανισμού Τουρισμού

Aρθρο 1
Η παρούσα ρύθμιση επιχειρεί να επιλύσει οριστικά το πρόβλημα της μη νόμιμης λειτουργίας σημαντικού αριθμού τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν χωρίς ειδικό σήμα λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) είτε γιατί αυτό δεν τους χορηγήθηκε εξ αρχής είτε γιατί έληξαν και δεν ανανεώθηκαν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, είτε γιατί το χορηγηθέν Ε.Σ.Λ. δεν καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης εγκατάστασης του καταλύματος κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Η ρύθμιση αφορά σε τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς το νόμιμο Ε.Σ.Λ. του Ε.Ο.Τ. και έχει χαρακτήρα μεταβατικό, μη εφαρμοζόμενη στα καταλύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης Ε.Σ.Λ. κατά το άρθρο 34 Ν. 3498/2006.

Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά σε ζητήματα λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και δεν έχει εφαρμογή σε θέματα πολεοδομικών παραβάσεων που παραμένουν στην αρμοδιότητα άλλων Αρχών.

Η προσπάθεια του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος χρονολογείται από το έτος 1994-1995 με τη δημοσίευση σχετικών ρυθμίσεων του τότε Υπουργείου Τουρισμού και του Ε.Ο.Τ.

Στη συνέχεια, το έτος 2001 επιχειρήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 Ν.2919/2001 η επίλυση των προβλημάτων που παρέμεναν ανεπίλυτα από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων ετών.

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία χορήγησης του Ε.Σ.Λ. είναι οι πολεοδομικές παραβάσεις σε σχέση με την οικοδομική άδεια, είτε κατά την πρώτη χορήγηση του Ε.Σ.Λ., είτε κατά την ανανέωση των πιστοποιητικών.

Οι οικοδομικές παραβάσεις αποτελούν τη βασική αιτία μη χορήγησης πιστοποιητικού πυρασφάλειας και εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων με αποτέλεσμα σήμερα, παρά τις χορηγηθείσες παρατάσεις κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007, να υπάρχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς Ε.Σ.Λ. και κατΆεπέκταση χωρίς έλεγχο της πληρότητας των αναγκαίων συνθηκών ασφάλειας, πυροπροστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η προτεινόμενη ρύθμιση θα είναι η τελευταία μεταβατικού χαρακτήρα, μετά τη λήξη δε της προθεσμίας για την εφαρμογή της θα σφραγιστεί κάθε τουριστικό κατάλυμα που λειτουργεί χωρίς Ε.Σ.Λ.

Προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης να αποκτήσουν Ε.Σ.Λ., προβλέπονται τα ακόλουθα:

1) Χορηγείται προθεσμία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός εξαμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

2) Με τις παραγράφους 1 και 2 ρυθμίζεται η μεταβατικότητα της διάταξης με σκοπό την απεμπλοκή της χορήγησης του Ε.Σ.Λ. από την επανυποβολή πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν προηγουμένως, στο πνεύμα της διάταξης του άρθρου 34 Ν.3498/2006, σύμφωνα με την οποία «το Ε.Σ.Λ. των τουριστικών καταλυμάτων χορηγείται εφάπαξ».

Ειδικότερα, με την παράγραφο 1Α επιλύεται το σημαντικότερο πρόβλημα για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, το οποίο χορηγείται πλέον με υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΒΆ του ΠΔ.71/1988.

Με τη διαδικασία αυτή διαφυλάσσεται πάντοτε στην πυροσβεστική υπηρεσία η αποκλειστική αρμοδιότητα έκδοσης του πιστοποιητικού και ο έλεγχος της υποβληθείσας μελέτης αλλά και της εφαρμογής της, καθώς και της ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας του ελεγχόμενου τουριστικού καταλύματος και επιταχύνεται η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού σε όσα καταλύματα έχουν προβεί στη νόμιμη εγκατάσταση πυροπροστασίας, ανεξάρτητα αν το συγκεκριμένο κτίριο ταυτίζεται ή όχι με την αρχικώς χορηγηθείσα οικοδομική άδεια. Επίσης θεσπίζεται η δυνατότητα να χορηγείται από την πυροσβεστική υπηρεσία προσωρινό πιστοποιητικό πυρασφάλειας διάρκειας έως έξι (6) μηνών εφΆ όσον πρόκειται για πλημμέλειες ή παραλείψεις μικρής έκτασης οι οποίες δεν αίρουν την συνολική κατάσταση της πυροπροστασίας του τουριστικού καταλύματος. Το προσωρινό πιστοποιητικό πυρασφάλειας γίνεται δεκτό από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) κατά τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών στον υποβαλλόμενο φάκελο. Ο επιχειρηματίας του τουριστικού καταλύματος οφείλει εντός του χρονικού διαστήματος διάρκειας του προσωρινού πιστοποιητικού να άρει τις πλημμέλειες ή παραλείψεις που έχουν διαπιστωθεί και να υποβάλει αμέσως μετά το οριστικό πιστοποιητικό πυρασφάλειας στην αρμόδια Π.Υ.Τ.

Με την παράγραφο 1Β, απαιτείται βεβαίωση στατικής επάρκειας της κτιριακής εγκατάστασης από δύο διπλωματούχους μηχανικούς, η οποία θα καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και θα τεκμηριώνεται με τεχνικά στοιχεία.
Με την παράγραφο 1Γ ζητείται βεβαίωση και τεκμηρίωση επάρκειας της υφιστάμενης εγκατάστασης διαχείρισης υγρών αποβλήτων και καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος ή βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό σύστημα του δήμου, όπου είναι αρκετή μόνο αυτή η προϋπόθεση. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις θα εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Με την παράγραφο 1Δ ζητείται η προσκόμιση πλήρους σειράς αρχιτεκτονικών σχεδίων της υφιστάμενης κατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων του τουριστικού καταλύματος, η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία ότι τα υποβαλλόμενα σχέδια αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση του καταλύματος και των εγκαταστάσεών του.

Γίνεται ειδική μνεία ότι κάθε τυχόν θεώρηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων δε συνεπάγεται οποιασδήποτε φύσεως νομιμοποίηση, αρμοδιότητας άλλων αρχών, εκτός από την προβλεπόμενη στο παρόν λειτουργική τακτοποίηση.

Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι για όσες επιχειρήσεις λειτούργησαν χωρίς Ε.Σ.Λ., απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση της αρχικής οικοδομικής άδειας και της αρχικής έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εάν υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση υποβολής αρχικής μελέτης για το εν λόγω κατάλυμα.

3) Με την παράγραφο 3 θεσπίζεται έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ., μη εφαρμοζομένου στις περιπτώσεις αυτές του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου.

4) Με την παράγραφο 4 προβλέπεται η συγκρότηση, ανά περιφέρεια, πενταμελών επιτροπών, που θα λειτουργήσουν καθΆ όλη την διάρκεια ισχύος της μεταβατικής ρύθμισης, με σκοπό αφενός την επίλυση όσων διαφορών ανακύψουν κατά τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και αφΆ ετέρου την εξασφάλιση ενιαίας εφαρμογής των διατάξεων σΆ όλη τη χώρα. Ευθύνη των Επιτροπών αυτών θα είναι να ολοκληρωθεί στην περιφέρειά τους η διαδικασία του παρόντος και να χορηγηθούν τα σήματα σε όσες επιχειρήσεις πληρούν τις οριζόμενες με το παρόν προϋποθέσεις εντός των τασσομένων αποκλειστικών προθεσμιών.

5) Η παράγραφος 5 ορίζει ότι στις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του νόμου χωρίς το προβλεπόμενο Ε.Σ.Λ., δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και Ε.Ο.Τ. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας αίτηση χορήγησης του Ε.Σ.Λ. συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

6) Η παράγραφος 6 ορίζει το ύψος του εφάπαξ τέλους λειτουργικής τακτοποίησης που θα καταβάλλεται από όσες τουριστικές επιχειρήσεις υπάγονται στη μεταβατική ρύθμιση του παρόντος. Το κράτος δεν επιβραβεύει όσους λειτουργούν χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιχειρεί με τη ρύθμιση αυτή να θέσει οριστικό τέλος στο φαινόμενο αυτό.
Η σκοπιμότητα της παρούσας ρύθμισης είναι να πληρούνται για όλα τα τουριστικά καταλύματα οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, και να υπάγονται στον συνεχή τακτικό έλεγχο των αρμοδίων Αρχών ούτως ώστε να διασφαλίζεται η «ασφάλεια» εκείνων που απολαμβάνουν υπηρεσίες φιλοξενείας.

Aρθρο 2
Με την εισαγόμενη διάταξη σκοπείται ουσιαστικά η ρύθμιση με νομοθετικό τρόπο μιας πραγματικής κατάστασης που παρατηρείται στο σύνολο σχεδόν της επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, πολύ μεγάλος αριθμός κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα στην αδειοδότηση των κολυμβητικών δεξαμενών που περιλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις τους και έχει κυρίως (αλλά όχι μόνο) την αιτία του στην αλλαγή του καθεστώτος και την ασάφεια των σχετικών διατάξεων που αφορούσαν τις προϋποθέσεις κατασκευής τους τις δεκαετίες 1970 και 1980.

Η έκταση του διαπιστωμένου προβλήματος και ο αριθμός των «παράτυπα» λειτουργουσών κολυμβητικών δεξαμενών οδηγούν επιτακτικά στην εξεύρεση λύσης. Για τον σκοπό αυτό τίθεται μια σειρά προϋποθέσεων που εστιάζονται σε σημεία στατικής επάρκειας και κατασκευαστικής αρτιότητας, ασφάλειας, υγιεινής, αποχέτευσης και καθαριότητας.

Το άρθρο 7 ρυθμίζει τα θέματα νόμιμης λειτουργίας και αδειοδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν σε κύρια και μη κύρια καταλύματα του άρθρου 2 παρ.1 περιπτ. Α και Β του Ν.2160/1993. Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι η άδεια λειτουργίας των ανωτέρω κολυμβητικών δεξαμενών είναι οκταετής και χορηγείται εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία προδιαγραφές. Προς αποσαφήνιση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, απαριθμούνται τα δικαιολογητικά με τα οποία θα αποδεικνύεται η τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών.

Με την παράγραφο 2 ρυθμίζονται ορισμένα επί μέρους θέματα που αφορούν στις παρελκόμενες εγκαταστάσεις και τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών. Τα καταλύματα έως 50 κλινών κρίνεται σκόπιμο να εξαιρεθούν από την υποχρέωση κατασκευής τουαλετών, εφόσον η κολυμβητική δεξαμενή βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από το κτίριο και εξυπηρετείται από τις υπάρχουσες στο κτίριο τουαλέτες. Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο ισόγειο του καταλύματος θεωρούνται ότι επαρκούν για την εξυπηρέτηση των λουομένων, και ως εκ τούτου έχουν την έννοια των παρελκόμενων εγκαταστάσεων. Επίσης κρίνεται σκόπιμο να ρυθμιστούν οι επιτρεπόμενες κατασκευές βαθμίδων και κτιστών κλιμάκων για την είσοδο και έξοδο των λουομένων. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση της κολυμβητικής δεξαμενής από τον εκμεταλλευόμενο το τουριστικό κατάλυμα, κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί η γειτνίαση της κολυμβητικής δεξαμενής με εγκαταστάσεις ή τμήματα του καταλύματος, όπως για παράδειγμα με μπαρ. Επίσης, εφόσον οι κολυμβητικές δεξαμενές του άρθρου αυτού βρίσκονται εντός καταλυμάτων, παραμένει προαιρετική η κατασκευή αποδυτηρίων.

Δεδομένου ότι σημαντικότατο ποσοστό των λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων είναι μικρής δυναμικότητας, λαμβάνεται (στο στοιχείο στ της δεύτερης παραγράφου) ειδική μέριμνα για την δυνατότητα των επιχειρήσεων αυτού του μεγέθους να συγκεντρώνουν στο ίδιο πρόσωπο τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του υπευθύνου ασφαλείας και του υπεύθυνου λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής. Αυτό είναι λογικό (με δεδομένο το δυσβάστακτο λειτουργικό κόστος) και ταυτόχρονα στοιχειώδες για τη βιωσιμότητά των μικρών τουριστικών καταλυμάτων. Προς αποφυγή οποιωνδήποτε παρανοήσεων, προβλέπεται ειδικά ότι για τη νόμιμη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής σε τουριστικό κατάλυμα δεν απαιτείται κανένα άλλο φυσικό πρόσωπο πλην του Υπευθύνου Λειτουργίας και του Υπευθύνου Ασφαλείας, οι ιδιότητες των οποίων δύνανται να συντρέχουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο υπό την ανωτέρω προϋπόθεση. Γίνεται ειδική αναφορά στις κολυμβητικές δεξαμενές που εξυπηρετούν ενοίκους συγκεκριμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κατοικιών και ορίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, χρέη Υπευθύνου Ασφαλείας δύναται να εκτελεί και ο καταλλήλως εκπαιδευμένος Υπεύθυνος Λειτουργίας, το οποίο θα πρέπει να αναγράφεται σε ανακοίνωση πλησίον της κολυμβητικής δεξαμενής.

Εξάλλου, για να αποβεί η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεσματική στην εφαρμογή της τίθεται στην τέταρτη παράγραφο προθεσμία ενός μηνός -από την υποβολή των δικαιολογητικών- στις κατά τόπους αρμόδιες Π.Υ.Τ. για την έκδοση της σχετικής άδειας. Για να καλυφθεί η περίπτωση υποβολής της αίτησης με ελλιπή δικαιολογητικά, προβλέπεται ειδικότερα ότι στην περίπτωση αυτή η προθεσμία θα αρχίζει από την συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά.

Η παράγραφος 5 ιδρύει υποχρέωση του διευθυντή ή εκμεταλλευόμενου το κατάλυμα να δηλώνει στην αρμόδια ΠΥΤ τυχόν αλλαγή του προσώπου που έχει οριστεί ως Υπεύθυνος Ασφαλείας της κολυμβητικής δεξαμενής. Εφόσον πρόκειται για καταλύματα με εποχιακή λειτουργία η δήλωση αυτή θα γίνεται έως την έναρξη της περιόδου λειτουργίας του καταλύματος, ενώ τα καταλύματα συνεχούς λειτουργίας θα υποβάλλουν τη σχετική δήλωση έως την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους. Η υποχρέωση ενημέρωσης ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή προσώπου που επέρχεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καταλύματος, η οποία θα πρέπει να δηλώνεται εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε.

Στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 5 τίθεται τετράμηνη προθεσμία για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν χωρίς άδεια ή με άδεια που χορηγήθηκε με βάση ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις της επιχείρησης περί συνδρομής των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

Κεφάλαιο Δεύτερο
Λοιπές διατάξεις

Aρθρο 3
Μετά την έκδοση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7.09.2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ EL 255), η οποία πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως την 20.10.2007, καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη αναμόρφωσης της περί ξεναγών νομοθεσίας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας, ιδίως όσον αφορά στην αναγνώριση και ρύθμιση της δυνατότητας εγκατάστασης στην Ελλάδα υπηκόων κρατών μελών της Ε.Ε. για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, που αποτελεί ειδικότερη έκφανση της θεμελιώδους κοινοτικής ελευθερίας της εγκατάστασης (άρθρο 43 ΣυνθΕΚ).

Ήδη με τα π.δ. 273/1993 (ΦΕΚ Α΄117) και 340/1996 (ΦΕΚ Α΄225), το ελληνικό κράτος έχει εναρμονίσει την περί ξεναγών νομοθεσία προς το άρθρο 49 (πρώην 59) ΣυνθΕΚ σχετικά με την ελευθερία της παροχής υπηρεσιών, σε συμμόρφωση προς την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 26.02.1991,C – 198/89, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι διατάξεις των π.δ. αποτέλεσαν τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του ν. 710/1977, οι οποίες και διατηρούνται ως έχουν.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, στην παρ.1 του άρθρου 2 του ν.710/1977 προβλέπεται η προσθήκη μίας νέας κατηγορίας δικαιούχων άδειας ξεναγού, πέραν των κατόχων διπλώματος Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ. Συγκεκριμένα, άδεια ξεναγού μπορούν να λάβουν υπήκοοι κρατών της ΕΕ που είναι κάτοχοι τίτλου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτείται στη χώρα τους για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού. Η πρόβλεψη αυτή τίθεται σε εναρμόνιση προς τις διατάξεις του Τίτλου ΙΙΙ (ελευθερία εγκατάστασης) της οδηγίας 2005/36/ΕΚ και ειδικότερα του άρθρου 13 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 περ. γ΄ αυτής.

Λαμβανομένου υπόψη ότι η εκπαίδευση των ξεναγών παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ο αιτούμενος άδεια ξεναγού θα πρέπει να αποδεικνύει ένα ελάχιστο επίπεδο απαραίτητων προσόντων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και το δημόσιο συμφέρον. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει αναγνωρίσει ως επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, που συνδέονται με το επάγγελμα του ξεναγού, τη διατήρηση της εθνικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την προστασία των καταναλωτών (αποφάσεις ΔΕΚ της 26.02.1991 στις υποθέσεις C- 154/89, Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας, C-180/89 Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας και C-198/89 Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας). Εξάλλου, οι σχετικές απαιτήσεις απορρέουν και από την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος του ξεναγού ως «τοπικής εξειδίκευσης», όπως έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (Comit? Europ?en de Normalisation – CEN) σε σχετικό Κείμενο Ευρωπαϊκής Τυποποίησης, η σύνταξη του οποίου έχει ολοκληρωθεί και η υιοθέτηση του οποίου επίκειται άμεσα (CEN, Tourism Services – Requirements for the provision of the professional training and qualification programmes of tourist guides, prEN 329011 : 2006).

Το προτεινόμενο ελάχιστο επίπεδο προσόντων που θα πρέπει να αποδεικνύουν οι αιτούμενοι άδεια ξεναγού (γνώσεις ελληνικού πολιτισμού, ιστορίας και αρχαιολογίας και πρακτική άσκηση σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικά μνημεία της Ελλάδας) εναρμονίζεται με το άρθρο 14 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Οι σχετικές απαιτήσεις προβλέπονται επίσης στο Κείμενο Ευρωπαϊκής Τυποποίησης, σύμφωνα με το οποίο για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού απαιτούνται, μεταξύ άλλων, γνώσεις τοπικής εξειδίκευσης σχετικά με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου (κεφ.7) και επιτόπια πρακτική άσκηση σε εκπαιδευτικές εκδρομές στα σημαντικότερα πολιτισμικά σημεία του τόπου αυτού (κεφ. 8).

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπής με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης η οποία θα αποτελείται από ένα στέλεχος του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), ένα μέλος ΔΕΠ με εκπαιδευτική εμπειρία στις Σχολές Ξεναγών του Ο.Τ.Ε.Κ. και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών. Το έργο της εν λόγω Επιτροπής θα είναι ο έλεγχος των επαγγελματικών προσόντων των αιτούμενων άδεια ξεναγού σύμφωνα με τα παραπάνω.

Οι τροποποιούμενες διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του ν. 710/1977 -όπως είναι φυσικό- ρυθμίζουν τα πρόστιμα και τις χρηματικές ποινές σύμφωνα με τις συνθήκες και τα δεδομένα του χρόνου έκδοσής του. Δεν λαμβάνεται όμως μέριμνα για το ενδεχόμενο ουσιώδους αλλαγής των πραγματικών συνθηκών και των οικονομικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό παρίσταται ανάγκη να εισαχθεί η ρύθμιση της παραγράφου 3, προκειμένου να μην καταστούν ανενεργές και χωρίς ουσία οι δύο διατάξεις του ν. 710/1977 που αφορούν στις χρηματικές ποινές και στα πρόστιμα.

Με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις της παραγράφου 5 ορίζεται η επιτροπή προσφυγών του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 ως αρμόδια για την εκδίκαση των ενστάσεων των ξεναγών κατά των οποίων επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Αυτή η ρύθμιση θέτει τέρμα στο καθεστώς ουσιαστικής ατιμωρησίας που έχει επικρατήσει επί δεκαετίες εξ αιτίας της αντικειμενικής αδυναμίας των υπηρεσιών του τουρισμού να εφαρμόσουν -για μια σειρά λόγων- τις τροποποιούμενες διατάξεις.

Aρθρο 4
Το άρθρο 9 τροποποιεί διατάξεις που αφορούν στην ήδη υφιστάμενη επιτροπή προσφυγών του άρθρου 4, παράγραφος 6 του Ν.3270/2004. Ειδικότερα, με την τροποποίηση της παραγράφου 1 αφενός ορίζεται εισηγητής, ο οποίος είναι αναγκαίος για την επεξεργασία των προσφυγών και των συνυποβληθέντων στοιχείων, την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελών της Επιτροπής καθώς επίσης και την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου και του ΕΟΤ στην τυχόν δικαστική πορεία των υποθέσεων, και αφετέρου ενισχύεται η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής η οποία είναι αναγκαία για την προετοιμασία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τη συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες (του ΕΟΤ και των λοιπών φορέων) και την` παρακολούθηση της περαιτέρω πορείας κάθε θέματος. Η συμμετοχή του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου στην Επιτροπή κρίνεται επιβεβλημένη, αφού οι αποφάσεις αυτής προσβάλλονται δικαστικά.

Aρθρο 5
1. ΚατΆ εξουσιοδότηση του Β.Δ. 151/71, ο Ο.Τ.Ε.Κ (πρώην Σ.Τ.Ε.) είχε ιδρύσει και λειτουργούσε τμήματα ανωτέρας και βασικής εκπαίδευσης σε διάφορες ειδικότητες, για τις οποίες είχαν διαπιστωθεί ανάγκες στην τουριστική αγορά. Τα συγκεκριμένα τμήματα λειτούργησαν σύμφωνα με το πλαίσιο εκπαίδευσης που είχε προσδιορισθεί ειδικά για τον Ο.Τ.Ε.Κ. (πρώην Σ.Τ.Ε.).

Το γεγονός ότι οι σχολές του Ο.Τ.Ε.Κ (πρώην Σ.Τ.Ε.) ήταν οι πρώτες και επί σειρά ετών οι μόνες σχολές που παρείχαν τουριστική εκπαίδευση στη χώρα, είχε ως αποτέλεσμα οι τίτλοι που χορηγήθηκαν στους αποφοίτους των τμημάτων αυτών να μην είναι ισότιμοι ή αντίστοιχοι με άλλους τίτλους της διαβαθμισμένης εκπαίδευσης που παρέχει σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, καθώς το τότε θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επέτρεπε σε σχολές άλλων Υπουργείων να λειτουργούν ξεχωριστά και παράλληλα με το γενικότερο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το π.δ 121/1988 το οποίο εκδόθηκε κατΆεξουσιοδότηση του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» οι Σχολές Βασικής εκπαίδευσης του Ο.Τ.Ε.Κ. (πρώην Σ.Τ.Ε.) μετετράπησαν σε Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (Τ.Ε.Σ.). Μέχρι σήμερα οι σχολές αυτές λειτουργούν ως Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ/4217/7-2-2000).

Με τη μετατροπή των σχολών Βασικής Εκπαίδευσης σε Τ.Ε.Σ. δεν υπήρξε καμία νομοθετική ρύθμιση με την οποία να ρυθμίζεται η ισοτιμία των παλαιών τίτλων σπουδών (Βασικής Εκπαίδευσης Σ.Τ.Ε) προς τους νέους τίτλους, με αποτέλεσμα κρατικοί τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν επί σειρά ετών από τον Ο.Τ.Ε.Κ. (πρώην Σ.Τ.Ε.), να μην αναγνωρίζονται στο Δημόσιο τομέα, και να αδυνατούν να διορίζονται οι κάτοχοί τους σε θέσεις ΔΕ (π.χ. σε νοσοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, γηροκομεία, ως τραπεζοκόμοι, μάγειροι κλπ).

2. Δεδομένου ότι στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 προβλέπεται ότι στον κλάδο ΠΕ του εκπαιδευτικού προσωπικού υπάγονται εκτός αποφοίτων ΤΕΙ και οι απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ, οι οποίοι είχαν ισοτιμία με τους αποφοίτους των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), θα πρέπει να υπάρξει σαφής ρύθμιση για τον κλάδο τον οποίο καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι ΑΣΤΕ, άλλως θα δημιουργηθεί πρόβλημα με τις προσλήψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3105/2003 ο ΟΤΕΚ, στα πλαίσια των στόχων του, παρέχει Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση όλων των επιπέδων σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης που ιδρύει. Σε κάθε ΙΕΚ ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Προϊστάμενος ΙΕΚ σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 24.

Με τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής προτείνεται η καταβολή στους προϊσταμένους των ΙΕΚ του επιδόματος θέσης ευθύνης που αντιστοιχεί στους Διευθυντές Γυμνασίου, Τεχνικών κι Επαγγελματικών Σχολών (άρθρο 13 παρ.1Β περ.iv του ν.3205/03).

4. Από την μέχρι τώρα εφαρμογή του Ν.1077/80 περί απαλλαγής μετεκπαιδευομένου από την ξένη γλώσσα είτε λόγω δωδεκαετούς υπηρεσίας στο επάγγελμα είτε λόγω επαρκούς γνώσης, παρατηρήθηκε έλλειψη στη γνώση της ξένης γλώσσας όλων των κατηγοριών των απαλλασσομένων. Μετά και από εισήγηση της Ομοσπονδίας των εργαζομένων (ΠΟΕΕΥΕΤΕ), κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση ξένης γλώσσας ως υποχρεωτικής, απΆ όλους τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι δεν διαθέτουν αντίστοιχη πιστοποίηση στη διδασκόμενη από το πρόγραμμα ξένη γλώσσα. Κατόπιν τούτου, με τη διάταξη της παραγράφου αυτής, προτείνεται η απαλλαγή από τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας μόνο των μετεκπαιδευομένων που διαθέτουν πιστοποιητικό καλής γνώσης αυτής, το οποίο χορηγήθηκε από αρμόδιο κρατικό φορέα ή όπως προσδιορίζεται στο π.δ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α) όπως ισχύει και π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α).

5. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ του ΟΤΕΚ που περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3105/2003, προστίθεται εδάφιο με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα να εγκρίνει ειδικές χορηγίες υπέρ του προσωπικού για κατασκηνώσεις και επετειακές εκδηλώσεις.

6. Η τροποποιητική ρύθμιση που εισάγεται με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 καλύπτει ουσιαστικά ένα κενό που έχει προκύψει ως αποτέλεσμα της ισχύουσας ατελούς οργανωτικής δομής του Ο.Τ.Ε.Κ. Δεδομένου ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν προϊστάμενοι Διευθύνσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Τ.Ε.Κ. και εν αναμονή της ολοκλήρωσης και δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος περί Οργανισμού του Ο.Τ.Ε.Κ., προκρίνεται ως λύση η παροχή της δυνατότητας στην Διοίκηση του Ο.Τ.Ε.Κ. να ορίζει και Διευθυντή Α.Σ.Τ.Ε. ή Διευθυντή εκπαιδευτηρίου ως αναπληρωτή του Γενικού Διευθυντή.

Aρθρο 6
Με τη ρύθμιση των περιπτώσεων Α και Β επιδιώκεται η θεσμική και διοικητική διευθέτηση και ουσιαστική επικαιροποίηση σημαντικών για τη λειτουργία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) ζητημάτων τα οποία είχαν ήδη ανακύψει εκ της λειτουργίας του. Αυτό κρίνεται σκόπιμο και χρήσιμο εξ αιτίας της κοινής παραδοχής ότι το πλέγμα των διατάξεων που διέπει έως τώρα την οργάνωση και λειτουργία του Ξ.Ε.Ε. και το εύρος εκπροσώπησης των μελών του δεν είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στα σύγχρονα δεδομένα. Στην περίπτωση Α ρυθμίζονται λεπτομερώς τα θέματα αντιπροσώπευσης και εκλογικής διαδικασίας του Ξ.Ε.Ε. και στην περίπτωση Β ρυθμίζονται τα θέματα της διοίκησής του.

Η περίπτωση Γ καθορίζει λεπτομερώς τους πόρους του ΞΕΕ. Ειδικότερα, αυτοί θα αποτελούνται από τις ετήσιες συνδρομές των μελών, το εφάπαξ τέλος που θα καταβάλλουν οι τουριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να λάβουν την βεβαίωση που απαιτείται για τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας, το τέλος που θα καταβάλλεται σε περίπτωση μεταβολών προκειμένου οι επιχειρήσεις να λάβουν την βεβαίωση που απαιτείται για τη χορήγηση νέου ειδικού σήματος λειτουργίας, το τέλος δικαιώματος προεγγραφής, το τέλος θεώρησης καταστατικών, το τέλος έγκρισης και καταχώρισης διακριτικών τίτλων, το τέλος έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, τις κάθε μορφής επιχορηγήσεις και ενισχύσεις (μη προερχόμενες από τον κρατικό προϋπολογισμό), δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες και κάθε άλλη πρόσοδο από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Επιμελητηρίου ή την άσκηση κάθε μορφής δραστηριότητας, καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Aρθρο 7
Με την παρούσα ρύθμιση ορίζεται ότι το πιστοποιητικό πυρασφάλειας που απαιτείται να διαθέτουν τα τουριστικά καταλύματα θα έχει διάρκεια ισχύος οκτώ έτη, αντί των πέντε ετών που προέβλεπε η προϊσχύσασα νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτόν επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της συσσώρευσης αιτήσεων ανανέωσης των πιστοποιητικών και να αποσυμφορηθούν οι αρμόδιες μονάδες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για να δείτε το Σχέδιο Νόμου, πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

Ετικέτες
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023