Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςΑγγελίες ΕργασίαςΟ.Τ.Ο.Ν.Α.Σ. Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για επιλογή Διευθυντή

Ο.Τ.Ο.Ν.Α.Σ. Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για επιλογή Διευθυντή

Ο.Τ.Ο.Ν.Α.Σ.
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για επιλογή Διευθυντή

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα, αποδεικνυόμενα με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από αυτά, μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την δημοσίευση της παρούσας στο τοπικό τύπο του Νομού Σάμου:

 1. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ με σπουδές κατά προτίμηση σχετικές με τον τουρισμό ή την

περιφερειακή ανάπτυξη.

 1. Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας.
 2. Να γνωρίζουν καλό χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν επιπλέον και τα εξής πρόσθετα και ουσιαστικά προσόντα.

 1. Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών
 2. Γνώση και άλλων ξένων γλωσσών επιπλέον των παραπάνω απαραίτητων
 3. Τριετής τουλάχιστο εμπειρία στη διαχείριση προσωπικού
 4. Αυξημένες ικανότητες επικοινωνίας
 5. Προϋπηρεσία ως ανώτατων στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Τουρισμού Δημοσίων ή Ιδιωτικών.

Πέραν των δικαιολογητικών με τα οποία θα διαπιστώνεται η ύπαρξη των παραπάνω προσόντων κύριων και πρόσθετων, απαραίτητη είναι και η υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος.
Η πρόσληψη θα γίνει έπειτα από επιλογή από το Δ.Σ. του Οργανισμού με Σύμβαση παροχής έργου για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης της και με αμοιβή, η οποία θα συμφωνηθεί με το Δ.Σ. αυτού.
Το αντικείμενο του έργου αυτού που θα επιλεγεί και θα συμβληθεί με τον Οργανισμό θα είναι το έξης:

 1. Ο Διευθυντής του Οργανισμού θα είναι ο Διαχειριστής του Προορισμού των νησιών του Νομού Σάμου (Samos Manager Destination – ΔΠ).
 2. Θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Τουριστικού Παρατηρητηρίου (Τ.Π.) που έχει ως στόχο την παρακολούθηση της κατάστασης του τουρισμού σε Σάμο και Ικαρία με βάση τις προδιαγραφές που έχει εκπονήσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και θα επιβλέπει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τα άτομα που εργάζονται γιΆ αυτό .
 3. Θα επιμελείται τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων για την ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων και του Τ.Π. και θα συντάσσει έκθεση με την τουριστική κατάσταση του Νομού στο τέλος κάθε χρόνου, θα επιτηρεί το χειριστή της Βάσης Δεδομένων και θα έχει την γενική εποπτεία και την ευθύνη για τα δεδομένα που θα εισάγονται σΆ αυτή.
 4. Θα οργανώνει και θα πραγματοποιεί τις απαραίτητες επαφές με τους επιχειρηματίες, τους ΟΤΑ, τους κοινωνικούς και τους επιχειρηματικούς φορείς, οι οποίοι έχουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για την τουριστική ανάπτυξη.
 5. Θα αξιοποιεί τα στοιχεία του Τ.Π. και άλλων πηγών και θα προετοιμάζει εισηγήσεις προς το Δ.Σ. του Οργανισμού για όποιο θέμα του ζητηθεί που θα σχετίζεται με σχεδιασμό νέων προϊόντων, βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, προβολή και προώθηση των τουριστικών προϊόντων του προορισμού και γενικότερα με τη χάραξη στρατηγικής και τον καθορισμό των στόχων για την τουριστική ανάπτυξη του προορισμού.
 6. Θα οργανώνει τις συναντήσεις ενημέρωσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.
 7. Θα μεριμνά για την εφαρμογή του Σήματος Υπευθυνότητας και Τοπικής Ποιότητας από τις επιχειρήσεις και τους φορείς, θα συμβουλεύει τα μέλη για τις πρακτικές και τις ενέργειες που προτίθενται να λάβουν και θα υποστηρίζει – βοηθά τα μέλη στις διαδικασίες ελέγχου για την απόκτηση του εν λόγω σήματος.
 8. Θα εφαρμόζει ή επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού.

Αιτήσεις και συνοδευτικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά με συστημένο φάκελο είτε με Κούριερ στον ΟΤΟΝΑΣ (Διοικητήριο Ν.Α. Σάμου – Γραφείο Γραμματείας Νομαρχιακού Συμβουλίου – 2ος όροφος, υπόψη Αλέκας Ζογκού τηλ. 22733-50487) είτε με email στο alexandra.zogkou@samos.gr.

Editors - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η συντακτική ομάδα του TravelDailyNews Greece & Cyprus διαθέτει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία σε Β2Β τουριστική ειδησεογραφία καθώς επίσης και σε θέματα marketing και επικοινωνίας.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
01/03/2024
29/02/2024
28/02/2024
27/02/2024
26/02/2024
23/02/2024