Τελευταία νέα
ΑρχικήΣιδηρόδρομοςΟ ΟΣΕ παρέμεινε σε θετικό πρόσημο το 2022, σχεδόν 100 εκατ. ευρώ τα έσοδα
Σιδηρόδρομος

Ο ΟΣΕ παρέμεινε σε θετικό πρόσημο το 2022, σχεδόν 100 εκατ. ευρώ τα έσοδα

Σε επίπεδο ομίλου το EBITDA περνά σε θετικό πρόσημο μετά την αύξηση κατά 10,5 εκατ. ευρώ και 9,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Έσοδα ύψους 99,5 εκατ. ευρώ (μαζί με την κρατική επιδότηση) εμφάνισε ο ΟΣΕ το 2022, έναντι 80,62 εκατ. το 2021, λόγω της μεγάλης ανόδου των εσόδων από τα τέλη υποδομής (51,13 εκατ. έναντι 26,35 εκατ.).

“Η θετική εξέλιξη οφείλεται σημαντικά στην εφαρμογή του καθορισμένου επιπέδου τιμών όσον αφορά τα Τέλη Υποδομής, σύμφωνα με τη Δήλωση Δικτύου 2022” σημειώνεται από τον Οργανισμό. “Θεμελιώδους όμως σημασίας, όσον αφορά τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας, τα οποία έχουν πλέον αποκατασταθεί, αποτέλεσε η διαγραφή του συσσωρευμένου χρέους από καταπτώσεις βεβαιωμένων δανείων ύψους 10,4 δισ. ευρώ”.

Στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση του 2022 σημειώνεται ακόμη: “Παραμένει επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής του νέου  τιμολογίου και της ειπραξιμότητας των τελών, ενώ μετά από πολυετή προσπάθεια έγινε αποδεκτή από την Πολιτεία και τον Μέτοχο η ανάγκη αύξησης της επιχορήγησης λόγω των ιδιαζόντων κεφαλαιουχικών απαιτήσεων για συντηρήσεις, ανατάξεις και βελτιώσεις του σιδηροδρομικού δικτύου, με την ισχυρή αναπροσαρμογή της ετήσιας επιχορήγησης ήδη από τον Ιανουάριο του 2023 κατά 30 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 67% και με την υπόσχεση για επιπρόσθετη ενίσχυση σε αναγκαία κεφάλαια 20 εκατ. ευρώ  ετησίως μέσω Π.Δ.Ε.”

Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και αποτελεσμάτων του Ομίλου και της εταιρείας αναλυτικότερα:

 • Κύκλος Εργασιών: Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 95% ως αποτέλεσμα της μετά covid εποχής, της επαναφοράς του επιπέδου τιμών στα τέλη υποδομής αλλά και στην αύξηση των τιμών στην ηλεκτρική
  ενέργεια, η οποία μετακυλίεται από τον ΟΣΕ στους operators.
 • Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης: Το μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης της εταιρείας εμφανίζεται επίσης βελτιωμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 22,2 εκατ. ευρώ ή 10% και του ομίλου κατά 22,3 εκατ. ευρώ ή 9,9%.
 • Κέρδη προ Τόκων, Φόρων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων: Το αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθε για τη χρήση 2022 σε κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για την εταιρεία το EBITDA ανήλθε σε κέρδη 13,1 εκατ. ευρώ, έναντι 2,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Το περιθώριο EBITDA (EBITDA/Net Sales) για τον Όμιλο ανήλθε στο 8,51% (2021 : -19,2%), ενώ για την εταιρεία στο
  24,60% (2021 : 9,8%).
 • Έξοδα Διοίκησης: Τα έξοδα διοίκησης επηρεάστηκαν από την αύξηση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και αυξήθηκαν, της εταιρείας κατά 1,1 εκατ. ευρώ ή 7,11% και του ομίλου κατά 1,2 εκατ. ευρώ ή 6,13%.
 • Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης: Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης που συμμετέχουν στο λειτουργικό αποτέλεσμα είναι μειωμένα κατά 0,8 εκατ. ευρώ της εταιρείας ή 15,68% και του Ομίλου κατά 0,3 εκατ. ευρώ ή 6,01%.
 • Αποτελέσματα μετά από φόρο εισοδήματος: Η ζημιά χρήσης η οποία τροφοδοτείται από τις υψηλές αποσβέσεις, για τον όμιλο μειώθηκε σε 154,6 εκατ. ευρώ, βελτιωμένη κατά 38,8 εκατ. ευρώ ή 20,07%, της εταιρείας ήταν αντιστοίχως βελτιωμένη κατά 39,2 εκατ. ευρώ και ποσοστιαία κατά 21,2% σε σχέση με τις αντίστοιχες χρήσης 2021.
 • Η θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ ΕΡΓΟΣΕ, στην ίδια περίοδο αντίστοιχα είχε Κύκλο Εργασιών 88,7 εκατ. ευρώ, έναντι 59,5 εκατ. ευρώ
  την προηγούμενη χρήση εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 49,1%. Τα έσοδά της από πιστοποιήσεις έργων ανήλθαν
  σε 79,8 εκατ. ευρώ, έναντι 50,7 εκατ. ευρώ χρήσης 2020, αυξημένα κατά 57,4%. Τέλος, τα Μετά Φόρων Κέρδη εμφανίζουν μείωση
  της τάξης του 60,08%.

02_OSE-NOTES-2022

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
26/02/2024
23/02/2024
22/02/2024
21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024