Τελευταία νέα
ΑρχικήΕκπαίδευσηΣχολέςΑνακοίνωση-πρόσκληση: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ανακοίνωση-πρόσκληση: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωγραφίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού” […]

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωγραφίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν<...> και λειτουργούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" (ΦΕΚ 1212/26.11.98) για το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη:

  • Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο συνιστούν άμεση εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση και συγγραφή διπλωματικής εργασίας και
  • Διδακτορικού Διπλώματος στην επιστήμη του τουρισμού σε τέσσερα (4) επί πλέον διδακτικά εξάμηνα τουλάχιστον.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) για το ΜΔΕ και δέκα (10) για το διδακτορικό δίπλωμα.

Για το Μεταπτυχιακό<.> Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων σύμφωνα με τον Ν.2083/1992, πτυχιούχοι των τμημάτων:

  • Οικονομικών Σπουδών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Περιβάλλοντος, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
  • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
  • Κοινωνιολογίας
  • Γεωγραφίας
  • Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων της Αρχιτεκτονικής, Χωροταξίας και Πολεοδομίας και Μηχανικών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν.2327/95.

Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι άλλων τμημάτων με προϋπόθεση την αποδεδειγμένη μακρά επαγγελματική εμπειρία στον χώρο του Τουρισμού.

Στο Πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματοςονται οί, μετά από συνέντευξη και σύμφωνατα κριτήρια Νόμου 2083/92 περί Μεταπακών Σπουδών, κάτοχοι Μ.Δ.Ε. ίδιου Διαατ Προγράμματος Μ ή ισοδύναμου Μ.Δ.Ε της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μποί κάδιπλωμ ειδίκευσης ή μη κάι δ.

Η επιλογή θαει βάσει των ακολούθων κριτηρίων:
1. Βαθμός Πτυχίου
2> Επίδοση σε προπακά μαθήματα σχετικάτην ειυση>3> Α επάρκεια της Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας>4>ηγούμενη ερευνη δραστηριότητα>5> Αξιολόγηση συστατικών επιστολών>6>σωπική συ>7> Κάθε άλλο στοιχείο ικότα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αικνύο από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν>8> Γουίους διδα διπτος θα συνυπολογιστεί ενδεχό πρόταση θές διατριβής την οποία οφείλου θέσουν
>Οιιαφερόμενοι καλού να υποβάλμέχρι τις 15 Ιουνίο00 στη Γραμματεία Π.Μ.Σ, Μιχά8, Χίος 82100:

> ΑίτυπιαςΔύο φωτογραφίες ταυταςΑντίγραφο πτυ (νομίμως επικυρωμένο)>4> Βεβαίωση Ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ γυς πουέρχό πανεημιασχολέπής>5> Πιστοποιητικό αναλυς βαθμολογίαςο)>6> Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομιταυταςω)Πλήρες βιφικό σημείωμα θα λαμβάνει στία γις σπουδές, τρεν ε α>8> Τις πιθανές εημονιεργασίείου>9> Αικτξένων γλωσσών (Ακαγλς εφόσον υπάρχουν, νοα) για δε τουπούς τεκμση γνώσης Ελληνιγλς
0> Δύο ατιεολές (με το ονοματεπώνυμο, το τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση το τηλέφωνο συντάξαντος)
1> Δήλωου Ν.1599/86 ότι δεν είναι εγγεγένοι σε Π.Μ.Σ.ου Τμής
2> ίο κατά τώμη υπίων θνέβαλε στξιησή τους

Προβλέπεται επ βολή διδάκτρων ύψους 300.000 δραχμών ανά εξάμηνο άμεσης παρακθησης μαθημ.
χετιπληροφορίες γο πρκαι τον κανονισμό σπο, παρέχό Μ.Σ. κ. Μ. Σταθάκου,. 0271-35315, φαξ 99, e-mail: post_grad_tourism@aegean.grσελίδο διαδίκτυο http://www.chios.ae.gr/tom/.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
23/05/2024
22/05/2024
21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024
16/05/2024