Τελευταία νέα
ΑρχικήΕναλλακτικός ΤουρισμόςΤα ελάσματα της Δωδώνης εντάχθηκαν στον κατάλογο «Μνήμη του κόσμου» της UNESCO
Πολιτισμός

Τα ελάσματα της Δωδώνης εντάχθηκαν στον κατάλογο «Μνήμη του κόσμου» της UNESCO

  • Φωτογραφία: Dan Diffendale, (CC BY-NC-SA 2.0)
  • (ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý õðÝâáëå óôï ðñüãñáììá ôçò UNESCO «ÌíÞìç ôïõ Êüóìïõ» (International Memory of the World Register) ðñüôáóç õðïøçöéüôçôáò ãéá ôá ÷ñçóôÞñéá ðéíÜêéá-«åëÜóìáôá» ôïõ éåñïý êáé ôïõ ìáíôåßïõ ôïõ Äéüò êáé ôçò Äéþíçò, óôç Äùäþíç. Ï öÜêåëïò ôçò õðïøçöéüôçôáò, ôïí ïðïßï óõíÝôáîå ç Åöïñåßá Áñ÷áéïôÞôùí Éùáííßíùí êáé åðéìåëÞèçêå ç Äéåýèõíóç Ðñïúóôïñéêþí êáé Êëáóéêþí Áñ÷áéïôÞôùí, ðñïùèÞèçêå óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÅëëçíéêÞ ÅèíéêÞ ÅðéôñïðÞ ãéá ôçí UNESCO êáé öÝñåé ôçí õðïóôÞñéîç ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò êáé ôïõ ÄÞìïõ Äùäþíçò, áëëÜ êáé ôçò åðéóôçìïíéêÞò êïéíüôçôáò, ÊõñéáêÞ 21 Íïåìâñßïõ 2021. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ/STR
  • (Ξένη Δημοσίευση) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υπέβαλε στο πρόγραμμα της UNESCO «Μνήμη του Κόσμου» (International Memory of the World Register) πρόταση υποψηφιότητας για τα χρηστήρια πινάκια-«ελάσματα» του ιερού και του μαντείου του Διός και της Διώνης, στη Δωδώνη. Ο φάκελος της υποψηφιότητας, τον οποίο συνέταξε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και επιμελήθηκε η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, προωθήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και φέρει την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου Δωδώνης, αλλά και της επιστημονικής κοινότητας, Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/STR

Την υποψηφιότητα είχε καταθέσει τον Νοέμβριο του 2021 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

Την ένταξη των μολύβδινων χρηστήριων πινάκιων – «ελασμάτων» από το Ιερό και το Μαντείο του Δία και της Διώνης στη Δωδώνη, στον κατάλογο «Μνήμη του κόσμου» ανακοίνωσε η UNESCO.

Την είδηση επιβεβαίωσε κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής του υπουργείου Πολιτισμού η Λίνα Μενδώνη.

Την υποψηφιότητα είχε καταθέσει τον Νοέμβριο του 2021 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τον φάκελο συνέταξε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και επιμελήθηκε η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, προωθήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, με την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου Δωδώνης, αλλά και της επιστημονικής κοινότητας.

Τα μολύβδινα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης αποτελούν ένα μοναδικό στοιχείο του αρχαίου ελληνικού κόσμου που χρονολογείται από τον 6ο αιώνα π.Χ. έως τα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. Πρόκειται για μικρά κομμάτια από ταινίες μολύβδου (μήκους έως 13,20 cm περίπου και πλάτους 6,70 cm περίπου), στα οποία αναγράφονταν ερωτήσεις που απευθύνονταν είτε μόνο στον Δία είτε σε αυτόν και στη Διώνη, τη λατρευτική του σύντροφο στη Δωδώνη. Συνολικά, έχουν ανακαλυφθεί περισσότερες από 4.000 μολύβδινα ελάσματα, διάσπαρτα μέσα στον τέμενος της Δωδώνης.

Τα μολύβδινα ελάσματα μάς δίνουν άμεση και αμερόληπτη πρόσβαση στις ανησυχίες των ερωτώντων: γάμος, διαζύγιο, γέννηση και επιβίωση των παιδιών, ταξίδια, επαγγελματικά σχέδια, υγεία και θεραπεία, στρατιωτική θητεία, αγορά δούλων, απελευθέρωση. Δεν μαρτυρούν μόνο διαφορετικές διαλέκτους, αλλά και διαφορετικές γραφές, δεδομένου του πλήθους των ανθρώπων που επισκέφθηκαν το μαντείο ανά τους αιώνες.

Λόγω της τυπολογικής ποικιλίας των ερωτήσεων και της πολύ διαφορετικής προέλευσης των ερωτηθέντων, τα ελάσματα αποτελούν ένα σύνολο ευρημάτων που όχι μόνο επιτρέπει μια μοναδική εικόνα της λατρευτικής πρακτικής του μαντείου, αλλά προσφέρει επίσης διδακτικές πληροφορίες για τα κοινωνικοϊστορικά και πολιτικά πλαίσια και υπόβαθρα, καθώς και για την επιγραφική και τη διαλεκτολογία.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023
19/09/2023