Τελευταία νέα
HomeΔιαμονή-ΔιατροφήΞενοδοχείαΑύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Λάμψα ΑΕ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Λάμψα ΑΕ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα ΑΕ, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών, κατά 45.780.000 ευρώ. […]

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα ΑΕ, αποφάσισε την αύξηση<...> του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών, κατά 45.780.000 ευρώ.

Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους με άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως και με αναλογία τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές στην τιμή των 7,5 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά 7.141.680 ευρώ και ανέρχεται συνολικά σε 24.995.880 ευρώ διαιρεμένο σε 21.364.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και δέκα επτά λεπτών. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος χρήσης 2003.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην συνεδρίαση της 15 Ιανουαρίου 2004, ενέκρινε το σχετικό ενημερωτικό δελτίο. Δικαίωμα προτιμήσεως στην παρούσα αύξηση έχουν οι μέτοχοι που είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 29 Ιανουαρίου 2004. Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2004 οι μετοχές της εταιρίας θα τελούν υπό διαπραγμάτευση στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα προτιμήσεως.

Ετικέτες
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024