Τελευταία νέα
ΑρχικήΠεριβάλλονΦορείςΣυνεχής τάση βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ των 15

Συνεχής τάση βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ των 15

Λίγο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες την ετήσια έκθεση για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη. Σε γενικές γραμμές, η εικόνα είναι ικανοποιητική…

Λίγο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες την ετήσια έκθεση για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη<...>. Σε γενικές γραμμές, η εικόνα είναι ικανοποιητική: η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ των 15 συνεχώς βελτιώνεται. Η ετήσια έκθεση βασίζεται στις απαιτήσεις της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης του 1976 και δημοσιεύεται κάθε χρόνο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, ώστε το κοινό να έχει στη διάθεσή του στοιχεία για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης για τους τόπους διακοπών που επιλέγει. Το 2003, τα επίπεδα συμμόρφωσης με τη σχετική οδηγία ανήλθαν σε 98,6% για τα παράκτια ύδατα κολύμβησης της ΕΕ και σε 92,3% για τα γλυκά ύδατα. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τις τάσεις βελτίωσης των προηγουμένων ετών. Πολλά κράτη μέλη έχουν πλησιάσει πολύ το επίπεδο της πλήρους συμμόρφωσης με τα ποιοτικά κριτήρια και τις απαιτήσεις παρακολούθησης της οδηγίας. Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται μια αρνητική παράμετρος: σε ορισμένα κράτη μέλη, στις περιοχές κολύμβησης που κρίνονται ακατάλληλες, απαγορεύεται η κολύμβηση αντί να λαμβάνονται μέτρα για την καταπολέμηση του προβλήματος της μόλυνσης.

Η αρμόδια για το Περιβάλλον Επίτροπος Margot Wallstrom δήλωσε: “Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης συνεχώς βελτιώνεται στην ΕΕ! Αυτό είναι καλό νέο για τους πολίτες γενικότερα και, ιδίως, για τους γονείς μικρών παιδιών που θέλουν να απολαύσουν τις θάλασσες και τις λίμνες της Ευρώπης. Αποτελεί μια ιδιαίτερα ικανοποιητική εξέλιξη το γεγονός ότι οι περισσότερες περιοχές κολύμβησης δεν πληρούν μόνο τα υποχρεωτικά ελάχιστα κριτήρια που ορίζει η οδηγία, αλλά ανταποκρίνονται, επίσης, στις αυστηρότερες συστάσεις. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι, όταν υπάρχουν προβλήματα μόλυνσης σε ορισμένες περιοχές, δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε σε μέτρα απαγόρευσης της κολύμβησης. Η σωστή προσέγγιση είναι να λαμβάνουμε μέτρα για την καταπολέμηση της μόλυνσης των υδάτων, αντί να στερούμε από τους πολίτες περιοχές κολύμβησης! Καλώ το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να εγκρίνουν το συντομότερο δυνατό την πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας που υπέβαλε η Επιτροπή το 2002. Η αναθεωρημένη αυτή οδηγία δεν θα παρέχει μόνο ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας, αλλά θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση των περιοχών κολύμβησης”.

Επισκόπηση των αποτελεσμάτων του 2003

Η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης (76/160/ΕΟΚ) έχει θεσπίσει από το 1976 υποχρεωτικές τιμές για την ποιότητα των υδάτων, καθώς και αυστηρότερες “κατευθυντήριες τιμές” τις οποίες τα κράτη μέλη καλούνται να τηρούν. Σε αυτές συγκαταλέγεται φάσμα βασικών μικροβιολογικών παραμέτρων (δείκτες μόλυνσης των υδάτων από περιττώματα και τρεις φυσικοχημικές παράμετροι). Η οδηγία καθορίζει επίσης τις απαιτήσεις παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και καταγραφής των αποτελεσμάτων. Κατά κανόνα, θα πρέπει να διενεργούνται δειγματοληψίες κάθε δεκαπέντε ημέρες και μια επιπλέον δειγματοληψία 14 ημέρες πριν από την έναρξη της κολυμβητική περιόδου, όπως ορίζεται βάσει των τοπικών συνθηκών.

Η τήρηση αυτών των κριτηρίων είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανθρώπινη υγεία, δεδομένου ότι οι βακτηριδιακές μολύνσεις ως αποτέλεσμα της ανεπαρκούς επεξεργασίας των λυμάτων ή της ύπαρξης ζωικών αποβλήτων στα ύδατα, είναι δυνατόν να προκαλέσουν γαστρεντερίτιδες ή νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος στα άτομα που κολυμπούν στα μολυσμένα ύδατα.

Η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης καλύπτει 19.371 ύδατα κολύμβησης στην ΕΕ των 15, εκ των οποίων το 70% είναι παράκτια (θαλάσσια) ύδατα και το 30% γλυκά ύδατα. Στοιχεία για τα νέα κράτη μέλη δεν περιέχονται στην έκθεση, δεδομένου ότι καταρτίστηκε το 2003. Τα στοιχεία αυτά θα περιέχονται στις εκθέσεις που θα καταρτίζονται από το επόμενο έτος και εφεξής.

Το 2003, το 96,8% όλων των ακτών της ΕΕ πληρούσαν τα υποχρεωτικά κριτήρια της οδηγίας, δηλαδή 1% περισσότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό των περιοχών γλυκών υδάτων που πληρούσαν τα υποχρεωτικά κριτήρια αυξήθηκε επίσης κατά μία ποσοστιαία μονάδα και έφθασε το 92,3%. Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2003, το 89% των ακτών και το 68% των περιοχών γλυκών υδάτων πληρούσαν τις κατευθυντήριες τιμές σε σχέση με το 87% και το 64%, αντίστοιχα, κατά το προηγούμενο έτος.

Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη βελτίωσαν το επίπεδο παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης. Το ποσοστό απόκλισης του πραγματικού επιπέδου παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης από αυτό που ορίζεται στην οδηγία είναι κατώτερο του 0,5%.
Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί μια σημαντική αρνητική εξέλιξη: Ο αριθμός των περιοχών κολύμβησης που εξαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και χαρακτηρίσθηκαν ως απαγορευμένες για κολύμβηση σημείωσε σημαντική αύξηση κατά τη διάρκεια της τελευταίας κολυμβητικής περιόδου. Η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένη με αυτή την τακτική. Ορισμένες από αυτές τις “απαγορευμένες” περιοχές κολύμβησης παραμένουν αποκλεισμένες για πολλά χρόνια με αποτέλεσμα τα κράτη μέλη να διαφεύγουν την προσοχή της ΕΕ και να μην λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της πηγής της μόλυνσης.

Επισκόπηση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο κρατών μελών-πολύ ικανοποιητικά τα αποτελέσματα για την Ελλάδα

Αυστρία

Η Αυστρία χαρακτηρίζεται από σταθερά ικανοποιητική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Η συμμόρφωση με τα υποχρεωτικά πρότυπα της οδηγίας αυξήθηκε σε 97,4% και με τις περισσότερο αυστηρές κατευθυντήριες τιμές σε 80%, τιμή ρεκόρ για την Αυστρία. Το επίπεδο παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης κρίνεται επίσης ικανοποιητικό.

Βέλγιο

Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2003, οι ακτές κολύμβησης του Βελγίου χαρακτηρίζονταν από ποσοστό συμμόρφωσης 100% με τα υποχρεωτικά κριτήρια της οδηγίας. Αντίθετα, η συμμόρφωση των γλυκών υδάτων μειώθηκε, το 2003, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, σε μόλις 84,3%.

Δανία

Η Δανία είχε τα καλύτερα από ποτέ αποτελέσματα, με ποσοστά συμμόρφωσης πάνω από 96% τόσο για τα παράκτια όσο και για τα γλυκά ύδατα. Και για τις δύο κατηγορίες υδάτων κολύμβησης, τα ποσοστά συμμόρφωσης με τις αυστηρότερες κατευθυντήριες τιμές ήταν υψηλότερα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο αριθμός των περιοχών κολύμβησης γλυκών υδάτων ήταν σταθερός.

Γερμανία

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης βελτιώθηκε το 2003 όσον αφορά τα παράκτια ύδατα και, ειδικότερα, τα γλυκά ύδατα, αντιστρέφοντας τις αρνητικές τάσεις της προηγούμενης περιόδου. Το ποσοστό συμμόρφωσης είναι ανώτερο του 97% για τα παράκτια ύδατα και ανώτερο του 95% για τα γλυκά ύδατα. Συγκριτικά με την κολυμβητική περίοδο του 2002, ο αριθμός των επιτρεπόμενων περιοχών κολύμβησης στη Γερμανία μειώθηκε κατά 1,5%. Όσον αφορά ειδικότερα τα γλυκά ύδατα, σε πολλές περιοχές στη Γερμανία απαγορεύεται η κολύμβηση (περίπου 2,5%).

Ισπανία

Η κατάσταση των ακτών κολύμβησης στην Ισπανία χαρακτηρίζεται σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο έτος από την άποψη της ποιότητας των υδάτων, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι δημιουργήθηκαν νέες παράκτιες περιοχές κολύμβησης. Το ποσοστό συμμόρφωσης των γλυκών υδάτων της Ισπανίας αυξήθηκε – και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη έκπληξη της έκθεσης – κατά ποσοστό ανώτερο του 10 %, σε περίπου 96%. Η Επιτροπή εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η Ισπανία αύξησε τον αριθμό των περιοχών γλυκών υδάτων στις οποίες απαγορεύεται η κολύμβηση κατά 5%. Από το 1994, στην Ισπανία, έχει μειωθεί με αυτόν τον τρόπο ο αριθμός των περιοχών γλυκών υδάτων κολύμβησης κατά 65%. Είναι σαφές, ότι όσο περισσότερες “δύσκολες” περιοχές κολύμβησης αποκλείονται τόσο αυξάνεται το γενικότερο ποσοστό συμμόρφωσης.

Φινλανδία

Το επίπεδο συμμόρφωσης της ποιότητας των γλυκών υδάτων κολύμβησης είναι υψηλό (97,6%), αλλά το ποσοστό συμμόρφωσης για τα παράκτια ύδατα μειώθηκε κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες, από 98% το 2002 σε 93 % το 2003. Η Επιτροπή εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η Φινλανδία απαγόρευσε, το 2003, την κολύμβηση στο 12% των παράκτιων περιοχών και στο 4% των περιοχών γλυκών υδάτων, το 2003.

Γαλλία

Το 2003, ο βαθμός συμμόρφωσης με την οδηγία αυξήθηκε σημαντικά όσον αφορά τόσο τα παράκτια όσο και τα γλυκά ύδατα (ποσοστό περίπου 95%). Σε σύγκριση με το 2002, το επίπεδο παρακολούθησης των παραλίων βελτιώθηκε και δεν υπήρξαν απαγορεύσεις ως προς την κολύμβηση.

Ελλάδα

Η Ελλάδα εξακολούθησε να χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλή ποιότητα υδάτων κολύμβησης, με επίπεδο συμμόρφωσης με την οδηγία ύψους 99,9%. Όλες οι περιοχές γλυκών υδάτων πληρούν τα κριτήρια της οδηγίας (αν και υπάρχουν μόνο 4 χαρακτηρισμένες περιοχές κολύμβησης στο σύνολο της χώρας). Πάνω από το 97% των ελληνικών παράκτιων υδάτων πληρούν τις κατευθυντήριες τιμές της οδηγίας, γεγονός που αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο ποιότητας. Η παρακολούθηση διενεργείται επίσης με τον ορθό τρόπο και καμία από τις καταγεγραμμένες παραλίες δεν είναι απαγορευμένη για κολύμβηση. Το 2003, η Ελλάδα αύξησε τις παράκτιες περιοχές κολύμβησης κατά 1%.

Ιρλανδία

Στην Ιρλανδία σημειώθηκε μικρή πτώση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων κολύμβησης σε σχέση με το 2002. Ωστόσο, η ποιότητα παραμένει πολύ ικανοποιητική, ιδίως για τα γλυκά ύδατα, όσον αφορά τα οποία εξακολουθεί να ισχύει ποσοστό συμμόρφωσης 100%.

Ιταλία

Η Ιταλία διατήρησε τα υψηλά επίπεδα των παράκτιων υδάτων των προηγουμένων ετών (ποσοστό συμμόρφωσης 95,4 % το 2003), αλλά για δεύτερο συνεχές έτος, η ποιότητα των γλυκών υδάτων κολύμβησης σημείωσε πτώση. Το ποσοστό συμμόρφωσης μειώθηκε από 93,6% το 2001 σε 76,1% το 2002 και σε 70,6% το 2003. Οι ιταλικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι η μείωση αυτή του ποσοστού συμμόρφωσης των γλυκών υδάτων ήταν αποτέλεσμα της ξηρασίας. Επίσης, για δεύτερο συνεχές έτος, ο αριθμός των απαγορευμένων για κολύμβηση ακτών αυξήθηκε σημαντικά.

Λουξεμβούργο

Στο Λουξεμβούργο οι περιοχές κολύμβησης είναι μόνο 20, τρεις εκ των οποίων (15% των συνολικών υδάτων) είναι απαγορευμένες για κολύμβηση εδώ και πολλά χρόνια. Η Επιτροπή διαπιστώνει με ανησυχία ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί από το 1998. Επίσης, το 2003, μία από τις υπόλοιπες 17 περιοχές διαπιστώθηκε ότι δεν πληροί τα ποιοτικά κριτήρια της οδηγίας με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό συμμόρφωσης να μειωθεί, το 2003, σε 80%.

Κάτω Χώρες

Στις Κάτω Χώρες τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά: 100% συμμόρφωση στις παράκτιες περιοχές, 98,4% συμμόρφωση για τις περιοχές γλυκών υδάτων, ικανοποιητικό επίπεδο παρακολούθησης και σχεδόν καμία απαγορευμένη περιοχή.

Πορτογαλία

Με ποσοστά συμμόρφωσης 98,4% για τα παράκτια ύδατα και 96,4% για τα γλυκά ύδατα, καμία απαγόρευση σε ύδατα κολύμβησης και πολύ ικανοποιητικό επίπεδο παρακολούθησης, η Πορτογαλία δεικνύει υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές τιμές της οδηγίας.

Σουηδία

Το 2003, η Σουηδία επέτυχε υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης (96,3% για τα παράκτια ύδατα και 98,5% για τα γλυκά ύδατα κολύμβησης). Το επίπεδο παρακολούθησης ήταν πολύ υψηλό, δεν υπήρχαν απαγορευμένες για κολύμβηση παραλίες, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των περιοχών γλυκών υδάτων κολύμβησης.

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο επέτυχε ένα πολύ υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με την οδηγία (98,4% για τα παράκτια ύδατα και 100% για τα γλυκά ύδατα). Η συχνότητα παρακολούθησης είναι ικανοποιητική, δεν υπάρχουν παραλίες στις οποίες απαγορεύεται η κολύμβηση και, το 2003, προστέθηκαν επτά νέες ακτές κολύμβησης. Το μόνο αρνητικό σημείο είναι ότι υπάρχουν μόνο ένδεκα περιοχές κολύμβησης γλυκών υδάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αριθμός χαμηλός σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Βόρειας Ευρώπης.

Αναθεώρηση της οδηγίας για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης

Ύστερα από ευρεία περίοδο διαβούλευσης, η Επιτροπή πρότεινε, τον Οκτώβριο του 2002, την αναθεώρηση της οδηγίας του 1976 για τα ύδατα κολύμβησης. Η αναθεώρηση (COM(2000)581) αποσκοπεί:

  • στη βελτίωση του επιπέδου προστασίας, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι ιατρικών προβλημάτων που μπορούν να προκληθούν από την κολύμβηση·
  • στη βελτίωση της εφαρμογής της οδηγίας, ώστε οι προσπάθειες να εστιάζονται περισσότερο στη διαχείριση των κινδύνων και όχι απλά στην παρακολούθηση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των ελέγχων στα ύδατα κολύμβησης που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα·
  • στην απλοποίηση της οδηγίας, ώστε να επικεντρωθεί στους σοβαρούς κινδύνους για την υγεία που έχουν κυρίως βακτηριδιακή και λιγότερο χημική προέλευση·
  • στη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής εναρμόνισης των απαιτήσεων της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων·
  • στην εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των νέων τεχνικών διάδοσης των πληροφοριών, ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία το ταχύτερο δυνατό·
  • στην προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση των υδάτων κολύμβησης.

Μετά την πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο, η πρόταση βρίσκεται στο στάδιο συζήτησης στο Συμβούλιο.

Η νέα μορφή της έκθεσης

Η έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης του 2003 παρουσιάζεται με βελτιωμένη μορφή. Οι επιμέρους εκθέσεις για τα κράτη μέλη η τεχνική εισαγωγή και τα νομοθετικά έγγραφα παρουσιάζονται σε έντυπη μορφή, ενώ οι χάρτες και ο κατάλογος των υδάτων κολύμβησης περιέχονται σε CD-ROM.

Η Έκθεση για τα Ύδατα Κολύμβησης του 2003 και οι σχετικοί φάκελοι διατίθενται στον βελτιωμένο δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τα Ύδατα Κολύμβησης.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
01/12/2023
30/11/2023
29/11/2023
28/11/2023
27/11/2023
24/11/2023