Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΔιαβούλευση για τη μελέτη δημιουργίας του Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού της Αττικής
Περιφέρεια

Διαβούλευση για τη μελέτη δημιουργίας του Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού της Αττικής

Μέσα από τη συνεργασία και δικτύωση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός των αναγκών, των προτεραιοτήτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τουρισμός της Αττικής, αλλά και συνολικά η αγορά, με προφανή στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στα ζητήματα και τις προκλήσεις.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός “Νέα Μητροπολιτική Αττικής ΑΕ“, είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού και ιδρύθηκε με βάση τον νόμο 4674/2020, με στόχο να αποτελέσει ουσιαστικό βραχίονα της Περιφέρειας Αττικής και των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής τους. Από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής, δύναται από τη μία πλευρά να συμμετέχει ή/και να συνδράμει στην τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και την ανάπτυξη στρατηγικής για Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και από την άλλη πλευρά να αποκτήσει το ρόλο Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις και προσκλήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης της εκάστοτε ΟΧΕ.

Με βάση τις κατευθύνσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Αττικής, όπως προδιαγράφονται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 5 του ΕΣΠΑ 2021-2027, η Νέα Μητροπολιτική Αττική, υποστηρίζοντας την Περιφέρεια  Αττικής στην τεχνική υποστήριξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία προετοιμασίας και συντονισμού των προτάσεων των χωρικών στρατηγικών. Οι προτάσεις θα εξειδικεύουν και θα τεκμηριώνουν τη στρατηγική της κάθε ολοκληρωμένης χωρικής παρέμβασης, τις προτεινόμενες δράσεις προς υλοποίηση στο πλαίσιο της στρατηγικής, το επιχειρησιακό σχέδιο υλοποίησης αυτών, καθώς και το ενδεδειγμένο σχέδιο διακυβέρνησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης ΟΧΕ.  Στο ίδιο πλαίσιο προώθησης των ανωτέρω σχεδιασμών,  θα γίνει εστίαση στην προώθηση της διαλειτουργικότητας, της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφορετικών ΟΧΕ, έτσι ώστε η περιφερειακή χωρική στρατηγική να αποκτήσει μητροπολιτική διάσταση.

Με την οριστική έγκριση του Εθνικού ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και του αντίστοιχου ΠΕΠ για την Περιφέρεια Αττικής, θα εκδοθούν προσκλήσεις από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής προς την Περιφέρεια Αττικής, ή άλλους φορείς με το απαιτούμενο θεσμικό υπόβαθρο και τη διαχειριστική επάρκεια για την υποβολή πρότασης Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ) ή ΟΧΕ για άλλες στρατηγικές, ως εργαλείων χωρικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΠ “Αττικής 2021 – 2027” και της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με το ΕΣΠΑ της Περιόδου 2021-2027.

Ο Πυλώνας “Τουρισμός – Εξωστρέφεια” της Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ περιλαμβάνει δράσεις για την περαιτέρω ανάδειξη της Αττικής ως προορισμού πολλαπλών χρήσεων και δυνατοτήτων, στοχεύοντας σε μια “πολυσυνθετική ταξιδιωτική εμπειρία 365 μέρες το χρόνο”. Επιπλέον, περιλαμβάνει δράσεις για τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση των επιμέρους τουριστικών προϊόντων που αναπτύσσονται στην Αττική, ενώ στρατηγικά σχεδιάζει την επικέντρωση στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την αναβάθμιση του τουριστικού χαρτοφυλακίου προϊόντων, τη στήριξη της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριοποίησης και την προσαρμογή του τουριστικού τομέα της Αττικής στις σύγχρονες προκλήσεις (περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ψηφιακή εποχή, ανθρώπινο δυναμικό).

Προς τον σκοπό αυτό, η Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ:

  • Αξιοποιεί τη σχετική διάταξη που προβλέπει ο νέος νόμος 4875/2021  του Υπουργείου Τουρισμού, με στόχο να λειτουργήσει ως Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMO).
  • Εκπονεί στρατηγικό πλάνο και οδικό χάρτη δημιουργίας Οργανισμού  για τη Διαχείριση του Προορισμού στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027.
  • Ενεργοποιεί την διαβούλευση με όλους τους ήδη ενεργούς φορείς και stakeholders, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, λειτουργώντας συνθετικά (Cluster Τουρισμού Αττικής) και βρίσκεται σε διαδικασία επαφών με συγκεκριμένο σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα.

Με τον τρόπο αυτό, θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, αξιοποιώντας τα αναρίθμητα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αττικής, του “Κορυφαίου Μητροπολιτικού Παραθαλάσσιου Προορισμού στον Κόσμο για το 2021”, σύμφωνα με τα World Travel Awards.

Η νέα κατάσταση που επέφερε η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθιστά σαφές ότι η επιτυχία του εγχειρήματος προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Αττικής, δεν αποτελεί μονοσήμαντη κινητοποίηση, ούτε έργο ενός, αλλά θα προέλθει μέσα από τη σύμπραξη και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, της αγοράς, της κοινωνίας του τουρισμού και την ολοκληρωμένη, στοχευμένη και συνδυαστική προσέγγιση της Αττικής, ως ενιαίο τουριστικό προϊόν.

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ ενεργοποιεί δημόσια διαβούλευση για τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες και δράσεις, που ορίζουν και καθορίζουν τα βήματα προόδου για την παραγωγική λειτουργία του Οργανισμού και συγκεκριμένα όπως παρακάτω:

  • Ψηφιακή διαβούλευση για την υποβολή προτάσεων και θέσεων
  • Κύκλοι επαφών στρατηγικής με τους εμπλεκόμενους φορείς της Αττικής
  • Συνεντεύξεις κι επαφές της Ομάδας Τουρισμού με key stakeholders
  • Webinars και Ημερίδες Εργασίας Τουρισμού Αττικής
Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

12/04/2024
11/04/2024
10/04/2024
09/04/2024
08/04/2024
05/04/2024