Τελευταία νέα
HomeΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΣυμβουλές για ταξίδια με τρένο από το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Συμβουλές για ταξίδια με τρένο από το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Οι συγκοινωνίες μέσω του σιδηροδρόμου, στην Ελλάδα, διενεργούνται, αποκλειστικά από τον Ο.Σ.Ε., ο οποίος είναι δημόσια επιχείρηση και η λειτουργίατου διέπεται, από ένα ευρύ νομοθετικό πλαίσιο. Ο Ο.Σ.Ε. εξέδωσε χάρτη […]

Οι συγκοινωνίες μέσω του σιδηροδρόμου, στην Ελλάδα, διενεργούνται, αποκλειστικά από τον Ο.Σ.Ε., ο οποίος είναι δημόσια επιχείρηση και η λειτουργία<...>του διέπεται, από ένα ευρύ νομοθετικό πλαίσιο. Ο Ο.Σ.Ε. εξέδωσε χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή, στον οποίο περιγράφονται οι δραστηριότητες του οργανισμού και γίνεται αναφορά, στα δικαιώματα του Σιδηροδρόμου και των Επιβατών.

Ειδικότερα:

Εάν ματαιωθεί το ταξίδι μας με το τραίνο, επιστρέφεται στο ακέραιο το αντίτιμο του εισιτηρίου ή των κομίστρων αποσκευών που έχουμε καταβάλει, εφόσον η ματαίωση οφείλεται, σε υπαιτιότητα του ΟΣΕ ή σε ανωτέρα βία. Αν η μη πραγματοποίηση της σιδηροδρομικής μεταφοράς οφείλεται σε επιθυμία του επιβάτη ή σε υπαιτιότητά του, τότε δεν επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου καθώς και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, συμπλήρωμα. Δίνεται, όμως, η δυνατότητα, στον επιβάτη, να παρατείνει, έγκαιρα και με προϋποθέσεις, κατά περίπτωση, τη διάρκεια ισχύος του εισιτηρίου και να πραγματοποιήσει το ταξίδι, μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από την αρχική ημερομηνία ταξιδιού. Σε αντίστοιχη περίπτωση μεταφοράς αποσκευών ή συνοδευόμενων αυτοκινήτων γίνεται επιστροφή του κομίστρου, καθώς και του αντιτίμου καρτών και προσφορών, με παρακράτηση υπέρ του Ο.Σ.Ε., από 20% μέχρι 60% της αξίας τους, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή κατάργησης αμαξοστοιχίας (με την οποία ισοδυναμεί και η καθυστέρηση πλέον των 3 ωρών), δεν παρέχεται το δικαίωμα στον επιβάτη να αξιώσει αποζημίωση. Μπορούμε, όμως: α) να διακόψουμε το ταξίδι μας και να ζητήσουμε επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, για το τμήμα της διαδρομής, που δεν πραγματοποιήθηκε β) να συνεχίσουμε το ταξίδι μας, με το επόμενο δρομολόγιο, ακόμα και με ανώτερης κατηγορίας και θέσης τρένο, ή γ) να επιστρέψουμε, ατελώς, με το πρώτο τραίνο, στην αφετηρία και να αξιώσουμε επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου.

Στις διεθνείς επιβατικές μεταφορές, εάν σημειωθεί καθυστέρηση της αμαξοστοιχίας και απώλεια της ανταπόκρισης, ο Ο.Σ.Ε. οφείλει να φροντίσει την προώθηση του επιβάτη, που επιθυμεί να συνεχίσει το ταξίδι του, με άλλη αμαξοστοιχία.

Οι επιβάτες δικαιούνται να μεταφέρουν, κατά το ταξίδι, τις αποσκευές τους, είτε δωρεάν (`αποσκευές χειρός`), είτε να τις παραδίδουν, προς μεταφορά, στο αρμόδιο Γραφείο του Σταθμού (`εγγεγραμμένες αποσκευές`), με την καταβολή του προβλεπόμενου κομίστρου. Ο Ο.Σ.Ε. εξασφαλίζει, σε μεγάλους σταθμούς, τη φύλαξη (παρακαταθήκη) των αποσκευών των επιβατών, με την καταβολή μικρού τέλους.

Αν υπάρξει βλάβη ή απώλεια των αποσκευών χειρός, αυτών δηλ. που μεταφέρονται από τον επιβάτη, δεν υπάρχει ευθύνη του Ο.Σ.Ε. για καταβολή αποζημίωσης, παρά μόνο όταν αποδεικνύεται υπαιτιότητα του Ο.Σ.Ε. Για τις “εγγεγραμμένες αποσκευές”, υπάρχει ευθύνη του Ο.Σ.Ε., η οποία αρχίζει, από την παραλαβή τους, στο γραφείο αποσκευών και περαιώνεται, με την παράδοσή τους στους δικαιούχους. Ειδικότερα, για μερική ή ολική απώλεια των αποσκευών, ο σιδηρόδρομος αποζημιώνει την πραγματική αξία τους, όταν αυτή αποδεικνύεται, και μέχρι του ποσού των 1,20 ευρώ, ανά κιλό. Εάν δεν αποδεικνύεται η αξία τους, ο σιδηρόδρομος αποζημιώνει μέχρι 0,60 ευρώ, ανά κιλό. Επίσης, επιστρέφονται τα κόμιστρα.

Σε περίπτωση βλάβης των αποσκευών, ο επιβάτης αποζημιώνεται, για τη μείωση της αξίας τους. Αποζημίωση δικαιούται ο επιβάτης, επίσης, στην περίπτωση που καθυστερήσει η παράδοση των αποσκευών. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των αποσκευών, αν ο δικαιούχος δεν αποδείξει τη ζημία που υπέστη, ο σιδηρόδρομος αποζημιώνει με 0,01 ΕΥΡΩ ανά χιλιόγραμμο, για κάθε 24ωρο. Ενώ αν αποδείξει τη ζημία, η ως άνω αποζημίωση τετραπλασιάζεται. Εφόσον έχει δηλωθεί ιδιαίτερη αποζημίωση, κατά την παράδοση της αποσκευής, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αξιώσει αποζημίωση, μέχρι το ύψους του δηλωθέντος ποσού. Αν η καθυστέρηση παράδοσης ή η απώλεια ή η βλάβη της αποσκευής οφείλεται, σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του σιδηροδρόμου, ο τελευταίος υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση της αξίας, που αποδεικνύεται. Ανάλογες ρυθμίσεις ισχύουν και για τις υπό παρακαταθήκη αποσκευές.

16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024
11/07/2024
10/07/2024
09/07/2024