Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςFocus σε ένα ΘέμαEduTourism: Ο εκπαιδευτικός τουρισμός στην Κρήτη και στην Κύπρο: Προοπτικές ανάπτυξης και εμπόδια
Εναλλακτικός τουρισμός

EduTourism: Ο εκπαιδευτικός τουρισμός στην Κρήτη και στην Κύπρο: Προοπτικές ανάπτυξης και εμπόδια

EduTourism

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τουρισμού στην Κρήτη και στην Κύπρο μπορεί να βασιστεί στο φυσικό περιβάλλον, την ιστορία, την παράδοση, την θρησκευτική κληρονομιά και την γαστρονομία, ενώ εμποδίζεται από την έλλειψη γνώσης και τη δυσκολία οργάνωσης.

Έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη και στην Κύπρο με στόχο την αποτύπωση απόψεων για θέματα εκπαιδευτικού τουρισμού στις δύο περιοχές. Συνολικά συμμετείχαν 1.482 νέοι 16-25 ετών και 1.006 επαγγελματίες τουρισμού και εκπαίδευσης. Μια δράση εκπαιδευτικού τουρισμού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη δημοφιλία του προορισμού, τη δυνατότητα αγορών, την ασφάλεια, τη δυνατότητα διασκέδασης, επισκέψεις σε τοπικές εκδηλώσεις, τη γαστρονομία της περιοχής και το κλίμα. Παράλληλα τη σύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τους πιθανούς διοργανωτές, όπως και η πιθανότητα χορήγησης πιστοποιητικού εκπαίδευσης.

Σημαντικό θέμα είναι η σωστή διοργάνωση, οι υποδομές, η χρονική διάρκεια και το θέμα ενός πακέτου εκπαιδευτικού τουρισμού κάτι που επισημάνθηκε με σαφήνεια από τους ερωτηθέντες. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τουρισμού στις δύο περιοχές μπορεί να βασιστεί στο φυσικό περιβάλλον, την ιστορία, την παράδοση, την θρησκευτική κληρονομιά και την γαστρονομία, ενώ εμποδίζεται από την έλλειψη γνώσης και τη δυσκολία οργάνωσης. Για τη διοργάνωση σχετικών δράσεων εκπαιδευτικού τουρισμού προτείνεται η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως και με επαγγελματικές οργανώσεις, τοπικούς φορείς και πολιτιστικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου των επαγγελματιών της Κύπρου έχουμε καταλήξει στις πιο κάτω εισηγήσεις για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του EduTourism:

  • Δημιουργία νομικού προσώπου αποτελούμενο από εκπαιδευτικά ιδρύματα, τοπικές οργανώσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση με σκοπό την προώθηση του εκπαιδευτικού τουρισμού μεταξύ της Κύπρου και της Κρήτης.
  • Ανάμειξη στον εκπαιδευτικό τουρισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης πολιτιστικών και τοπικών φορέων.
  • Δημιουργία ενός σχήματος που θα συμμετέχουν ούτως ώστε να ενθαρρυνθούν και οι επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι δεν θεωρούν τον εκπαιδευτικό τουρισμό κερδοφόρο και δεν θα επιχειρήσουν κάποια δράση από μόνοι τους.
  • Δημιουργία ενός εξειδικευμένου πακέτου εκπαιδευτικού τουρισμού για τα πανεπιστήμια.

Όσον αφορά στην Ελλάδα χρειάζεται να ενισχυθεί η εξοικείωση των νέων με την έννοια του εκπαιδευτικού τουρισμού. Φαίνεται ότι η μέχρι τώρα συμμετοχή των νέων σε εκπαιδευτικό τουρισμό είναι από δράσεις της τυπικής εκπαίδευσης όπως σχολικές εκδρομές, θερινά σχολεία και συνέδρια. Η ικανοποίηση από τη συμμετοχή είναι υψηλή και ψηλό και το ποσοστό για πρόθεση μελλοντικής συμμετοχής σε δράσεις εκπαιδευτικού τουρισμού.

Γενική πεποίθηση είναι ότι υπάρχει μέτρια αξιοποίηση της Ελλάδας και της Κύπρου στον εκπαιδευτικό τουρισμό. Η «δυσκολία οργάνωσης» φαίνεται να είναι το κυριότερο εμπόδιο ενώ η γαστρονομία και το φυσικό περιβάλλον να είναι οι πόροι που χρειάζεται να αξιοποιήσουν Κύπρος και Κρήτη. Επίσης, οι συμμετέχοντες στην έρευνα που διεξήχθη αξιολογούν υψηλά όλους τους παράγοντες ελκυστικότητας ενός προϊόντος Εκπαιδευτικού Τουρισμού. Τέλος, 8 στους 10 εκφράζουν πρόθεση μελλοντικής συμμετοχής σε δράσεις εκπαιδευτικού τουρισμού σε Κρήτη και Κύπρο.

InterregΗ Πράξη EduTourism υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ετικέτες
14/06/2024
13/06/2024
12/06/2024
11/06/2024
10/06/2024
07/06/2024