Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικές ΕταιρίεςΕδόθη το πράσινο φως από την Ε.Ε. για την ιδιωτικοποίηση της Ο.Α.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εδόθη το πράσινο φως από την Ε.Ε. για την ιδιωτικοποίηση της Ο.Α.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε χτες ότι το σχέδιο που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές, σύμφωνα με το οποίο ορισμένα περιουσιακά στοιχεία των Ολυμπιακών Αερογραμμών και της Ολυμπιακής Αεροπορίας-Υπηρεσίες θα ιδιωτικοποιηθούν ομαδικά, δεν εμπεριέχει κρατική ενίσχυση υπό τον όρο ότι θα τηρηθούν…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε χτες ότι το σχέδιο που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές, σύμφωνα με το οποίο ορισμένα περιουσιακά στοιχεία των Ολυμπιακών Αερογραμμών και της Ολυμπιακής Αεροπορίας-Υπηρεσίες θα ιδιωτικοποιηθούν<...>ομαδικά, δεν εμπεριέχει κρατική ενίσχυση υπό τον όρο ότι θα τηρηθούν πλήρως οι δεσμεύσεις που έδωσαν οι ελληνικές αρχές.

Η Ελλάδα έλαβε συνεπώς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει με την ιδιωτικοποίηση. Η απόφαση αυτή έπεται χωριστής αλλά συναφούς αποφάσεως που έλαβε η Επιτροπή για τη μερική περάτωση την επίσημης διαδικασίας έρευνας κρατικών ενισχύσεων, την οποία κίνησε στις 19 Δεκεμβρίου του 2007 αναφορικά με κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε από την Ελλάδα στην Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες και στις Ολυμπιακές Αερογραμμές. Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι, από την τελευταία της απόφαση του 2005 σχετικά με τον ελληνικό εθνικό αερομεταφορέα, η Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες και οι Ολυμπιακές Αερογραμμές έλαβαν κρατική ενίσχυση εκτιμώμενη σε ποσό άνω των 850 εκατομμυρίων ευρώ. Στην εν λόγω απόφαση της Επιτροπής διαπιστώνεται ότι η ενίσχυση αυτή δεν είναι συμβιβάσιμη με το κοινοτικό δίκαιο.

Κατά την παρουσίαση των αποφάσεων της Επιτροπής, ο αντιπρόεδρος κ. Tajani, αρμόδιος επίτροπος για τις μεταφορές, δήλωσε: «Οι υποθέσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας και των Ολυμπιακών Αερογραμμών αποτέλεσαν πηγή διενέξεων μεταξύ της Επιτροπής και της Ελλάδας από το 1994. Ακόμη και σήμερα, με τη μερική περάτωση συμπληρωματικής έρευνας, διαπιστώσαμε ότι είχε χορηγηθεί επιπλέον κρατική ενίσχυση 850 εκατομμυρίων ευρώ προς τις εταιρίες αυτές. Ελπίζω ειλικρινά ότι με τη σημερινή έγκριση του σχεδίου ιδιωτικοποίησης από την Επιτροπή στέλνουμε το μήνυμα ότι επιθυμούμε οριστική ρήξη με το παρελθόν. Είμαι πεπεισμένος ότι στην Ελλάδα μπορεί να αναπτυχθεί μια νέα αγορά αερομεταφορών, χωρίς στρεβλώσεις από κρατικές ενισχύσεις.

Η πείρα από προηγούμενες υποθέσεις με αεροπορικές εταιρίες που αντιμετώπιζαν παρόμοιες προκλήσεις μάς έχει αποδείξει ότι οι εταιρίες αυτές κατορθώνουν όχι μόνο να αναπτυχθούν, αλλά και να ανταγωνιστούν με επιτυχία σε μια αγορά χωρίς κρατικές ενισχύσεις. Οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης που εγκρίθηκαν σήμερα, αποτέλεσμα μακρών, επίπονων αλλά πάντοτε γόνιμων συζητήσεων μεταξύ των Ελληνικών αρχών και της Επιτροπής, προσφέρουν μια λύση που θα είναι προς όφελος της Ελλάδας, του ανταγωνισμού και των επιβατών».

Οι δύο σημερινές αποφάσεις αφορούν στην Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες και τις Ολυμπιακές Αερογραμμές, δύο κρατικές και χρονίως χρεωμένες εταιρίες, δραστηριοποιούμενες στον κλάδο των αερομεταφορών, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο αρκετών αρνητικών αποφάσεων της Επιτροπής τα τελευταία χρόνια.

Μετά από διεξοδική μελέτη της οικονομικής κατάστασης της Ολυμπιακής Αεροπορίας – Υπηρεσίες και των Ολυμπιακών Αερογραμμών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα έχει χορηγήσει από το 2005 παράνομες και μη συμβιβάσιμες με την κοινή αγορά κρατικές ενισχύσεις. Επειδή το τμήμα της έρευνας που αφορά στην καταβολή «αποζημιώσεων» από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες, μετά την έκδοση σειράς αποφάσεων του διαιτητικού δικαστηρίου, απαιτεί περαιτέρω εξέταση, το τμήμα αυτό της έρευνας παραμένει ανοικτό και δεν περατώνεται σήμερα.

Σε χωριστή αλλά συναφή απόφαση, η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει τα σχέδια των Ελληνικών αρχών για την ομαδική ιδιωτικοποίηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων των Ολυμπιακών Αερογραμμών και της Ολυμπιακής Αεροπορίας – Υπηρεσίες. Στην απόφασή της, η Επιτροπή δήλωσε ότι η διαδικασία ιδιωτικοποίησης, όπως υποβλήθηκε από την Ελλάδα, δεν θα ισοδυναμεί με κρατική ενίσχυση. Από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης θα προκύψουν τρεις οντότητες: μία αεροπορική εταιρία, που θα αποκτήσει το 65% της μεταφορικής ικανότητας των Ολυμπιακών Αερογραμμών, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης του εμπορικής ονομασίας και του λογότυπου της Ολυμπιακής Αεροπορίας, και δύο άλλες εταιρίες που θα ασχολούνται αντιστοίχως με την επίγεια εξυπηρέτηση και τη συντήρηση. Τα εναπομένοντα τμήματα των Ολυμπιακών Αερογραμμών και της Ολυμπιακής Αεροπορίας – Υπηρεσίες θα τεθούν υπό εκκαθάριση.

Καταλήγοντας στο συμπέρασμα αυτό, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι κοινοποιηθείσες διαδικασίες δεν διαφέρουν ουσιαστικά από οιαδήποτε άλλη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων βάσει των όρων που ισχύουν στην αγορά, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων της προκειμένης υπόθεσης και των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του κλάδου των αερομεταφορών, των ρυθμιστικών περιορισμών και των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής αγοράς.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται λύση παρόμοια με την εκκαθάριση της Sabena και τη δημιουργία της εταιρίας που μετεξελίχθηκε στη σημερινή Brussels Airlines.

Τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης θα επιβλέπει ανεξάρτητος επίτροπος παρακολούθησης, ο οποίος θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την απόφαση και τις αναληφθείσες δεσμεύσεις. Ο επίτροπος παρακολούθησης θα υποβάλλει στην Επιτροπή τακτικές εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης και τα ληφθέντα μέτρα. Εάν η Επιτροπή δεν είναι ικανοποιημένη με οιεσδήποτε πτυχές της διαδικασίας, μπορεί να ανοίξει εκ νέου την υπόθεση.

Η Επιτροπή παρατηρεί επίσης ότι ενώ οι Ολυμπιακές Αερογραμμές και η Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες θα τεθούν υπό εκκαθάριση μετά την ιδιωτικοποίηση, οι νέες εταιρίες θα αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου των νέων ιδιοκτητών σύμφωνα με τους όρους της αγοράς. Η Επιτροπή παρατηρεί επίσης ότι διασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, με την εκτέλεση των ζωτικής σημασίας αεροπορικών δρομολογίων στα ελληνικά νησιά.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
24/04/2024
23/04/2024
22/04/2024
19/04/2024
18/04/2024
17/04/2024