Τελευταία νέα
ΑρχικήΕναλλακτικός ΤουρισμόςΑθλησηςΚατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον Θεματικό Τουρισμό
Νομοθεσία

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον Θεματικό Τουρισμό

Προβλέπεται η δυνατότητα διοργάνωσης συνεδρίων όχι μόνον από τουριστικά γραφεία του ν.393/1976 αλλά και από φυσικά και νομικά πρόσωπα, από σωματεία και ενώσεις προσώπων που οφείλουν στο διακριτικό τίτλο τους ή στους καταστατικούς σκοπούς τους να περιέχουν τον όρο 'Συνεδριακές Υπηρεσίες'.

Κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου, από το Υπουργείο Τουρισμού το νομοσχέδιο “Θεματικός Τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις”.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, προβλέπονται μεταξύ άλλων:

Εισάγονται και τροποποιούνται διατάξεις σχετικά με το θεματικό τουρισμό – τις ειδικές μορφές τουρισμού. Ειδικότερα:

1. Καθορίζονται:
α. ο σκοπός προώθησης των διατάξεων που αφορούν το θεματικό τουρισμό – τις ειδικές μορφές τουρισμού, ήτοι η ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων αναψυχής και επιχειρηματικότητας, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η στήριξη των περιφερειακών και τοπικών οικονομιών και κοινωνιών κ.λπ.,
β. οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζονται οι προτεινόμενες διατάξεις, ήτοι, η αρχή της ασφάλειας στον τουρισμό, η αρχή της ποιότητας και του υψηλού επιπέδου υποδομών και υπηρεσιών καθώς και η αρχή της συνεργασίας των οικονομικών δραστηριοτήτων, και
γ. η έννοια του όρου θεματικός τουρισμός

2.Ορίζεται και αναλύεται:
α. ο τουρισμός υπαίθρου, ο οποίος διακρίνεται σε πέντε κατηγορίες, με βάση τις επιμέρους οργανωμένες δραστηριότητες αναψυχής (αγροτουρισμός, οινοτουρισμός, οικοτουρισμός – πράσινος τουρισμός, περιηγητικές διαδρομές – πεζοπορία, γεωτουρισμός και αλιευτικός τουρισμός). Επίσης ορίζονται οι επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου, των οποίων οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτές θέμα καθορίζεται με κ.υ.α.,
β. ο αθλητικός τουρισμός, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ενεργητική αθλητική δραστηριότητα αναψυχής, ατομικά ή σε ομάδα, την προσωπική εξέλιξη ή βελτίωση της δεξιότητας και την εκμάθηση των κανόνων για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων αναψυχής ατομικά ή σε ομάδα, και διακρίνεται σε τουρισμό αθλητικών διοργανώσεων και τουρισμό αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας, κ.λπ.
3. α. Υποχρεούνται, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικά τις σχετικές με τον τουρισμό αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας δραστηριότητες, να λάβουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας. Η διαδικασία χορήγησης του εν λόγω σήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, και
β. Θεσπίζεται Ειδικό Σήμα Αθλητικού Τουρισμού, το οποίο αποτελεί σήμα πιστοποίησης πενταετούς διάρκειας, που χορηγείται από την αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού με διαδικασία και δικαιολογητικά που καθορίζονται με κ.υ.α. Επίσης, αναφέρονται οι περιπτώσεις ανάκλησής του.
4. α. Προβλέπεται, η καταχώρηση των επιχειρήσεων στις οποίες χορηγείται Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας, στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε).
β. Τηρείται στο Υπουργείο Τουρισμού, Γενικό Μητρώο Σημάτων Αθλητικού Τουρισμού, στο οποίο θα καταχωρίζονται οι αποφάσεις χορήγησης σήματος Αθλητικού Τουρισμού, με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν. Η διαδικασία τήρησης του Γενικού Μητρώου Σημάτων Αθλητικού Τουρισμού, το οποίο μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με υ.α.
5. α. Καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης διοργανώσεων αθλητικού τουρισμού. Ειδικότερα, ορίζονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού ως ο αρμόδιος φορέας για την αδειοδότηση των διοργανώσεων των δραστηριοτήτων αυτών και προβλέπεται η έκδοση κ.υ.α. για την κατάρτιση των κανονισμών ασφαλούς διοργάνωσής τους.
β. Για τη διοργάνωση των ανωτέρω δραστηριοτήτων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.3028/2002, εκ των οποίων προβλέπεται η καταβολή τέλους για την αδειοδότησή τους υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ).
6. Περιγράφονται, οι λοιπές μορφές θεματικού τουρισμού όπως ο αεροπορικός τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο τουρισμός γαστρονομίας, ο θρησκευτικός – προσκυνηματικός τουρισμός, ο συνεδριακός τουρισμός, ο εκπαιδευτικός τουρισμός και ο τουρισμός υγείας.

Όσον αφορά στον συνεδριακό τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα διοργάνωσης συνεδρίων όχι μόνον από τουριστικά γραφεία του ν.393/1976 αλλά και από φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και από σωματεία και ενώσεις προσώπων που οφείλουν στο διακριτικό τίτλο τους ή στους καταστατικούς σκοπούς τους να περιέχουν τον όρο “Συνεδριακές Υπηρεσίες” (Congress). Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να γνωστοποιούν τη δραστηριότητά τους με την καταχώρισή τους στο Μητρώο Συνεδρίων και Διοργανωτών Συνεδρίων το οποίο δημιουργείται στο ΜΗ.Τ.Ε που τηρείται στο Υπουργείο Τουρισμού.

Όσον αφορά στον τουρισμό υγείας, επαναπροσδιορίζεται ο φορέας τήρησης του Μητρώου Ιατρικού Τουρισμού οριζόμενος εφεξής ο ΕΟΠΥΥ αντί του Υπουργείου Τουρισμού που ισχύει σήμερα, και προβλέπεται ρητά ότι, εντός των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού (Κ.Ι.Τ.-Θ) και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας (Κ.Θ.) υφίσταται υποχρεωτικά ιατρείο. Με κ.υ.α. καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο εξοπλισμός, η σύνθεση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και οι όροι εργασίας τους, οι δικαιούχοι, το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος παραπομπής των ληπτών υπηρεσιών ιαματικού τουρισμού, η σύνθεση και το έργο των επιτροπών ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Όσον αφορά στον πολιτιστικό τουρισμό και στον θρησκευτικό – προσκυνηματικό τουρισμό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.3028/2002 σχετικά με τη διοργάνωσή τους, όπου μεταξύ άλλων, προβλέπεται η καταβολή τέλους υπέρ του ΤΑΠ.

Ακόμη:

  • Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 393/1976, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων
  • τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4093/2012, σχετικά με την εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης, αυτοκινήτων με οδηγό
  • τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4276/2014, σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων.
  • τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 2160/1993, σχετικά με τη λειτουργία, χωροθέτηση, κ.λπ., τουριστικών λιμένων.

Αιτιολογική Έκθεση


Πίνακας τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού

Σχέδιο Νόμου “Θεματικός Τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού…

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

19/06/2024
18/06/2024
17/06/2024
14/06/2024
13/06/2024
12/06/2024