Τελευταία νέα
ΑρχικήΟδικές ΜεταφορέςAντικατάσταση αυτοκινήτων Taxi με επιβατηγά οχήματα 6-9 θέσεων στο Λασίθι Κρήτης
Οδικές μεταφορές

Aντικατάσταση αυτοκινήτων Taxi με επιβατηγά οχήματα 6-9 θέσεων στο Λασίθι Κρήτης

transfer

Το ποσοστό των Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ, που μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά οχήματα 6-9 θέσεων σε κάθε έδρα -διοικητική μονάδα της Π.Ε Λασιθίου καθορίζεται στο 30%.

Η Περιφέρεια Κρήτης, Π.Ε. Λασιθίου, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που επιθυμεί να αντικαταστήσει το ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκίνητό του, το οποίο έχει έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Π.Ε Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, με Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ αυτοκίνητο από έξι  (6) έως εννέα (9) θέσεις, να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι και έξι (6) εβδομάδες από τη δημοσίευση της παρούσας, στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Λασιθίου.

Το ποσοστό των Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε έδρα -διοικητική μονάδα της Π.Ε Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης καθορίζεται στο 30%.

Ειδικότερα ο αριθμός των Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν σε κάθε έδρα αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΔΡΑ Υφιστάμενος αριθμός Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Τελικός αριθμός Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ που αντικαθίσταται μετά από στρογγυλοποίηση
1. Δήμος Αγίου Νικολάου 71 21
2. Δήμος Ιεράπετρας 33 10
3. Δήμος Σητείας 36 11
4. Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου 5 2

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοτελώς για κάθε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτήτη επί μίας άδειας Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, την αίτηση καταθέτει ένας εξ’ αυτών ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, συνυποβάλλοντας και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις των λοιπών συνιδιοκτητών.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει κατά πλήρη κυριότητα περισσότερες της μίας άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων στην ίδια έδρα μπορεί να υποβάλλει μόνο ένα αυτοτελές αίτημα.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος ιδανικού μεριδίου σε περισσότερες της μίας άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων στην ίδια έδρα, μπορεί να υποβάλλει αίτημα αυτοτελώς για κάθε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ αυτοκινήτου στην οποία είναι συνιδιοκτήτης.

Προκειμένου να γίνει παραδεκτή η αίτηση δεν πρέπει η σχετική άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, να τελεί υπό καθεστώς προσωρινής ανάκλησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περ. (β), (γ) και (δ) του άρθρου 100 του ν. 4070/2012 (Α΄82) κατά το χρόνο λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Λασιθίου μετά τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων θα καταχωρήσει ηλεκτρονικά σε κατάσταση ανά έδρα, τους αιτούντες με το όνομα ή την επωνυμία τους, προσδίδοντας αύξοντα αριθμό καταχώρησης.

Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Mετά την ανάρτησή της δεν επιτρέπεται καμία τροποποίησή της.

Ο έλεγχος των αιτήσεων, η κατάρτιση των καταστάσεων και η κατά τα παραπάνω ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, ολοκληρώνονται εντός έξι (6) εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Αν ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την αντικατάσταση των αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, είναι μικρότερος ή ίσος από τον αριθμό που καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, τότε εντός δέκα (10) ημερών, ο Περιφερειάρχης Κρήτης εκδίδει απόφαση για κάθε δικαιούχο, με την οποία εγκρίνεται στο όνομα αυτού η αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ με άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων.

Αν ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων, που πληρούν τις προϋποθέσεις για την αντικατάσταση των αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση, εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τη διαδικασία που καθορίζεται στην υπό στοιχεία οικ Α 49536/4711/10.12.2012 υπουργική απόφαση. Μετά τη ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή των καταλόγων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, εντός δέκα (10) ημερών εκδίδει απόφαση για κάθε δικαιούχο με την οποία εγκρίνεται στο όνομα αυτού η αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ με άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ  αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων.

Οι δικαιούχοι των αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση αντικατάστασης δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αυτής να ταξινομήσουν  και να θέσουν σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, άλλως η απόφαση του Περιφερειάρχη ανακαλείται. Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ.1 του άρθρ. 79 του ν. 5039/23 (Α΄83) τα οχήματα τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία δεν δύνανται να αντικατασταθούν ξανά με οχήματα πέντε (5) θέσεων πριν από την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία θέσης αυτών σε κυκλοφορία.

Λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν στα χαρακτηριστικά των Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, στο τιμολόγιο, στον τρόπο εκτέλεσης του μεταφορικού έργου, στις διοικητικές παραβάσεις και στις θέσεις στάθμευσης αναγράφονται στα άρθρα 4 έως 9 της αριθμ. 363025/2023 (Β΄6931) υπουργικής απόφασης.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Φοιτητής στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

23/04/2024
22/04/2024
19/04/2024
18/04/2024
17/04/2024
16/04/2024