Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΚατατέθηκε νομοσχέδιο στην Βουλή που ενοποιεί τις προσπάθειες για τουριστική ανάπτυξη

Κατατέθηκε νομοσχέδιο στην Βουλή που ενοποιεί τις προσπάθειες για τουριστική ανάπτυξη

Νέες επιτροπές, και ενιαίο μηχανισμό για την ανάπτυξη του τουρισμού, υπό την εποπτεία του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, υπόσχεται το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή…

Νέες επιτροπές, και ενιαίο μηχανισμό για την ανάπτυξη του τουρισμού, υπό την εποπτεία του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, υπόσχεται<...> το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, δημιουργείται επιτροπή με την ΕΝΑΕ και την ΚΔΕΔΚΕ για τον συντονισμό της τουριστικής πολιτικής, αλλά και άλλα όργανα, με αντικείμενο των συντονισμό των δράσεων.

Βάσει του νομοσχεδίου, ορίζεται η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές του, όπως η σύνταξη σχεδίου κώδικα δεοντολογίας τουριστικών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων. Επίσης, η ΕΤΑ ΑΕ μετονομάζεται σε Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης και αναλαμβάνει να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του ΕΟΤ.

Τα δε γραφεία εξωτερικού του ΕΟΤ εντάσσονται στο υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και ιδρύονται νέα, σε πόλεις όπου δεν λειτουργούν. Επίσης, συγκροτούνται σε κάθε γεωγραφική Περιφέρεια, Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ), υπό τον ΕΟΤ. Aναλυτικότερα, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα επί του σχεδίου νόμου, ορίζονται τα εξής:

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης

To Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης συγκεντρώνει τις επιτελικές αρμοδιότητες και είναι ο φορέας σχεδιασμού και χάραξης μίας ενιαίας πολιτικής με στρατηγική και στόχους:

 • Τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.
 • Την οργάνωση και ανάπτυξη των εναλλακτικών και ειδικών μορφών Τουρισμού.
 • Την ενιαία τουριστική πολιτική – ενιαία ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος.

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

Ο ΕΟΤ καθίσταται φορέας προώθησης και υλοποίησης της τουριστικής πολιτικής ως εκτελεστικός βραχίονας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. (Αδειοδότηση – Έλεγχος – Πιστοποίηση , Προβολή-Προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος, Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού, Μελέτη – Εποπτεία – Εκτέλεση έργων τουριστικής υποδομής)

Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. (πρώην ΕΤΑ Α.Ε.) διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται την ακίνητη περιουσία του ΕΟΤ προς την κατεύθυνση ανάπτυξης των ειδικών μορφών τουρισμού και την προώθηση έργων ειδικής τουριστικής υποδομής.

Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού

Το ΕΣΤ καθίσταται κύριο συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας με τη θεσμοθέτηση της συμβολής των κοινωνικών εταίρων .

Το νομοσχέδιο προσδιορίζει ως αρμοδιότητες του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης τις εξής:

 • Προγραμματισμός, σχεδιασμός τουριστικής πολιτικής και μέτρων εφαρμογής.
 • Έρευνα, μελέτη των επιπτώσεων του τουρισμού στην εθνική οικονομία, ανταγωνισμός και αξιολόγηση.
 • Μελέτες, κατευθύνσεις για την κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης.
 • Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.
 • Συντονισμός δράσεων με συναρμόδια Υπουργεία.
 • Εκπροσώπηση της χώρας στους Διεθνείς Οργανισμούς.
 • Ένταξη Γραφείων Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και ίδρυση νέων σε πόλεις όπου δεν λειτουργούν.
 • Σχεδιασμός προγράμματος τουριστικής προβολής της χώρας.
 • Σχεδιασμός πολιτικής για την ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών και των προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης.
 • Κήρυξη Τουριστικών τόπων και Χαρακτηρισμός Ιαματικών πηγών.
 • Καθορισμός Οργάνων και διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Δημιουργία επιτροπής με την ΕΝΑΕ και την ΚΕΔΚΕ η οποία συντονίζει την τουριστική πολιτική μέχρι το επίπεδο προορισμού (Δήμου, Νομού), καταγράφει τα προβλήματα και δρομολογεί την επίλυση τους.
 • Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και των αντίστοιχων Υπουργών, Υπουργείων που έχουν αρμοδιότητες που επηρεάζουν το Τουριστικό προϊόν δημιουργούνται επιτροπές με σκοπό τον συντονισμό δράσεων και την εναρμόνιση πολιτικών (το ίδιο ισχύει με την συνεργασία ΟΤΑ και άλλων φορέων)
 • Το υπουργείο αναλαμβάνει την εποπτεία του ΕΟΤ, του Οργανισμού, Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του Ξενοδοχειακού Επιμελητήριο της Ελλάδος, της Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης ΚΑΙ των ΝΠΙΔ, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.
 • Το υπουργείο αναλαμβάνει τις συλλογικές αρμοδιότητες για τον Τουρισμό, όπως τη διαχείριση δημοσίων εκτάσεων για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης.

Ρύθμιση θεμάτων Ε.Ο.Τ.

 • Καθορισμός αρμοδιοτήτων και Διοίκησης του Ε.Ο.Τ. (Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Δ.Σ.)
 • Εκτέλεση προγραμμάτων τουριστικής προβολής στο εσωτερικό και εξωτερικό – συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια κ.λ.π.
 • Εποπτεία και έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Μελέτη, εκτέλεση και εποπτεία έργων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης.
 • Συνεργασία με τουριστικούς φορείς , ΟΤΑ , επεξεργασία- σχεδίαση διαφημιστικής προβολής τουριστικών περιοχών και ειδικών μορφών τουρισμού.
 • Συγκροτούνται σε κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού ( ΠΥΤ ) υπό τον ΕΟΤ με όλες τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται από τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού των Περιφερειών , συνιστώνται επίσης Γραφεία Τουρισμού σε όλες τις πόλεις και τους τουριστικούς προορισμούς όπου δεν υπάρχουν.
 • Η διάθεση των ακινήτων και επιχειρηματικών μονάδων του ΕΟΤ που κρίνεται ότι συμβάλλουν στην προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας αποφασίζεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων.

Eθνικό Συμβούλιο Τουρισμού

Ορισμός σύνθεσης του συμβουλίου και προσδιορισμός αρμοδιοτήτων όπως: Σύνταξη σχεδίου κώδικα δεοντολογίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών επαγγελμάτων – Βελτίωση ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.

Καταργούμενες διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των Οργανισμών

 • Δυνατότητα καθορισμού αρμοδιοτήτων της Τουριστικής Αστυνομίας.
 • Προσδιορισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, όροι λειτουργίας και έκδοσης αδειών, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.
 • Πρόβλεψη για την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για την δημιουργία των Οργανισμών του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ΕΟΤ και λοιπών εποπτευομένων από το Υπουργείο Ν.Π.Δ.Δ.
 • Μετατάξεις – αποσπάσεις και στελέχωση προσωπικού.
 • Οικονομικά θέματα προσωπικού.
Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

01/03/2024
29/02/2024
28/02/2024
27/02/2024
26/02/2024
23/02/2024