Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροδρόμιαΔΑΑ: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο, ανοίγει το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση μετοχών
Αεροδρόμια

ΔΑΑ: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο, ανοίγει το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση μετοχών

Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 55% των μετοχών του ΔΑΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.E.” για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών από τον πωλητή μέτοχο “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου” με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρίας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία του Αεροδρομίου Αθηνών ανακοίνωσε στις 15 Ιανουαρίου 2024 την πρόθεσή της να εισαχθεί στο ΧΑ.

Το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση των μετοχών της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανοίγει από σήμερα για τους επενδυτές, σε εύρος 7 – 8,20 ευρώ και θα μείνει ανοικτό για έξι μέρες.

Η ΔΑΑ ΑΕ διοικείται και λειτουργεί ως εμπορική επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, με το Ελληνικό Δημόσιο να κατέχει το 55% των μετοχών, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, που κατέχει το 30% των μετοχών και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (“ΕΕΣΥΠ”), που κατέχει το 25%. Η AviAlliance, ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος του ΔΑΑ, κατέχει σήμερα λίγο πάνω από το 40% και η οικογένεια Κοπελούζου (Δημήτρης Κοπελούζος, Κυριακή Κοπελούζου, Ασημίνα Ελένη Κοπελούζου και Χρήστος Κοπελούζος) κατέχει περίπου το 5%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αεροδρόμιο της ελληνικής πρωτεύουσας έχει ανακάμψει από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, τα Έσοδα (συμπεριλαμβανομένων των λοιπών εσόδων και της επιδότησης του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίου – ΤΕΑΑ για κάλυψη κόστους δανεισμού) και τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Προσαρμοσμένο EBITDA), είχαν ανακάμψει σε περίπου 92% και 94% των επιπέδων του 2019, αντίστοιχα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου της “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ”:

Η “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (η “Εταιρεία” ή “ΔΑΑ“) και η “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.”, (το “ΤΑΙΠΕΔ” ή ο “Πωλητής Μέτοχος“) ανακοινώνουν ότι, από την 24.01.2024, θέτουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η “ΕΚ“) στις 24.01.2024, ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο “Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο“), τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν, και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της ΕΚ (το “Ενημερωτικό Δελτίο“), αναφορικά με την προσφορά από το ΤΑΙΠΕΔ , στο κοινό στην Ελλάδα υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκδοσης της Εταιρείας (η “Ελληνική Δημόσια Προσφορά“) και την εισαγωγή του συνόλου των 300.000.000 κοινών μετοχών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία (οι “Κοινές Μετοχές“) προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το “ΧΑ“), δυνάμει των από 21 Δεκεμβρίου 2023 και 22 Ιανουαρίου 2024 αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και των από 4 Δεκεμβρίου 2023 αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν προσφέρει μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα της οποίας θα λάβει ο Πωλητής Μέτοχος.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, μεταξύ άλλων, ενέκρινε την προσφορά της συμμετοχής του, ποσοστού 30% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που αντιστοιχεί σε 90.000.000 υφιστάμενες κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία (οι “Προσφερόμενες Μετοχές“) μέσω συνδυασμένης προσφοράς αποτελούμενης από την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και από μία προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, βάσει ιδιωτικής τοποθέτησης (η “Θεσμική (Διεθνής Προσφορά“), στο πλαίσιο της εισαγωγής των Κοινών Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του ΧΑ.

Πιο συγκεκριμένα, οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν αρχικά στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά ως εξής: (i) 12.545.455 Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά  και (ii) 72.272.727 Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται να πωλήσει στους επενδυτές έως και 5.181.818 μετοχές επιπρόσθετης κατανομής, ως εξής: (i) στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά μέχρι 954.545 μετοχές επιπρόσθετης κατανομής και (ii) στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά μέχρι 4.227.273 μετοχές επιπρόσθετης κατανομής.

Οι ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ, Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και Pantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, από κοινού, οι “Έλληνες Ανάδοχοι“) δεν εγγυώνται ότι όλες οι μετοχές που έχουν κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα καλυφθούν από επενδυτές και, στην περίπτωση αυτή, οι Έλληνες Ανάδοχοι δεν υποχρεούνται να καλύψουν και να πληρώσουν για τυχόν μη καλυφθείσες μετοχές, καθώς έχουν αναλάβει μόνο να καταβάλουν βέλτιστη προσπάθεια για την τοποθέτηση Προσφερόμενων Μετοχών σε επενδυτές.

Περαιτέρω πληροφορίες για τον ΔΑΑ, τις Προσφερόμενες Μετοχές, τον Πωλητή Μέτοχο και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, για τη διαδικασία συμμετοχής των επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών) και τους όρους και προϋποθέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών  περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και, συγκεκριμένα, στην ενότητα 19, με τίτλο «TERMS AND CONDITIONS OF THE COMBINED OFFERING».

Κατωτέρω παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς:

Γεγονός Ημερομηνία(1)
Διαπίστωση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του ΧΑ, της κατ’ αρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων για την εισαγωγή των Κοινών Μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του ΧΑ. 23 Ιανουαρίου 2024
Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ. 24 Ιανουαρίου 2024
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, του Πωλητή Μετόχου, των Ελλήνων Αναδόχων και του ΧΑ. 24 Ιανουαρίου 2024
Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διαθεσιμότητα του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ, των Συντονιστών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου. 24 Ιανουαρίου 2024
Δημοσίευση ανακοίνωσης για την πρόσκληση του επενδυτικού κοινού για συμμετοχή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, του Πωλητή Μετόχου και των Συντονιστών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. 24 Ιανουαρίου 2024
Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. 25 Ιανουαρίου 2024
Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. 1 Φεβρουαρίου 2024
Καθορισμός της Τιμής Διάθεσης. 1 Φεβρουαρίου 2024
Δημοσίευση ανακοίνωσης για τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου. 2 Φεβρουαρίου 2024
Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με το αποτέλεσμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου. 6 Φεβρουαρίου 2024
Αποδέσμευση δεσμευμένων κεφαλαίων των Ιδιωτών Επενδυτών και ημέρα πληρωμής για όλους τους επενδυτές. 6 Φεβρουαρίου 2024
Δημοσίευση της ανακοίνωσης που αναφέρει την Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου. 6 Φεβρουαρίου 2024
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών 7 Φεβρουαρίου 2024
Έναρξη της Περιόδου Σταθεροποίησης 7 Φεβρουαρίου 2024
Τέλος της Περιόδου Σταθεροποίησης (όχι αργότερα από)         7 Μαρτίου 2024
Τελευταία Ημέρα για την άσκηση του Δικαιώματος Προαίρεσης Πώλησης       15 Μαρτίου 2024
  1. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και υπόκειται σε αλλαγές, οπότε ο ΔΑΑ και ο Πωλητής Μέτοχος θα ενημερώσουν δεόντως και εγκαίρως τους επενδυτές με δημόσια ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στην ιστοσελίδα του Πωλητή Μετόχου και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στους επενδυτές σε ηλεκτρονική μορφή από την 24.01.2024 στις παρακάτω ιστοσελίδες:

των Ελλήνων Αναδόχων:

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η ΕΚ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) όλα τα εγκριθέντα ενημερωτικά δελτία.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, εφόσον ζητηθεί, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στους επενδυτές σε έντυπη μορφή, δωρεάν, στα γραφεία της Εταιρείας (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτίριο Διοίκησης (17), Σπάτα 190 19, Αττική), στα γραφεία του Πωλητή Μετόχου (Καραγεώργη Σερβίας 6, 10562 Αθήνα, Ελλάδα), στα κεντρικά γραφεία και στο δίκτυο καταστημάτων της Eurobank, της Alpha Bank, της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, και της Τράπεζα Πειραιώς, καθώς επίσης και στα κεντρικά γραφεία των Ambrosia Capital, Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και Pantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2024

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. και Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.”

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

22/02/2024
21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024
15/02/2024