Τελευταία νέα
ΑρχικήΘαλάσσιες ΜεταφορέςΘαλάσσιος ΤουρισμόςΥΕΝ: Λοιπές διατάξεις στο νομοσχέδιο για τον καταδυτικό τουρισμό

ΥΕΝ: Λοιπές διατάξεις στο νομοσχέδιο για τον καταδυτικό τουρισμό

Με το νέο νομοσχέδιο που προωθείται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και αφορά στις καταδύσεις αναψυχής συμπληρώνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου για την ναυτική εκπαίδευση και προωθείται η εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού…

Με το νέο νομοσχέδιο που προωθείται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και αφορά στις καταδύσεις αναψυχής συμπληρώνεται<...>ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου για την ναυτική εκπαίδευση και προωθείται η εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Δίνεται ένα σημαντικότατο κίνητρο ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα μας, με την ανάδειξη της Ελλάδας ως ενός από τους ωραιότερους καταδυτικούς και εν γένει τουριστικούς προορισμούς, με την εισροή συναλλάγματος, με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από το άνοιγμα της αγοράς των καταδύσεων.

Εν πρώτοις υιοθετούνται πλέον και στην Ελλάδα τα ευρωπαϊκά πρότυπα στις καταδύσεις αναψυχής, όπως αυτά έχουν ενταχθεί σε όλες τις χώρες μέλη του ΕΟΧ, και ισχύουν. Καθιερώνεται ένα σύστημα διαπίστευσης των Οργανισμών πιστοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των αυτοδυτών, καθώς και των Παροχέων καταδυτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές διακρίνονται ανάλογα με το είδος τους, πιστοποιούνται η καθεμία χωριστά από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προϊόντων και χορηγείται για την πραγματοποίηση εκάστης, χωριστή άδεια από την αρμόδια Λιμενική Αρχή. Παρέχονται επιπλέον οι αναγκαίες εκ του νόμου εγγυήσεις ότι Παροχείς των καταδυτικών υπηρεσιών θα είναι μόνο οι νομίμως κατέχοντες σχετική άδεια, μέσω της πρόβλεψης αφ΄ ενός ότι με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας θα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, ενώ θα τηρείται στο ΥΕΝ σχετικό μητρώο, και αφ΄ ετέρου αυστηρών ποινών στους παραβάτες.

Ο νόμος προσανατολίζεται στο άνοιγμα της αγοράς και την απελευθέρωση της καταδυτικής δραστηριότητας, ενώ καταργεί και το προισχύσαν καθεστώς στις καταδύσεις. Παράλληλα όμως θεσπίζει ποίκιλλες απαγορεύσεις και αυστηρές ποινές για τη διασφάλιση της υγείας και σωματικής ακεραιότητας των δυτών, της διεξαγωγής των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και των λοιπών θαλάσσιων δραστηριοτήτων, της προστασίας των βιότοπων και των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων τόσο στην ανοιχτή θάλασσα όσο και στις περιοχές όπου υπάρχει η προοπτική δημιουργίας καταδυτικών πάρκων. Όλες οι ρυθμίσεις που εισάγονται είναι απολύτως εναρμονισμένες με το Κοινοτικό Δίκαιο και την εθνική νομοθεσία, ενώ θα υλοποιηθούν με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των συναρμοδίων Υπουργών.

Στόχος του ΥΕΝ είναι η εκμετάλλευση των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν οκτώ μήνες ετησίως στη χώρα μας, για την ανάδειξη του φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του εθνικού μας πλούτου μέσω της διενέργειας συστηματικών ψυχαγωγικών καταδύσεων. Ο νόμος αυτός αποτελεί, κατά το ΥΕΝ, την καλύτερη δυνατή δίοδο για την επίτευξη του εθνικού αυτού στόχου.

Λοιπές διατάξεις στο Νομοσχέδιο για τον καταδυτικό τουρισμό

Στο Νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή για τον καταδυτικό τουρισμό συμπεριελήφθησαν και λοιπές διατάξεις με τις οποίες μεταξύ άλλων:


  • Καταργείται η διενέργεια διαγωνισμών για τη διάθεση κατά προτεραιότητα, χώρου παραβολής ή πρυμνοδέτησης στις περιπτώσεις που αιτείται ταυτόχρονα από περισσότερους του ενός πλοιοκτήτες και δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν όλοι για λόγους χώρου, τάξης και ασφάλειας στον λιμένα. Αντί αυτού οι πλοιοκτήτες καλούνται να προσαρμόσουν οι ίδιοι τα δρομολόγια τους και σε περίπτωση μη επίτευξης συναίνεσης αποφασίζει ο Υπουργός μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
  • Δίδεται η δυνατότητα στους πλοιοκτήτες να ζητήσουν την δρομολόγηση των πλοίων τους και μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων τους (31 Ιανουαρίου). Με τη ρύθμιση αυτή δίνεται τόσο η ευχέρεια στη διοίκηση να αντιμετωπίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνει ότι η εξυπηρέτηση γραμμών δεν είναι επαρκής όσο και να δρομολογεί πλοία που αποκτήθηκαν ή κατασκευάστηκαν στο μέσον της δρομολογιακής περιόδου.

    Η εκτέλεση των δρομολογίων είναι υποχρεωτική για τουλάχιστον 10 συνεχόμενους μήνες με σκοπό αφενός την αποτροπή του κινδύνου για αποδρομολόγηση των πλοίων τους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα της χειμερινής περιόδου και αφετέρου για την επίτευξη ίσης μεταχείρισης με τα πλοία της τακτικής δρομολόγησης.

  • Παρέχεται η δυνατότητα για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσία κατόπιν μειοδοτικών διαγωνισμών για χρονικά διαστήματα πέραν τους ενός έτους και μέχρι πέντε έτη. Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι να δίδεται η ευχέρεια στην διοίκηση να σχεδιάζει και να υλοποιεί ολοκληρωμένες και μακροχρόνιες λύσεις για την εξασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής των νησιών μεταξύ τους αλλά και προς την ηπειρωτική χώρα. Επίσης παρέχεται στη Διοίκηση η δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού διενέργειας των σχετικών διαγωνισμών.
  • Παρατείνεται η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 3153/2003 (Α΄153) μέχρι την 31/12/2008. Με την παράταση ισχύος της προτεινόμενης διάταξης επιδιώκεται η ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και δραστικότερη υλοποίηση των θεμάτων ανέλκυσης των ναυαγίων και απομάκρυνσης των επικινδύνων πλοίων καθώς και αυτών που λόγω ακινησίας παρεμποδίζουν την ελεύθερη χρήση των λιμένων, διωρύγων ή διαύλων όπως αυτά ορίζονται με τον ν. 2881/2001. Οι άμεσες παραπάνω ενέργειες σκοπό έχουν να συμβάλουν στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα, στην πλήρη εκμετάλλευση και εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών, καθώς επίσης και την αποτροπή πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας.
  • Η πρόσληψη προσωπικού στους Οργανισμούς Λιμένα συνεχίζει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994(Α΄28) όπως ισχύει. Ειδικότερα για την πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού πλωτών μέσων και λοιπού προσωπικού, εκτός διοικητικών θέσεων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., στη σειρά κατάταξης υποψηφίων κατ΄ εξαίρεση προηγούνται οι άνεργοι ναυτικοί, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας με τουλάχιστον 4 μήνες ανεργία και ανεξάρτητα από το κριτήριο εντοπιότητας. Οι παραπάνω προσληφθέντες άνεργοι ναυτικοί στους Οργανισμούς Λιμένας Α.Ε. εξακολουθούν να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα τους, το ΝΑΤ.
Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

03/10/2023
02/10/2023
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023