Τελευταία νέα
ΑρχικήΔιαμονή-ΔιατροφήΟμοσπονδία ΚΥΚΛΟΣ: Υποβολή Γνωστοποίησης για τις κατηγορίες κλειδιών έως 31/12/2023
Διαμονή

Ομοσπονδία ΚΥΚΛΟΣ: Υποβολή Γνωστοποίησης για τις κατηγορίες κλειδιών έως 31/12/2023

rooms

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων “ΚΥΚΛΟΣ” ενημερώνει τα μέλη της (επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων – διαμερισμάτων), ότι:

Αν είναι κάτοχοι “Ειδικού Σήματος Λειτουργίας” Τουριστικού καταλύματος ενοικιαζομένων δωματίων – διαμερισμάτων, τότε πρέπει μέχρι 31/12/2023 να υποβάλλουν “Γνωστοποίηση”1, διότι σύμφωνα με τον N.5061, ΦΕΚ Α 179/31.10.2023, Άρθρο 102, δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδας notifybusiness.gov.gr.

Επιλογή του μέλους είναι, αν το κατάλυμά του θα έχει κατηγορία κλειδιών ή όχι. “Αν η Γνωστοποίηση (είτε είναι παλιά, είτε νέα) αναφέρει ότι το κατάλυμά σας έχει κατηγορία ‘κλειδιών’, τότε απαιτείται να συνοδεύεται από Πιστοποίηση διαπιστευμένου ιδιωτικού φορέα ή μηχανικού. Αν η Γνωστοποίηση αναφέρει ότι το κατάλυμά σας ΔΕΝ έχει κατηγορία ‘κλειδιών’, τότε δεν απαιτείται Πιστοποίηση. Επιλογή κατηγορίας και πιστοποίηση, μπορεί να γίνει όποτε και αν το αποφασίσετε.

Επειδή διαπιστώθηκε ότι πολλές Γνωστοποιήσεις υποβάλλονται χωρίς να είναι πλήρως και σωστά συμπληρωμένες, σας συστήνουμε προσοχή, καθότι προβλέπονται ποινές/πρόστιμα για τυχόν λάθη ή παραλήψεις. Διαβάστε καλά τις οδηγίες του Υπουργείου3 και εφαρμόστε τις επακριβώς.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Σύλλογό σας”, καταλήγει η ανακοίνωση της ΚΥΚΛΟΣ.

1 Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Γνωστοποίηση:

  • Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με αυτήν.
  • Πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη θέση και αποτελεί προϋπόθεση εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής αντίστοιχα. Από την υποβολή της γνωστοποίησης ξεκινά άμεσα η εγκατάσταση ή η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη άδεια. Αυτό ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες ή τις ενέργειες, για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης
  • Προϋποθέτει ότι ο χώρος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί όλες τις χωροταξικές ή τεχνικές απαιτήσεις και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.)

2 Νόμος του υπ’ αριθμ. 5061 ΦΕΚ Α 179/31.10.2023, Άρθρο 10: Παράταση προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4276/2014

γ. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.12.2023.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης ή γνωστοποίησης λειτουργίας καταλύματος χωρίς κατηγορία κλειδιών, από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις.

Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως τις 31.12.2022, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από την 1.1.2023 έως τις 31.12.2023, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του”.

3 Οδηγίες του Υπουργείου

https://notifybusiness.gov.gr/assets/open/faq.html
https://notifybusiness.gov.gr/assets/open/pdfs/NotifyBusiness.pdf
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/245349/nomos-4442-2016
https://notifybusiness.gov.gr/assets/open/pdfs/UsersManual.pdf
https://notifybusiness.gov.gr/assets/open/pdfs/pools.pdf
https://notifybusiness.gov.gr/assets/open/pdfs/hotels.pdf

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

29/02/2024
28/02/2024
27/02/2024
26/02/2024
23/02/2024
22/02/2024