Τελευταία νέα
ΑρχικήΟδικές ΜεταφορέςCar RentalsΑποκοπή επιστροφής κεφαλαίου της AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.

Αποκοπή επιστροφής κεφαλαίου της AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.

Η AUTOHELLAS Ανώνυμη Τουριστική και Εμπορική Εταιρία, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της στις 14/3/2008 σχετικά με τη Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου, ανακοίνωσε το πέρας της προθεσμίας των 60 ημερών από τη […]

Η AUTOHELLAS Ανώνυμη Τουριστική και Εμπορική Εταιρία, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της στις 14/3/2008 σχετικά με τη Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου, ανακοίνωσε το πέρας της προθεσμίας των 60 ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης<...>της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στο διάστημα αυτό οι δανειστές της εταιρείας δεν υπέβαλαν αντιρρήσεις κατά της καταβολής του προϊόντος της μειώσεως.

Συνεπώς, δικαιούχοι του ποσού της Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου (1,30 ευρώ ανά μετοχή) είναι οι κάτοχοι των μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 2/5/2008. Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 5/5/2008, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με ονομαστική αξία, τριάντα δύο λεπτά του ευρώ (ευρώ 0,32) ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

Από την ίδια ημερομηνία, 5/5/2008, η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών θα προσαρμοσθεί σύμφωνα με την απόφαση 35/24.11.2005 του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, λόγω της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας με συνακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τα ανωτέρω. Ως ημερομηνία καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 13η Μαΐου 2008.

Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 13/5/2008 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας Alpha Bank ως ακολούθως:

  1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
  2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην τράπεζα Alpha Bank, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.
  3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας Alpha Bank στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας Alpha Bank είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ).


Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 12/5/2009 η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας.
Ιστοσελίδα | + Άρθρα
Ετικέτες
16/04/2024
15/04/2024
12/04/2024
11/04/2024
10/04/2024
09/04/2024