Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικά ΘέματαΣυμφωνία για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό

Συμφωνία για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό

Το Συμβούλιο εξέδωσε με γραπτή διαδικασία τη δέσμη των τεσσάρων κανονισμών οι οποίοι έχουν ως στόχο τη δημιουργία του “Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού”, εισάγοντας κοινούς κανόνες όσον αφορά τη χρήση του εναέριου χώρου σε όλη την Κοινότητα…

Το Συμβούλιο εξέδωσε με γραπτή διαδικασία τη δέσμη των τεσσάρων κανονισμών οι οποίοι έχουν ως στόχο τη δημιουργία<...> του “Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού”, εισάγοντας κοινούς κανόνες όσον αφορά τη χρήση του εναέριου χώρου σε όλη την Κοινότητα, προκειμένου να μειωθούν οι καθυστερήσεις των πτήσεων και η συμφόρηση στον εναέριο χώρο, σύμφωνα με το κοινό κείμενο που συμφωνήθηκε από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής (1).

Η δέσμη του “Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού” περιλαμβάνει έναν κανονισμό-πλαίσιο και τρεις εκτελεστικούς κανονισμούς που καλύπτουν την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, την οργάνωση και χρήση του εναέριου χώρου και τη διαλειτουργικότητα εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας. Οι νομοθετικές αυτές προτάσεις αποσκοπούν, συγκεκριμένα, στη βελτίωση και ενίσχυση της ασφάλειας και στην αναδιάρθρωση του εναέριου χώρου σε συνάρτηση με τη ροή της κυκλοφορίας και όχι σύμφωνα με τα εθνικά σύνορα.

 1. Ο κανονισμός πλαίσιο θεσπίζει γενικές διατάξεις για τον καθορισμό γενικού πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού όπως:
 • για τη συνεργασία σε στρατιωτικά και μη στρατιωτικά θέματα, το κείμενο του κανονισμού αναφέρει ότι τα κράτη μέλη ενέκριναν γενική δήλωση σχετικά με τα στρατιωτικά θέματα που σχετίζονται με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, σύμφωνα με την οποία, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους τόσο σε μη στρατιωτικά όσο και σε στρατιωτικά ζητήματα και, εφόσον και στο βαθμό που θεωρείται αναγκαίο από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών τους σε όλα τα ζητήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.
 • Η Επιτροπή Ενιαίου Ουρανού, η οποία θα συσταθεί μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, θα μεριμνά ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα συμφέροντα όλων των κατηγοριών χρηστών του εναέριου χώρου.
 • Το Eurocontrol θα συμμετέχει στην κατάρτιση των εκτελεστικών κανόνων όσον αφορά τις αρμοδιότητές του και βάσει της εντολής η οποία θα συμφωνηθεί από την Επιτροπή Ενιαίου Ουρανού. Οι εκπρόσωποι του Eurocontrol θα προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής, εφόσον χρειάζεται, ως παρατηρητές ή εμπειρογνώμονες.
 • Το Συμβουλευτικό όργανο το κλάδου στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των ενώσεων των χρηστών του εναέριου χώρου, των αερολιμένων, της αεροναυτιλιακής βιομηχανίας και των οργάνων εκπροσώπησης του επαγγελματικού προσωπικού θα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλές για τις τεχνικές πτυχές της υλοποίησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.
 • Ο κανονισμός για τον εναέριο χώρο αφορά την οργάνωση και χρήση του εναέριου χώρου εντός του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Σε αυτή τη βάση, το επίπεδο διαχωρισμού μεταξύ ανώτερου και κατώτερου εναέριου χώρου ορίζεται στο επίπεδο πτήσης 285. Σε πρώτη φάση, θα δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Ανώτερου Εναέριου Χώρου (EUIR). Αυτό συνεπάγεται συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών σε μια διαδικασία προς τη σταδιακή εναρμόνιση της ταξινόμησης του εναέριου χώρου. Στα πλαίσια αυτά:
  • Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ικανότητα και αποτελεσματικότητα του δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, ο ανώτερος εναέριος χώρος πρέπει να αναδιαρθρωθεί σε λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα είναι αρμόδια για την εγκαθίδρυση και τροποποίηση των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου, θα πρέπει, ωστόσο να επωφεληθούν από τις τεχνικές συμβουλές του Eurocontrol. Εφόσον ανακύψουν δυσκολίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά το διασυνοριακό λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν τη γνώμη της Επιτροπής Ενιαίου Ουρανού.
  • Όσον αφορά την Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Κατώτερου Εναέριου Χώρου, το κείμενο προβλέπει την υποβολή έκθεσης από την Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.
 • Ο κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων για την ασφαλή και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας με ομοιογενή και διαλειτουργικό τρόπο σε όλη την Κοινότητα. Θεσπίζει εναρμονισμένο σύστημα πιστοποίησης και καθορίζει κανόνες για τον ορισμό των φορέων παροχής υπηρεσιών.
  • Χορήγηση αδειών σε ελεγκτές. Ο κανονισμός προβλέπει πλέον ότι το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει, εάν χρειάζεται, πρόταση σχετικά με τη χορήγηση αδειών σε ελεγκτές. Μια αιτιολογική σκέψη επισημαίνει ότι θα γίνουν ρυθμίσεις με σκοπό την εναρμόνιση των συστημάτων χορήγησης αδειών για ελεγκτές, προκειμένου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των ελεγκτών και να προωθηθεί η αμοιβαία αναγνώριση των αδειών.
 • Ο κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα έχει διττό στόχο. Στοχεύει στην επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων συστημάτων, των συστατικών στοιχείων τους και των συναφών διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας και στην προώθηση της εισαγωγής νέων, συμφωνημένων και επικυρωμένων αντιλήψεων λειτουργίας και τεχνολογιών στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Επετεύχθη συμφωνία ως προς την ημερομηνία των μεταβατικών ρυθμίσεων για τη θέση σε λειτουργία των συστημάτων και συστατικών στοιχείων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας.
 • (1) Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής αριθμεί 30 μέλη: 15 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 15 αντιπροσώπους του Συμβουλίου.

  Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

  Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
  Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

  Ετικέτες
  21/05/2024
  20/05/2024
  17/05/2024
  16/05/2024
  15/05/2024
  14/05/2024