Τελευταία νέα
HomeΔιαμονή-ΔιατροφήΑπαλλαγή κενών ακινήτων από δημοτικά τέλη καθαριότητας – φωτισμού
Τουριστικά καταλύματα

Απαλλαγή κενών ακινήτων από δημοτικά τέλη καθαριότητας – φωτισμού

Απαλλαγή κενών ακινήτων από δημοτικά τέλη καθαριότητας – φωτισμού, με δήλωση στον οικείο δήμο. Η λήξη προθεσμίας για τη δήλωση απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη (νόμος 4555/2018) είναι η 18η Ιανουαρίου 2019.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων ενημερώνει ότι με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Νόμου 3345/2005, οι ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται πλήρως από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας – φωτισμού, όταν το ακίνητό τους δε ρευματοδοτείται και δε χρησιμοποιείται (είναι κενό), εφόσον μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης καταθέσουν στον οικείο Δήμο αίτηση απαλλαγής τους από την χρέωση δημοτικών τελών, μαζί με τη βεβαίωση διακοπής της ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ) και με σχετική υπεύθυνη δήλωση προς το Δήμο ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και δε χρησιμοποιείται καθ’οποιονδήποτε τρόπο.

Στις 19/7/2018 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4555/2018 για την τοπική αυτοδιοίκηση, με το άρθρο 222 του οποίου επαναρρυθμίστηκε το πρόβλημα της απαλλαγής των αδήλωτων κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Σε ότι αφορά το παρελθόν, η νέα διάταξη δίνει εξάμηνη προθεσμία (δηλαδή μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2019) σε όλους τους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που ως τώρα δεν το είχαν δηλώσει στον οικείο Δήμο, να σπεύσουν να το δηλώσουν τώρα και να απαλλαγούν πλήρως από κάθε χρέωση, εφόσον υπήρχε αχρησία και διακοπή του ρεύματος.

Για το μέλλον όμως η νέα διάταξη ορίζει ότι “ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν”. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται και θα βεβαιώνονται σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ αν, παρά τη δήλωση, γίνεται χρήση ή ηλεκτροδότηση του ακινήτου, θα βεβαιώνεται επιπλέον και ισόποσο πρόστιμο.

Η ρύθμιση του άρθρου 222 του Νόμου 4555 της 19.7.2018, για την απαλλαγή των κενών ακινήτων προβλέπει τα εξής:

“1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του αρ. 3 του Ν. 25/1975 (Α’ 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το αρ. 5 του ν. 3345/2005 (Α’138), αντικαθίστανται ως εξής:

“Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄171) Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μηνών από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται”.

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
Καθορίζεται από τον εξής τύπο υπολογισμού: Ετήσιο Ποσό Τέλους = Εμβαδόν Ακινήτου x Τιμή Ζώνης x Συντελ. Παλαιότητας x Συντελ.ΤΑΠ (0,35 ο/οο).

Το ΤΑΠ εισπράττεται από τον αρμόδιο Ο.Τ.Α. μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, εφόσον το ακίνητο ρευματοδοτείται. Αν το ακίνητο δεν είναι ρευματοδοτούμενο ή είναι οικόπεδο ο ΤΑΠ επιβάλλεται κανονικά, πλην όμως ο ιδιοκτήτης πρέπει να προσέρχεται και να τον καταβάλλει κάθε χρόνο στην οικονομική υπηρεσία του αρμόδιου Ο.Τ.Α.

Σημειώβεται ότι το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) δεν απαλλάσσεται με το νόμο 4555/2018 και καταβάλλεται αναδρομικά (από τότε που έπαυσε να πληρώνεται και συνήθως μέχρι μια πενταετία), με προσαύξηση 200% ως αδήλωτο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Υπηρεσία Εσόδων του οικείου δήμου.

12/07/2024
11/07/2024
10/07/2024
09/07/2024
08/07/2024
05/07/2024